Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Sustainable and predictable future for fisheries in Antarctica. Developing a scientifically based, data driven krill management system

Alternativ tittel: A feedback management system for the Antarctic krill fisheries: Enhanced industry krill biomass monitoring and data collection capacity

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektnummer:

310028

Prosjektperiode:

2020 - 2025

Geografi:

FNs Matvareorganisasjon FAO estimerer at verden må øke matproduksjonen med 70 % innen 2050. Samtidig er presset på landressursene allerede kritisk: klimapåvirkning, tap av biologisk mangfold, industrielt bruk av ferskvann, avskoging er store utfordringer som må løses. Antarktisk Krill (Euphausia Superba) er en av verdens største marine og minst utnyttede marine biomasser. Krill er forvaltet av CCAMLR (Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources) som legger til grunn en statisk, føre-var tilnærming der høsting er tillatt opp til 620 000 MT (ca 1% av biomassen), fordelt på fire underområder i nærheten av Antarktishalvøya. CCAMLR har nå forpliktet seg til å forbedre og modernisere krillforvaltningen mot Feedback management som skal erstatte dagens system ila. 2021. Feedback Management vil legge opp til en mer dynamisk kvotefastsettelse basert på nær sanntidsdata og økt monitorering av krillbiomasse, -tetthet og -fordeling og er et system som tar innover seg naturlige svingninger i bestanden i tid og rom og gir en mer robust forvaltning i møte med klimaendringer. Fangstgrensene vil bli fastsatt i respons på løpende innhenting av krilldata, oppdaterte estimater for hva økosystemet og krill byttedyrene trenger. Sufiant-prosjektet skal bidra til å utvikle et Feedback Management konsept der krillindustriens selv kan samle, overvåke og prosessere vitenskapelige data fra fiskefartøy og seilbøyer og bli en del av en automatisert, operasjonell løsning for forvaltningen. I et vitenskapelig forankret prosjekt hos Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt, og med logistisk støtte fra Hurtigruten, vil Aker BioMarine i dette prosjektet søke å oppnå et automatisert prosesseringsverktøy for krill samt øke innhenting av data om funksjonelle forhold mellom krill og byttedyrene, og levere en operasjonelt fungerende løsning for forvaltningen i CCAMLR.

The FAO estimates that a 70 % increase in production of food and nutrients is needed by 2050, acknowledging that pressure on land based resources is already critical in terms of climate emissions, freshwater use, and biodiversity loss. Antarctic Krill (Euphausia superba) is one of the world’s biggest yet most underutilized marine resources. Krill is regulated by CCAMLR (Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources) through a fixed approach where harvest is capped at a 620 000 MT “trigger” level representing approximately 1% of the biomass distributed across the Antarctic Peninsula. CCAMLR, acknowledging the room for improvements in krill management, has in 2019 decided to expedite the development of Feedback Management for the krill fishery with a view to replace the current krill regulation at the end of 2021. Feedback management is a krill management system that will rely on close to real-time data collection of local krill biomass to monitor krill density, distribution and potential climate change impacts on the stock. Catch levels will be decided dynamically in response to data on natural krill stock variation, local abundance and ecosystem needs. The core idea of Aker BioMarines’s Sufiant project is to develop a Feedback Management concept that enables industry to collect, monitor and process scientific biomass data from fishing vessels and unmanned ocean drones, as well as gathering information on the functional relationships between krill and krill predators. Together with the Institute of Marine Research (IMR) and the Norwegian Polar Institute (NPI), as well as logistical assistance by Hurtigruten, development of a a scientifically based, automated processing tool for krill biomass estimation will be prioritized along with empirical knowledge on the functional relationships between krill and predator movements and feeding requirements, to deliver an operationalized management solution for endorsement and implementation in CCAMLR. Sufiant funded activity will also enable a linked science project funded by AWR and led by Cape Town University, who will carry out field work in 2022.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø