Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Educational Program for Sustainable Heating and Cooling Solutions for India

Alternativ tittel: Kompetanseprogram for utvikling av bærekraftige varme-og kjølesystemer

Tildelt: kr 4,5 mill.

India er det nest mest befolkede landet i verden og har den tredje raskest voksende økonomien. Den sosiale endringen fører også med seg en økende etterspørsel etter for eksempel, varmtvann og klimaanlegg. Utslipp av skadelige klimagasser fra India er i dag veldig høy på grunn av bruken av de skadelige kjemikaliene hydrofluorokarboner (HFC). HFC-er som brukes i varme- og kjølesystemer er en svært potent klimagass som kan være hundre til tusen ganger kraftigere enn karbondioksid (CO2) i hensyn til klimaendringer. Utslippene av HFC-er vokser med en hastighet på 10-15% per år, med høyest økning i mindre utviklede land som India. Det er mulig å unngå 0,1 °C global oppvarming innen 2050 ved å utvikle og implementere nye løsninger som erstatter disse skadelige stoffene, f.eks. ved å bruke CO2 i stedet. Edu-Cool har som mål å utdanne studenter, forskere og industripartnere i design og produksjon av systemer som bruker CO2 og andre naturlige arbeidsmedier. Deltakere i Edu-Cool vil ha kunnskap til å implementere miljøvennlige alternativer til HFC-er som kan ha en varig innvirkning på det globale miljøet. Edu-Cool er et treårig internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid som fokuserer på å utvikle sterke internasjonalt bånd mellom kjøleindustrien, SINTEF Energi, NTNU og prestisjeuniversiteter i India - IIT Madras, IISc Bangalore og IIT Kharagpur. Målet med prosjektet er å skape en plattform for studenter og unge forskere hvor banebrytende miljøvennlige varme- og kjølesystemer for det indiske markedet kan utvikles i nært samarbeid med industripartnere. Samarbeidet vil fokusere på å overføre erfaringen til neste generasjon eksperter innen dette feltet. Dette skal oppnås ved å etablere internasjonale workshops, felles masteroppgaver i industrien, pedagogiske besøk, feltundersøkelser og utveksling av studenter og unge forskere mellom Norge og India. På grunn av Covid-19-pandemien ble alle fysiske arrangementer erstattet av webinarer for årene 2020-2022. Utveksling av studenter og unge forskere på tvers av land ble satt på vent til 2023. I 2023 deltok det indo-norske teamet av forskere fra partnerorganisasjoner i prosjektet på ulike tekniske programmer i forskjellige europeiske land. Det som var i fokus var deltakelse på den 26. internasjonale kongressen for kjøling – ICR 2023 i Paris, Frankrike og industribesøk i Sveits, Danmark og Norge. Videre deltok teamet i Kunnskaps- og ferdighetsutviklingsprogrammet planlagt og organisert av NTNU og SINTEF. Alle programmene var rettet mot kunnskapsoverføring mot bruk av naturlige kuldemediebaserte kjøle- og varmesystemer, som kunne brukes til ulike indiske industrielle behov som dypfrysing, supermarked og industriell kjøling, klimaanlegg, etc. Det ble arrangert praktisk opplæring på CO2-systemer ved NTNU-laboratoriet og opplæring i Dymola-programvare ved hjelp av TIL-biblioteket for å heve kompetansen til unge forskere fra India. For 2024 er det planlagt utveksling av 2 til 3 forskere fra IIT Kharagpur til NTNU/SINTEF i løpet av mars/april 2024 for en periode på 4 til 6 uker. I mai/juni 2024 er det planlagt at studenter fra NTNU/SINTEF skal reise til IIT Kharagpur. Det er på planen å holde en nettbasert workshop før juli 2024 om naturlige kuldemediebaserte kjøle- og varmesystemer med foredrag fra akademia/industrien og forskere fra både Norge og India.

Edu-Cool is a three-year research collaboration and educational program that focuses on developing a strong international partnership between industry, SINTEF Energy Research, the Department of Energy and Process Engineering (EPT) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and four distinguished universities and research institutions in India. The aim of Edu-Cool is to create a platform for students and young researchers to develop cutting-edge environmentally friendly heating and cooling systems for the Indian market, in close cooperation with industrial partners. India is the second most populated country in the world and the third fastest growing economy. As such, there is an increasing demand for basic thermal comforts, as hot water and air-conditioning. Presently, emissions of greenhouse gases and ozone-depleting gases from India are of global significance. Efficient and environmentally friendly cooling, freezing and heating processes are not only necessary to sustain the growing population but to reduce the environmental footprint of India. The Edu-Cool collaboration will focus on networking and the "knowhow" transfer to the next generation of experts within this field, by establishing shared public workshops in both countries. Edu-Cool will enable dedicated project- / master thesis at industry sites, educational visits, field investigations / visits and exchange of students and young researcher between Norway and India (Ph.D./Postdoc). Edu-Cool will position Norwegian research and industry in a leading role within the India heating and cooling industry, which could pave the way for future projects and collaboration between the two countries. The Indian refrigeration sector will benefit with technology knowledge and innovative solutions, which will help to develop new businesses applying clean and environmentally sound technologies. The Edu-Cool collaboration will address 8 of the 17 United Nations’ Sustainable goals.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research