Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Forankre innovative offentlige anskaffelser i kommunene

Alternativ tittel: Anchoring innovative public procurement in municipalities

Tildelt: kr 5,8 mill.

For å kunne løse sammensatte samfunnsutfordringer, må innovative anskaffelser bli praksis i norske kommuner gjennom god forankring i ledelse og med målrettet kompetanseheving blant alle som driver med anskaffelser innenfor organisasjonen. En OECD-rapport fra 2017 konkluderte med at hovedutfordringen for Norge innenfor innovative anskaffelser er å komme «fra gode eksempler til etablert praksis». Det pekes spesielt på at i Norge må innovative anskaffelser brukes mer som et strategisk verktøy og at kompetansen på gjennomføring av innovative anskaffelser må styrkes. Skal innovative anskaffelser bli etablert praksis, er det ikke tilstrekkelig at noen få ildsjeler i kommunene får erfaring fra enkeltstående pilotprosjekter med fokus på innovasjon i anskaffelsene. Kommunene må samle og systematisere erfaringene på tvers av ansatte og på tvers av prosjekter, for å kontinuerlig utvikle og modne kommunens praksis og kompetanse på innovative anskaffelser. Kompetansen må forankres i kommunen, både i ledelsen og ute på enhetene i kommunen som jobber med innovative anskaffelser. Spesielt viktig er det å styrke kompetansen på samhandling i innovative anskaffelser, både internt mellom enheter, og eksternt med leverandører og andre aktører i økosystemet rundt kommunen. I FORAN-prosjektet skal kommunene Trondheim, Bergen og Kristiansand samarbeide med NTNU, Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) og Nasjonalt program for leverandørutvikling om å utvikle en ny organiserings- og ledelsesmodell for effektivisering og forankring av innovative anskaffelser i kommunen. Modellen skal inneholde de mest sentrale kompetanse-elementene og dermed gjøre kommunene bedre i stand til å identifisere tiltak for å styrke og videreutvikle kompetansen. Gjennom etablering av en arena for dialog og kommunikasjon vil det skape muligheter for større forankring og forståelse for det potensiale som ligger i innovative anskaffelser som et strategisk verktøy for utvikling, innovasjon og bærekraftige anskaffelser. I dag er det anslagsvis bare 2% av anskaffelsene i Norge som er innovative. Dette på tross av at behovet for innovative anskaffelser har vært løftet høyt på den offentlige dagsordenen siden 2010, for å skape innovasjon som er bra for innbyggerne, bra for kommunene, og bra for leverandørene. Utviklingen av en slik modell vil derfor være et viktig steg frem mot målet om at minst 10 % av alle anskaffelser i Norge skal være innovative.

I dag gjennomføres mindre enn 2% av offentlige anskaffelser i Norge som innovative offentlige anskaffelser (IOA). OECD konkluderte i 2017 at hovedutfordringen for Norge innenfor IOA er å komme «fra gode eksempler til generell praksis». Det er derfor et stort behov for å øke antall IOA, samtidig som det er nødvendig å sikre at disse gjennomføres på en kostnadseffektiv måte og med høy kvalitet i prosessen. Forskning viser at gjennomføring og forankring av IOA er utfordrende, både på grunn av forhold i kommunens indre kontekst (innovasjonskultur, -prosesser, -kompetanse og strukturer), og i den ytre konteksten (innovasjonsøkosystemet, og spesielt leverandørene og andre kommuner). Innovasjonsidéen i prosjektet er å utvikle en organisatorisk innovasjon i form av en helhetlig modell for utvikling av kommuners innovasjonskapabilitet for anskaffelser. Modellen skal synliggjøre de elementene (evner, ferdigheter og kompetanser) som kommunen må styrke for å mestre og forankre kommunens IOA internt som generell, god praksis, og som fremmer mer verdiskapende samspill med eksterne aktører i økosystemkontekstene rundt kommunens IOA. Gjennom å utvikle og styrke kommunens innovasjonskapabilitet på anskaffelser kan man forbedre praksis innen (og resultater av) individuelle anskaffelsesprosesser hvor den innovative anskaffelseskapabiliteten aktiveres. Modellen baseres på praksisnær aksjonsforskning av tre kommuner (Trondheim, Bergen og Kristiansand) og deres kontekst. Målet er at IOA skal skape økonomisk, miljømessig og sosial verdi for alle involverte. Bedre samspill med leverandører vil fremme kommunenes rolle som næringsutvikler og styrke leverandørenes konkurransekraft. Samspill med andre kommuner vil styrke markedspåvirkningen og sikre både skalering og effektiv spredning av innovasjon. Samspill med aktører som tilbyr bistand innen IOA vil styrke kommunenes evne til å skape innovasjon gjennom offentlige anskaffelser, og sikre velferdssamfunnet for fremtiden.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune