Tilbake til søkeresultatene

Ukjent-Ukjent

BevariiE - utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium

Alternativ tittel: BevariiE - Develop the worlds most ultra-secure and sustainable digital storage medium.

Tildelt: kr 19,8 mill.

Prosjektnummer:

310036

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Piql har som ambisjon å etablere seg som verdens "gullstandard" for sikker langtidsbevaring av verdifulle digitale data, og BevariiE-prosjektet vil være et viktig bidrag til å nå dette målet. Piql utvikler metoder og teknologier som gjør at viktig informasjon forblir autentisk, tilgjengelig og brukbar i fremtiden. Piql skriver digitale data til piqlFilm. Piql har etablert Arctic World Archive (AWA) på Svalbard, der piqlFilm lagres i et fjellhvelv for fremtidige generasjoner. BevariiE-prosjektet vil gjøre det mulig å forbedre Piqls teknologi og løsning betydelig og dermed gjøre Piqls unike tjenester enda mer attraktive. Visjonen for BevariiE er å mer enn doble datakapasiteten, halvere kostnadene for datalagring og firedoble levetiden til dataene. Dette samtidig som man oppnår et svært attraktivt og bærekraftig karbonavtrykk for de lagrede dataene. Basert på pågående testing i prosjektet har vi nå klart å dokumentere en levetid på 1000 år for piqlFilm versjon P1. Den nye piqlFilm-versjonen P5 har vært under testing i mer enn ett år uten feil, noe som allerede er en indikasjon på god levetid. Testingen vil fortsette helt til nedbrytningen av filmen når en viss terskel, noe som vil gi et grunnlag for å forutsi levetiden. Målet for BevariiE er å utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium - for å bevare verdens verdifulle informasjon inn i evigheten. Samtidig som energibehovet må reduseres for å møte de globale klimautfordringene, er datalagring et felt der ressursforbruket i form av energi og forbruksvarer stadig øker. Samtidig øker datakriminaliteten og behovet for sikker lagring øker. Piql gjør noe med dette! Det trengs ingen energi for å lagre dataene i AWA. Dette prosjektet har omfattet både FoU av nye produkter og nye metoder for levetidstesting av avlesning av data fra piqlFilm over en svært lang levetid. Dette vil igjen føre til en betydelig forbedret og delvis ny datalagringstjeneste fra Piql. Dette er intet mindre enn et "kvantesprang" både for Piql og for FoU-partnerne i BevariiE. Prosjektpartnerne er Norner, FFI og SNSK. FFI har gjennomført miljøkarakterisering for å modellere langtidseffekten av gruvemiljøet. Norner har utviklet raskere metoder for levetidsregulering og ny emballasje med beskyttende atmosfære til å oppbevare piqlFilm i. Piql utvikler teknologien som skriver data på film for å øke datakapasiteten. Dette innebærer både forbedring av piqlFilm og skriveteknologien. SNSK har mye kunnskap om fjellhvelv og er utleier av den fysiske lokasjonen til AWA. I WP 1 har vi utviklet et nytt emulsjonslag på filmen. Vi vurderte en tynnere base, men det viser seg å være mer utfordrende enn først antatt, både når det gjelder produksjon av selve filmen og senere bruk i maskinene våre. I WP 2 har vi kommet langt når det gjelder å øke datatettheten. Ved å endre skriveprinsippet har vi store forhåpninger om å doble datatettheten. Vi har laget en mock-up av en ny skriver som danner grunnlaget for en fullverdig prototype. WP 3, utvikling av en ny metode for langtidstesting, lyktes ikke som planlagt. Det ble antatt at en økning i oksygenkonsentrasjonen ville føre til akselerert aldring av filmen, noe som igjen ville redusere tiden for holdbarhetstesting. Vi har måttet bruke ekstra tid på å vurdere sikkerhetsaspektene ved akselerert aldring med oksygen. Allerede de første resultatene viste at denne teorien ikke stemte, og det ble foreslått å redusere testtiden ved å øke temperaturen og luftfuktigheten. Ytterligere forskning ble utført for å finne et sikkert temperaturområde for denne filmen. Når det gjelder WP 4, har vi klart å dokumentere 1000 års levetid på piqlFilm P1, dvs. at vi er halvveis til målet på 2000 år. For piqlFilm P5 fortsetter testingen med den nye metoden med økt temperatur og fuktighet. I WP 5 har vi gjort mange målinger av lagringsmiljøet i Gruve 3 på Svalbard. Ifølge rapporten fra FFI overskrider ikke konsentrasjonen av farlige stoffer de tillatte standardene og er ikke til hinder for langtidslagring av filmen. I WP 6 ble ulike materialer for emballering undersøkt. Etter undersøkelser ble det foreslått og gitt tilbud på tilgjengelige maskiner for manuell/automatisk pakking. Materialets beskyttende egenskaper og emballeringsmetoden har imidlertid en sterk sammenheng med prisen, noe som øker den endelige kostnaden per GB betydelig. Dette gjør det upraktisk å bytte emballasjemateriale og investere i nytt utstyr før man har sikret seg nok bestillinger for dataarkivering. Derfor ble det konkludert med at dagens materiale og metode er det mest optimale med tanke på pris/kvalitet.

BevariiE-prosjektet vil gjøre det mulig å forbedre Piqls teknologi og løsning betydelig og dermed gjøre Piqls unike tjenester enda mer attraktive. Visjonen for BevariiE er å mer enn doble datakapasiteten, halvere kostnadene for datalagring og firedoble levetiden til dataene. Dette samtidig som man oppnår et svært attraktivt og bærekraftig karbonavtrykk for de lagrede dataene. Hvis 1 % av verdens data i 2027, dvs. 2,91 ZB (eller 2,91 billioner GB), lagres på piqlFilm og oppbevares i Arctic World Archive til evig tid (men forutsett 100 års lagring for beregningens skyld), vil reduksjonen i CO2-fotavtrykket, sammenlignet med lagring i et tradisjonelt datasenter, være svimlende 2328 Mt CO2. BevariiE har dokumentert at levetiden på oiqlFilm i Arctic World Archive kan nå 2000 år.For data som skal lagres inn i evigheten vil reduksjonen i karbon fotavtrykk være enorm! Til sammenligning sto hele Norge for 36 Mt CO2-ekvivalenter og hele Storbritannia for 300 Mt CO2-ekvivalenter. De totale klimagassutslippene i verden i 2020 var 34,175 millioner tonn CO2.

Piql's ambisjon er å etablere seg som verdens "gullstandard" innenfor sikker langtidsbevaring av verdifull digital informasjon (data), - og BevariiE- (Bevar inn i Evigheten) prosjektet vil gi et vesentlig bidrag for å nå dette målet som vi er på vei mot. Vi vil kunne lykkes vesentlig raskere og enklere – og sette Norge på verdenskartet for sikker langtidslagring, ved å kunne redusere kostnaden per GigaByte (GB) lagret data samt dokumentere en levetid for dataene på opp mot 2000 år! • Visjonen for BevariiE er å: mer enn fordoble (2x) datakapasiteten, halvere (½x) kostnaden for datalagring samt firedoble (4x) levetiden (opp til 2000 år) for dataene. Dette samtidig som det oppnås et svært attraktivt og bærekraftig karbon fotavtrykk for de lagrede dataene. 2x-½x-4x ambisjonen vil gi Piql's potensielle kunder et enda mer attraktivt tilbud og Piql vil kunne øke sin omsetning og fortjeneste vesentlig. Mengden digitale data er i kraftig vekst overalt i hele verden, og med et stadig mer usikkert og urolig verdensbilde er målet for BevariiE å utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium - for å ta vare på verdens verdifulle informasjon inn i evigheten. Samtidig som vårt energibehov må reduseres for å møte globale klimautfordringer, er datalagring et felt hvor ressursforbruk i form av energi og forbruksmateriell er i stadig vekst. Datakriminalitet stiger også i takt med digitaliseringen, og behovet for sikker lagring er økende. Dette gjør Piql noe med! Dette prosjektet innebærer både FoU av nye produkter samt nye metoder for levetidstesting av tilbakelesing av data fra piqlFilm over svært lang levetid. Dette vil igjen føre til en vesentlig forbedret og til dels ny databevaringstjeneste fra Piql. Dette er intet mindre enn et "kvantesprang" både for Piql og for FoU partnerne i BevariiE.

Budsjettformål:

Ukjent-Ukjent

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerPolarSvalbardDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorNordområdeneSvalbardFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturPortefølje InnovasjonIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUAvanserte produksjonsprosesserNordområdeneLTP3 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderIKT forskningsområdeInternasjonaliseringFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonFNs BærekraftsmålMål 16 Fred og rettferdighetBransjer og næringerIKT-næringenMaterialteknologiFNs BærekraftsmålLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDigitalisering og bruk av IKTVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje ForskningssystemetAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Klima og miljøPortefølje Demokrati og global utviklingPolarInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerAnvendt forskningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Muliggjørende teknologierUtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriIKT forskningsområdeSmarte komponenterSamfunnssikkerhetNanoteknologi/avanserte materialerLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktNordområdeneSamfunnsutvikling i nordområdeneNordområdeneKunnskapsbasert næringsutvikling