Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

earthresQue - Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

Alternativ tittel: earthresQue - Senter for bærekraftig bruk av overskuddsmasser og avfall i den sirkulære økonomien

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektnummer:

310042

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I dag utgjør forurenset jord, avfall fra bygg og anleggssektoren, slagg og aske mer enn 70% av deponerte materialer i Norge. I tillegg er det store mengder rene overskuddsmasser, som jord, knust stein og fjell, som går til massetipp. Dette er sløsing med verdifulle ressurser, deponivolum og arealer. Målet med SFI earthresQue er å utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser. Dette krever en tverrfaglig tilnærming, og earthresQue vil legge til rette for og stimulere til innovasjon gjennom forskning initiert av behovene til private og offentlige brukerpartnere innen bygg og anlegg og avfallshåndtering. Prosjektet har 24 brukerpartnere som representerer ulike deler av verdikjeden. Disse vil samarbeide tett med 8 forskningsinstitusjoner. Det er både behov for utvikling av nye teknologier og forbedring av regulatoriske og økonomiske strukturer som i dag hindrer en bærekraftig håndtering av overskuddsmasser og avfall. Eksempler på ønskede innovasjoner inkluderer metoder for å sortere verdifullt fra farlig avfall, nye behandlingsprosesser for forurenset jord og teknologi for å lage nye råvarer og produkter fra overskuddsmasser. Forbedrede metoder til kontroll og rensing av sigevann fra deponier samt nye metoder for å overvåke gasslekkasjer fra deponi er også etterspurt. Systeminnovasjoner som kan forventes fra prosjektet inkluderer nye økonomiske kriterier og skatteregler for å sikre bærekraftige forretningsmodeller og en sirkulær avfallssektor. Andre viktige resultater vil være nye verktøy for miljømerking av tekniske løsninger, i tillegg til resirkulerte overskuddsmasser og avfall. SFI earthresQue vil innebære et betydelig løft for forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon for bærekraftig ressurs og arealbruk. I senterets første år har det blitt fokusert på å etablere kontakt med brukerpartnere for å identifisere relevante problemstillinger og testlokaliteter. Kartlegging av barrierer som hindrer gjenbruk og nyttiggjøring blir identifisert av en PhD stipendiat gjennom intervjuer og samtaler med brukerpartnere. Her kan det dreie seg om juridiske, regulatoriske, organisatoriske, finansielle og tekniske barrierer, samt barrierer knyttet til adferd. Videre er en PhD stipendiat i gang med tester i forbindelse med nyttiggjøring av betong fra riveprosjekter: for eksempel til behandling av syredannende berg, dette skjer på studielokalitetene NOAH Langøya og Lindum Oredalen. Dette inkluderer også langtidsstudier av svartskifer med overvåking av syredannelse og effekt av behandling. En masterstudent testet utlekking av tungmetaller fra svartskifer/alunskifer hentet fra et vegbyggingsprosjekt på Jevnaker. Fremover vil det ansettes PhD stipendiater for jobbe med behandling av PFAS forurenset jord og vann, strømning i geologiske barrierer, behandling av sigevann, naturrehabilitering med mer. Gjenbruk av finstoffholdig geologisk materiale som kalk sement stabilisert leire fra bygg og anleggsprosjekter eller filterkake fra jordvaskeanlegget til AF Decom på Nes Miljøpark er innledningsvis testet ut i lab for å undersøke egnetheten som impermeable lag i konstruerte geologiske barrierer. Dette kan for eksempel brukes for tildekking ved avslutning av nedlagte deponi. Komprimeringsegenskaper er testet ut ved på NOAH Langøya. Vi er også igang med å utvikle metoder for å sikre en god vurdering av lokaliteter for nye deponier, f.eks. i nedlagte steinbrudd. Vann og forurensningstransport her skjer i sprekksystemer ? disse er svært komplisert å kartlegge og modellere effektene av, og det er derfor et forskningsbehov her. Arbeidet med bærekraftig gjenbruk av mudrede sedimenter er startet opp gjennom et mulighetsstudie nær utløpet av Glomma i Fredrikstad. Her er flere av våre aktører involvert, Borg Havn må mudre utløpet for å sikre nok dybde for skipstrafikk. Bærekraftig gjenbruk av de mudrede massene krever teknologi for sortering, for å ta ut forurensninger, og fornuftig etterbruk av disse massene. På det nedlagte deponiet på Brånåsen i Lillestrøm har en masterstudent kartlagt grunnforhold med geofysiske metoder og en doktorgrads stipendiat har kartlagt utfordrende utslipp av metan som skyldes nedbrytning av gamle deponimasser. Målet er å forstå hvordan vannstrømning, fordeling av deponimasser påvirker gasstransport. Dette vil gi mulighet for å gå inn med tiltak for forbedringer av situasjonen. Resultater fra prosjektet har blitt presentert internt og eksternt. En rekke presentasjoner har blitt gitt på nasjonale seminarer og møter i fora som er relevante for brukerpartnere. Prosjektet har etablert et tett samarbeid med Avfall Norge som er et sentralt nettverk for en rekke av brukerpartnerne. Grunnet covid-19 har deltagelse på internasjonale konferanser vært minimal. Vi er i gang med planlegging av hvordan læringsinstitusjonene NMBU og BI, kan øke kompetansegrunnlaget og uteksaminere gode kandidater for næringene representert av våre brukerpartnere.

Our society is generating excess earth-materials and waste at an ever-increasing rate. Currently no sustainable ways of handling excess earth materials and wastes are available, and we lack suited localities for their storage. These materials should be recycled, upcycled or reused in infrastructure/construction projects, instead of virgin raw materials. New innovations to strengthen the market for recycled raw materials are needed. The earthresQue centre will create an innovative environment through long-term cooperation between stakeholders (municipalities, NGOs and citizen groups), innovation-oriented R&D-performing companies (waste management companies and contractors) and prominent research groups working in relevant disciplines from natural sciences to socio-economical sciences. The centre will establish an outstanding industry-oriented research cluster building on an international network enhancing the internationalization of the Norwegian business sector. Ensure researcher training and the transfer of knowledge and technology in areas with major potential for future value creation. This is achieved through 3 technical workpackages: WP1. Reuse Technology; WP 2. Sustainable reuse; 3. Regulatory framework in addition to an extensive outreach and dissemination activity. The research work is centred around 8 case studies in close collaboration with 25 user group partners addressing the following research questions: How can new treatment processes for earth material wastes be developed to make these suitable as raw materials in new products? How can waste materials be managed in a sustainable manner, including all aspects of environmental, social and economic aspects? Including the management of old and future landfills. How can current obstacles for reuse be removed both in economic, regulatory, and governance terms? This includes business concepts to encompass society’s need for more reuse/-cycling and less use of virgin earth materials

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

FNs BærekraftsmålMål 6 Rent vann og gode sanitærforholdLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerLTP2 Innovasjon i stat og kommuneMiljø og naturmangfoldTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerKlimaMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiAvanserte produksjonsprosesserFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerMiljø og naturmangfoldTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneByBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensDelportefølje Klima og miljøAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBioteknologiGrunnforskningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Naturvitenskap og teknologiBioteknologiLandbruksbioteknologiSirkulær økonomiResponsible Research & InnovationLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeKlimaGlobale klimautfordringerInternasjonaliseringMaterialteknologiBioøkonomiForskning og innovasjonAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)LTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLavutslippMiljø og naturmangfoldLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPortefølje Energi, transport og lavutslipp