Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BevariiE - utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium

Alternativ tittel: BevariiE - Develop the worlds most ultra-secure and sustainable digital storage medium.

Tildelt: kr 20,1 mill.

Prosjektnummer:

310036

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Piql's ambisjon er å etablere seg som verdens "gullstandard" innenfor sikker langtidsbevaring av verdifull digital informasjon (data), - og BevariiE- (Bevar inn i Evigheten) prosjektet vil gi et vesentlig bidrag for å nå dette målet som vi er på vei mot. BevariiE prosjektet har som mål å forhindre at uerstattelige data går tapt. Piql utvikler metoder og teknologier som vil holde viktig informasjon autentisk, tilgjengelig og anvendbar i fremtiden. Piql skriver digitale data til piqlFilm. Piql har etablert Arctic World Archive (AWA) på Svalbard hvor piqlFilmen lagres inne i fjellet for fremtidige generasjoner. I Arbeidspakke 1 så har vi fått utviklet nytt emulsjonslag på filmen. Vi vurderer en tynnere base, men det viser seg å være mer utfordrende enn først antatt, både med tanke på produksjons av selve filmen og senere bruke i våre maskiner. I Arbeidspakke 2 så har vi kommet et god stykke på vei med å øke datatettheten. Ved å endre prinsipp for skriving har vi godt håp om en dobling av datatettheten. Vi har laget en mock-up av en ny skriver som gir grunnlaget for en fullverdig prototype. Arbeidspakke 3, utvikling av ny metode for langtidstesting er i full gang, men vi har måttet bruke ekstra tid på å vurdere sikkerhetsaspekter ved akselerert aldring med påtrykt oksygen. Når det gjelder Arbeidspakke 4 så har vi klart å dokumentere 1000 års levetid på piqlFilm, d.v.s. at vi er halveis til målet om 2000 år. I Arbeidspakke 5 har vi fått tatt mange målinger av lagringsmiljøet i Gruve 3 på Svalbard. Det har blitt en del utsatt på grunn av Covid-19 og reiserestriksjoner, men vi har nå fått gjennomført de fleste målingene. Flere skal gjennomføres neste år. Vi avventer rapport fra FFI. For Arbeidspakke 6 er vi i gang med materialkvalifisering for en ny beskyttende forpakning for piqlFilm. Neste skritt bli å utvikle en prototype. Visjonen for BevariiE er å mer enn fordoble datakapasiteten, halvere kostnaden for datalagring samt firedoble levetiden for dataene. Dette samtidig som det oppnås et svært attraktivt og bærekraftig karbon fotavtrykk for de lagrede dataene. Basert på pågående testing i prosjektet har vi nå klart å dokumentere en levetid på dataene på 1000 år, m.a.o. vi er halveis til målet på 2000 år. Mengden digitale data er i kraftig vekst overalt i hele verden, og med et stadig mer usikkert og urolig verdensbilde er målet for BevariiE å utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium - for å ta vare på verdens verdifulle informasjon inn i evigheten. Samtidig som vårt energibehov må reduseres for å møte globale klimautfordringer, er datalagring et felt hvor ressursforbruk i form av energi og forbruksmateriell er i stadig vekst. Datakriminalitet stiger også i takt med digitaliseringen, og behovet for sikker lagring er økende. Dette gjør Piql noe med! Det trengs ingen energi for å lagre dataene i AWA, - i et 2000 års perspektiv. Dette prosjektet innebærer både FoU av nye produkter samt nye metoder for levetidstesting av tilbake lesning av data fra piqlFilm over svært lang levetid. Dette vil igjen føre til en vesentlig forbedret og til dels ny databevaringstjeneste fra Piql. Dette er intet mindre enn et "kvantesprang" både for Piql og for FoU partnerne i BevariiE. Prosjektpartnerne er Norner Research AS (Norner), Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK). FFI gjennomfører miljøkarakterisering for å modellere langtidseffekten av gruvemiljøet. Norner utvikler raskere metoder for levetidsbestemmelser og ny forpakning med beskyttende atmosfære for å lagre piqlFilmen i. Piql utvikler teknologien som skriver data på film for å øke datakapasiteten. Dette innebærer både forbedring av filmen og av skriveteknologien. SNSK innehar mye kunnskap om gruver og er utleier av den fysiske lokaliteten til AWA.

Piql's ambisjon er å etablere seg som verdens "gullstandard" innenfor sikker langtidsbevaring av verdifull digital informasjon (data), - og BevariiE- (Bevar inn i Evigheten) prosjektet vil gi et vesentlig bidrag for å nå dette målet som vi er på vei mot. Vi vil kunne lykkes vesentlig raskere og enklere – og sette Norge på verdenskartet for sikker langtidslagring, ved å kunne redusere kostnaden per GigaByte (GB) lagret data samt dokumentere en levetid for dataene på opp mot 2000 år! • Visjonen for BevariiE er å: mer enn fordoble (2x) datakapasiteten, halvere (½x) kostnaden for datalagring samt firedoble (4x) levetiden (opp til 2000 år) for dataene. Dette samtidig som det oppnås et svært attraktivt og bærekraftig karbon fotavtrykk for de lagrede dataene. 2x-½x-4x ambisjonen vil gi Piql's potensielle kunder et enda mer attraktivt tilbud og Piql vil kunne øke sin omsetning og fortjeneste vesentlig. Mengden digitale data er i kraftig vekst overalt i hele verden, og med et stadig mer usikkert og urolig verdensbilde er målet for BevariiE å utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium - for å ta vare på verdens verdifulle informasjon inn i evigheten. Samtidig som vårt energibehov må reduseres for å møte globale klimautfordringer, er datalagring et felt hvor ressursforbruk i form av energi og forbruksmateriell er i stadig vekst. Datakriminalitet stiger også i takt med digitaliseringen, og behovet for sikker lagring er økende. Dette gjør Piql noe med! Dette prosjektet innebærer både FoU av nye produkter samt nye metoder for levetidstesting av tilbakelesing av data fra piqlFilm over svært lang levetid. Dette vil igjen føre til en vesentlig forbedret og til dels ny databevaringstjeneste fra Piql. Dette er intet mindre enn et "kvantesprang" både for Piql og for FoU partnerne i BevariiE.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

Nanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerPolarDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiAvanserte produksjonsprosesserFNs BærekraftsmålMål 16 Fred og rettferdighetPortefølje Industri og tjenestenæringerDelportefølje Samfunnssikkerhet, sårbarhet og risikoLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierIKT forskningsområdeSmarte komponenterUtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidMaterialteknologiInternasjonaliseringNordområdeneVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetPortefølje Muliggjørende teknologierNanoteknologi/avanserte materialerSamfunnssikkerhetPortefølje Klima- og polarforskningFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Portefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiNordområdeneKunnskapsbasert næringsutviklingLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNordområdeneSvalbardPolarSvalbardNordområdeneSamfunnsutvikling i nordområdene