Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Dsolve - Biodegradable plastics in marine applications

Alternativ tittel: Dsolve - Bionedbrytbar plast til marine applikasjoner

Tildelt: kr 96,0 mill.

Dsolve - Senter for utvikling av bionedbrytbar plast til anvendelse i fiskeri og akvakultur. Senteret har som visjon å redusere plastsøppel og tilhørende problemer (makro-/mikroplast og spøkelsesfiske) forårsaket av fiskeri- og havbruksnæringen. Vår ambisjon er å plassere Norge i spissen for forskning, utvikling og bruk av smarte biologisk nedbrytbare materialer for å redusere det globale problemet med marin forsøpling fra fiskerier og havbruk. Målet med senteret er å utvikle teknologier og nye miljøvennlige produkter, forbedre forvaltningsvilkårene og fremme innovasjoner som gjør det mulig for plastbaserte verdikjeder å bli mer sirkulære og ressurseffektive. Vår arbeidshypotese er at de utfordringene som er knyttet til marin plastforsøpling forårsaket av fiskeri- og havbrukssektorene kan reduseres betydelig dersom tradisjonell plast i disse sektorene erstattes med nye biologisk nedbrytbare materialer. Marin forsøpling skaper problemer i våre fiskerier i form av spøkelsesfiske, utilsiktet dødelighet, tap av framtidige inntekter, og tilførsel av plast på makro- og mikronivå regnes som de største miljøproblemene. Mange av våre planlagte aktiviteter, særlig innen arbeidspakkene en til tre med, har blitt preget av begrensninger og forsinkelser skapt av pandemien. Forsinkelsene påvirker også arbeidspakkene fire til seks som omhandler 4: analyser av motivasjon og effekt av insentiver for å ta i bruk nye materialer i sjømatnæringen, 5: testing og analyser av gjenvinnbarheten av både ordinære plastbaserte og nye bionedbrytbare materialer som brukes i fiskerinæringen og 6: resultatformidling for å motivere fiskere og leverandørindustrien til å ta i bruk bionedbrytbare materialer. Våre tre PhD kandidater innen arbeidspakkene 2, 3 og 4 er godt i gang med sine studier og har fulgt ulike kurs med god uttelling for de 30 vekttall som kreves i PhD forløpet. De har produsert flere rapporter og publikasjoner for anerkjente internasjonale journaler. De har i løpet av året søkt driftsmidler fra flere kilder, bl.a. Handelens miljøfond, og de har fått innvilget ulike mobilitetsstipend (Erasmus og UArctic North2North) med formål å ha studieopphold i Kroatia, USA og Canada. Den fjerde PhD kandidaten er planlagt å starte i første halvdel av 2023. Kandidaten skal arbeide innenfor arbeidspakke 5 «inclusion of ghost fishing and its effects on ecosystems and biodiversity in life cycle impact assessment (LCIA)». Vi har i løpet av 2022 utdannet to mastergradsstudenter ved UiT og NTNU, og vi har hatt studenter ved UiT på BSc nivå som har arbeidet inn mot ulike tema i Dsolve. Arbeidet i laboratorier med å analysere og teste ulike materialer som er bionedbrytbare fortsetter innenfor arbeidspakkene 1 og 2. Våre internasjonale partnere har hatt stor innsats i løpet av året for å konstruere en ny generasjon av basismaterialer for bruk i fiskeri. Det er i løpet av året utført nye fiskeforsøk med kommersielle fartøyer i Norge, Danmark og Kroatia med bionedbrytbare garn som er levert av en av våre utenlandske partnere. Forsøk med nye bionedbrytbare og kjente biobaserte materialer (naturfibre) har blitt testet i bunntrål (slitematter (labbetusser) og koblingsløkker) og i snurrevad (slitasjedeler på not). Oppfølging av forsøk med langline er blitt utsatt på grunn av forsinket leveranse av ny generasjon av monofilamenter. Vi holder jevnlig dialog innen ledelsen i arbeidspakkene 1, 2 og 3 for å identifisere nye produkter, mulige samarbeidspartnere og tilleggsprosjekter. I løpet av året har flere av arbeidspakkeledere arrangert temabaserte arbeidsmøter med deltakelse fra alle arbeidspakkeledere og SFI administrasjonen. Basert på erfaringene så langt er det ønskelig å utvide møtene med deltakelse av inviterte gjesteforelesere, Phd kandidater og partnere («living labs»). I løpet av året har vi arrangert styremøter (Sommarøy i Troms og digitalt), generalforsamling (digitalt og i Trondheim), årsmøte (i Trondheim). I september ble det gjennomført en site-visit i regi av NFR i våre lokaler. Vi har gjennomført besøk og omvisning hos flere av våre industri og forskningspartnere (Løvold i 2021, NOFI Tromsø, SINTEF Ocean, SINTEF Industri, Mørenot og Loran) og det vil bli lagt vekt på flere slike møter i 2023. Dsolve har laget flere nyhetsartikler, holdt presentasjoner på Nor-Fishing, i NRK, på Forskningsdagene, for Fiskeridepartementet, NFH jubileum, the International Cold Water Prawn Forum og representert på Arctic Frontiers (UiT), Håp i Havet (UiT), Arendalsuka (Arendal) og 7IMDC (Busan, Sør-Korea). Dsolve-personell har hatt kontakt det siste året med den hollandske bedriften SENBIS. På bakgrunn av denne kontakten deltar vi i en EU-søknad til HORIZON-MISS-01-05. Søknaden (SEARCULAR) ledes av AZTI Technalia i Spania. Vi arbeider for tiden sammen med en norsk bedrift for å få i gang et FHF finansiert PIB prosjekt. Publiserte resultater legges ut på Dsolve sine hjemmesider, samt kommunisert gjennom våre kontoer på LinkedIn, Facebook og Twitter.

The SFI DSolve addresses the problems associated with marine plastic litter (macro/microplastics and ghost fishing) caused by the fishery and aquaculture sectors . The negative environmental- and socio-economic impacts can be significantly reduced if traditional plastics in these sectors are replaced with new biodegradable materials. The goal of this SFI is to develop technologies and new products, improve the governance framework, and foster innovations that enable the plastic value chains to become more circular and resource-efficient in order to reduce their carbon and greenhouse gas footprints so that they are in line with climate, energy, and sustainable development goals (UN SDG 9, 12, 14). A highly qualified interdisciplinary consortium has been assembled to meet the SFI objectives. The consortium represents different disciplines and consists of a leading Norwegian university, research institutions, fishing and aquaculture companies, gear suppliers, industrial organizations, public management authorities, and NGOs. The SFI will be supported by key R&D institutions from the EU and a leading global polymer producer from South Korea (Part 3, Section 8). This international support will help maximize dissemination and exploitation of the project results and expand the market potential for new innovations. Results of this SFI will directly strengthen scientific knowledge, build up research capacity, and secure good management processes and sustainable value creation based on marine resources through innovation projects for the industrial sector.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov