Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

NORMIND: NOrgewian Resources for MINimum Impact MINeral INdustry

Tildelt: kr 1,0 mill.

NORMIND er en formidlings- og nettverksinnsats som kompletterer og utvider omfanget av H2020-prosjektet AlSiCal ved å nå og knytte norske aktører til AlSiCals vitenskapelige, teknologiske og forretningskonstellasjon. "AlSiCal: Towards sustainable mineral and metal industry: ZERO Bauxite Residue and ZERO CO2 from coproduction of Alumina, Silica and precipitated Calcium carbonate" (GA nr. 820911) er et ambisiøst forsknings- og innovasjonsprosjekt for å gjøre mineral- og metallindustrien mer bærekraftig og miljøvennlig. Kjernen i prosjektet er den allerede patenterte og banebrytende AlSiCal teknologi. Denne teknologien muliggjør bærekraftig produksjon av aluminiumoksid, silisiumdioksid og utfelt kalsiumkarbonat i en enkelt prosess ved å bruke for tiden uutnyttede ressurser mens den danner NULL bauxittrester og NULL karbondioksid (CO2) fra produksjonen. Parallelt vil NORMIND-prosjektet øke innflytelse og industrielt engasjement i Norge ved å utforske alternative bruksområder for AlSiCal teknologien (og dens avledede teknologiske fremskritt) innenfor nye industrier, som ikke kan utforskes innenfor rammen til AlSiCal. Til tross for begrensningene i covid -pandemien, har prosjektet utvidet omfanget av AlSiCal-teknologi betydelig. Dette inkluderer posisjonering for å utnytte nye kilder for aluminiumoksydproduksjon (industriell og naturlig) og ytterligere nedstrøms produkter, med tilsvarende diskusjonsrunder med nasjonale og internasjonale industri- og FoU -aktører. I tillegg,muligheter for påfølgende oppskalering av teknologien (eller dens relaterte teknologiske fremskritt) i Norge utforskes. Til slutt vil NORMIND også tjene til å formidle dette nye nettverket og kunnskapsutvekslingen til sentrale arenaer i feltet, som Innovation Hub for European Aluminium, European Raw Materials Alliance (ERMA) og det europeiske konsortiet EIT Raw Materials.

NORMIND has resulted to be an very positive resource to promote visibility of R&D and new business opportunities in the field of sustainable - raw and circular - materials, specially those critical for the green transition. Multiple initiatives have been funded by this project, both in the public arena and through direct dissemination and communication activities with key stakeholders. The project sustained popular science publications, active participation in specialized fora and the initial dialogues to identify relevant actors and establish collaboration - national and international - in numerous innovative initiatives, e.g. for sustainable exploitation of aluminium-rich ores, rare earths minerals and diverse silicates and oxides deposits occurring in Norway and worldwide.

NORMIND is a dissemination and networking effort that complements and expands the scope of the H2020 project AlSiCal by reaching and connecting Norwegian actors to AlSiCal´s scientific, technological and business constellation. “AlSiCal: Towards sustainable mineral and metal industry: ZERO Bauxite Residue and ZERO CO2 from coproduction of Alumina, Silica and precipitated Calcium carbonate by the Aranda-Mastin technology” (GA nr. 820911) is an ambitious research and innovation project to make the mineral and metal industry more sustainable and environmentally sound. The core of the project is the already patented and ground-breaking Aranda-Mastin (AM) technology. This technology enables the sustainable production of alumina, silica and precipitated calcium carbonate in one single process by using currently unexploited resources whilst generating ZERO Bauxite Residue and ZERO carbon dioxide (CO2) from production. The NORMIND project will expand its impact and industrial involvement in Norway, by exploring alternative applications of the Aranda-Mastin technology (and its spin-off technological advances) into new industrial areas that cannot be explored within the scope of AlSiCal. Identification of potential new sources for the AM technology (or variations of it) among industrial waste or accessible new minerals is also part of the project goals. In addition, opportunities for the subsequent upscaling of the technology (or its related technological advances) in Norway will be explored. The industrial targets include as well companies of interest for future up-scaling of the technology/ies, including where possible engineering, equipment and infrastructure providers at relevant locations. Finally NORMIND will serve as well to convey this new network and knowledge interchange into the European Consortium EIT Raw Materials.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder