Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Farm biosecurity and Risk-based Assessment tools for health Management of Norwegian salmon farming

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektnummer:

309983

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Biosikkerhet er viktig for å minimere risikoen for introduksjon, etablering og spredning av patogene agens på en lokalitet. God biosikkerhet trygger produksjonen, god dyrehelse og velferd. Veterinærinstituttet har utviklet et risikobaserte vurderingsverktøy for å måle biosikkerhet på en lokalitet og risikoen for at patogener introduseres og spres i og mellom oppdrettslokaliteter. En prototype ble laget i prosjektet MedAID Horizon 2020 ? (grant agreement number 727315). I prosjektet "Farm biosecurity and Risk-based Assessment tools for health Management of Norwegian salmon farming" finansiert av NFR, har vi utviklet dette verktøyet videre for norsk lakseoppdrett. Det første trinnet i dette prosjektet var diskusjoner med fageksperter som fiskehelsespesialister, veterinærer og epidemiologer, og gjennomgå litteratur for å få en god forståelse av dagens produksjonssystem for ulike sektorer (stamfisk, settefiskanlegg, sjøanlegg) i norsk lakseproduksjon, og identifisere smitteveier for potensiell introduksjon og spredning av sykdom. For å samle informasjon om biosikkerhetspraksis på anlegg, ble det utviklet et digitalt spørreskjema om biosikkerhet. Spørreskjemaet var basert på MedAID prosjektet og ble oversatt til norsk og tilpasset norske forhold av norske fageksperter før pilottesting. Spørreskjemaet (vedlegg 1) inneholdt spørsmål som er relevante for å kunne estimere eksterne og interne biosikkerhetspoeng. Spørreskjemaet dekker generelle forhold på anleggene, produksjonsstyring og rutiner knyttet til f.eks. introduksjon av egg og levende fisk, vaksine- og vaksinasjonsprosedyrer, vannkilde og behandling, fôr, høsting, persontrafikk ut og inn av anlegg, utstyr og kjøretøy, avfallshåndtering, helseovervåkning, sykdomsrapportering, diagnostisk kapasitet og journalføring. Metoden er basert på Ghent University, Biocheck.Ugent®, et system som evaluerer biosikkerhet hos tradisjonelle husdyr Et dashbord (https://interaqua.shinyapps.io/Framnor) er utviklet for automatisk integrering av det digitale spørreskjemaet for biosikkerhet med algoritmene. Dashbordet inneholder på nåværende tidspunkt informasjon om grunnleggende faktorer om biosikkerhet i lakseproduksjonen og analytiske funksjoner, inkludert statistikk og visualisering av resultat fra spørreundersøkelsen. Biosikkerhetspoeng blir presentert i form av kart, grafer og tabeller på anleggsnivå, produksjonsområder 1-13, og samlet for hele land. Dashbordet er et selvevalueringsverktøy og kan brukes for en objektiv evaluering av biosikkerhetsnivået på et anlegg og/eller hva som påvirker det regionale biosikkerhetsnivå. Dashbordets funksjoner har blitt gjennomgått og diskutert med enkelte produsenter og fiskehelsetjenesten Åkerblå for å gjøre det praktisk anvendelig. Vitenskapelige presentasjoner av systemet ble holdt på MedAID?s EU-evalueringsmøte i juni 2020, EAFP -konferansen i september 2021 og MedAIDs avsluttende årsmøte i 2021 (se Resultater).

1) The project developed an objective, analytical tool to quantify biosecurity measures and their relative importance. Farmers can identify gaps and weaknesses in the biosecurity plan, allocate resources and tailor the biosecurity program to fit the risk profile of their farms. In a region, it also helps to compare a specific farm with an average of the biosecurity scores obtained by neighboring farms, so that the owners can benchmark their biosecurity and evaluate the risk profile of the region. 2) The project provides a dashboard for a simple, transparent, efficient way to integrate, visualize and analyze data. It is a real-time, scientifically-based tool for measuring farm biosecurity. 3) Implementing tailored biosecurity will prevent disease occurrence and reduce mortality, improve production efficiency and reduce climate impact. 4) Preventing disease occurrence and reduced mortality will improve aquaculture perception, reduce production cost and improve competitiveness.

Disease awareness and control need tools allowing the industry real-time assessments of the epidemiological situation as part of tailored management to reduce the risk of introduction and spread of disease agents. Under the framework of MedAID (Mediterranean Aquaculture Integrated Development) project funded by the European Union Horizon 2020, grant agreement number 727315, the Norwegian Veterinary Institute (NVI) leads a work package on “Health management and diseases and fish welfare” for which risk-based assessment tools have been developed for relevant new and emerging pathogens in the Mediterranean basin. Within this work package, a biosecurity scoring platform has been developed for the Mediterranean seabass/seabream industry. In the present supplementary funding application, we will adapt and expand these tools to perform a pilot study for the Norwegian salmon farming industry. We will also enhance the tool from desktop to a web-based application. This work will be developed and performed in close collaboration with selected companies/sites. Such a scoring system has not earlier been applied in the salmon farming industry in Norway. Adding to this, a new approach called Progressive Management Pathway for Improving Aquaculture Biosecurity (PMP/AB) will be integrated. This will all be discussed in workshops with the various stakeholders. A successful application of the platform and the PMP/AB approach can be used to evaluate the sustainability production capacity in a region/zone as a supplement to the present traffic light model. The online dashboard can be used to benchmark biosecurity, identify gaps and create more efficient ways for decision-makers to view and get access to scientifically-based risk estimates, and then identify areas where risk-based interventions should be implemented.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder