Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

VideoFYS - Video for dokumentasjon, behandling og samhandling i fysioterapitjenestene for barn og unge

Alternativ tittel: VideoFYS - Video for documentation, treatment and interaction in the physical therapy services for children and adolescents

Tildelt: kr 6,7 mill.

Hensikten med prosjektet VideoFYS er å frembringe kunnskap for å utvikle ny praksis der video brukes i diagnostisering, behandling og oppfølging av barn og unge i fysioterapitjenestene. I dag kommuniserer vi alle i utstrakt grad gjennom billed- og videobaserte løsninger. Behovet for å ta i bruk denne typen informasjon er økende også i helsetjenestene, mellom profesjoner, mellom ulike nivå i tjenesten og mellom fagperson og pasient. En tekstlig beskrivelse er ikke ideelt for å dokumentere en fysioterapeutisk vurdering, som gjerne består av sammensatte og komplekse observasjoner. Praksis i dag er likevel at journalnotater, henvisninger og dialog i og på tvers av behandlende enheter baseres på tekst. Å kunne lagre, søke og dele video som supplement til tekstlig dokumentasjon vil derfor være av stor verdi. Per nå finnes det imidlertid ingen løsning for slik bruk av video som ivaretar personvern og datasikkerhet. VideoFYS skal derfor gjennom en forskningsbasert tilnærming se på følgende fire områder: - Nye metoder for konsultasjoner - Endret arbeidspraksis i fysioterapitjenesten i kommuner og på sykehus - Krav til ny løsning for video og samspill med fagsystem i kommune- og spesialisthelsetjeneste - Ivaretagelse av personvern og sikkerhet ved deling og lagring En stor utfordring for prosjekter innen e-helse er at de sjelden blir videreført som varig endret praksis. I VideoFYS er en helt essensiell del av innovasjonen nettopp å fasilitere og evaluere endring av praksis, for å kunne skape varig verdi for både tjenesteytere og -mottakere. VideoFYS skal dokumentere hva som fungerer og hva som ikke fungerer, hva som hemmer og fremmer innovasjonen, hvilke kriterier som skal til for å lykkes og hvilken virkning innovasjonen vil ha på kvalitet og effektivitet. Utfordringene prosjektet skal løse er av nasjonal karakter og har potensial til å breddes til andre kommuner og helseforetak så vel som til andre fagområder.

Bilde og video brukes i økende grad i samfunnet og det er ikke spørsmål hvorvidt det kommer i helsetjenestene, men når og hvordan. Prosjektet ga innsikt i hvordan video kan benyttes i diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter i fysioterapitjenestene. Ansatte ønsker å bruke video, men det finnes ikke gode videoverktøy eller støtte for å lagre video i journal. Hver enkelt kommune kan bruke resultatene fra prosjektet til å innføre video i fysioterapitjenestene for å forbedre og effektivisere egne tjenester, samt i samhandling med spesialisthelsetjenesten for å øke kvalitet og frigjøre ressurser. VideoFYS gir ny praksis for video i fysioterapitjenestene og gir riktigere og raskere behandling og færre konsultasjoner i kommuner og på sykehus – noe som betyr besparelser og mer effektive helsetjenester. Ny praksis for video i helsetjenestene åpner for at pasienter kan følges opp hjemmefra av kommunen eller fra sykehus noe som gir store besparelser for samfunnet.

Prosjektets ambisjon er å utvikle ny praksis der video brukes i diagnostisering, behandling og oppfølging av barn og unge i fysioterapitjenesten for å øke kvalitet og effektivitet. Prosjektet vil undersøke hvordan video kan forbedre dokumentasjon og beslutningsstøtte i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Utprøving skal skje i Modum, Krødsherad og Kongsberg kommune og ved Sunnaas og Drammen sykehus, samt hos to privatpraktiserende fysioterapeuter. Posicom AS er partner og deres videoløsning Seekuence Medical skal brukes i utprøvingen. Prosjektet vil i utprøvingen utvikle ny arbeidspraksis og identifisere krav til løsninger for å bruke video internt i kommuner og sykehus og for samhandling på tvers. Den overordnede FoU-utfordringen er å forstå hvordan video kan gi bedre fysioterapitjenester for barn og unge. Videre er det avgjørende å forstå hva som endres i arbeidsprosesser og hva som kreves av digitale løsninger og samspill med fagsystemer. VideoFYS vil 1) utvikle nye metoder for konsultasjoner og prosedyrer for filming bearbeiding og analyse av video, 2) etablere nye arbeidsprosesser; praksis hvor video brukes i diagnostisering, behandling og oppfølging og 3) identifisere krav til en videoløsning som støtter samhandling mellom kommuner og sykehus. Prosjektet vil gjennom FoU-aktivitetene undersøke potensialet video har for gevinster i form av økt kvalitet i dokumentasjon og raskere og riktigere behandling. Prosjektet vil dokumentere erfaringer og effekter ved bruk av video i partnerkommuner og -sykehus og identifisere gevinster knyttet til effektivisering, kvalitet, ressursutnyttelse og brukeropplevelse. En sentral utfordring er etiske implikasjoner som oppstår knyttet til personvern og sikkerhet. Erfaring viser at det er krevende å innføre nye løsninger og ny arbeidsmetodikk. Prosjektet vil identifisere suksesskriterier for å lykkes med innovasjonen og innføring av video i fysioterapitjenestene i kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester