Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

earthresQue - Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

Alternativ tittel: earthresQue - Senter for bærekraftig bruk av overskuddsmasser og avfall i den sirkulære økonomien

Tildelt: kr 96,0 mill.

I dag utgjør forurenset jord, avfall fra bygg og anleggssektoren, slagg og aske mer enn 75% av deponerte materialer i Norge. I tillegg er det store mengder rene overskuddsmasser, som jord, knust stein og fjell, som går til massetipp. Dette er sløsing med verdifulle ressurser, deponivolum og arealer. Målet med SFI earthresQue er å utvikle teknologier, løsninger, verdikjeder og rammevilkår for en mer bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser. Dette krever en tverrfaglig tilnærming. earthresQue skaper innovasjon gjennom forskning initiert av behovene til private og offentlige brukerpartnere innen bygg og anlegg og avfallshåndtering. Senteret har 25 brukerpartnere som representerer ulike deler av verdikjeden. Disse samarbeider tett gjennom konkrete case med forskere og stipendiater fra åtte ulike utdannings- og forskningsinstitusjoner. Utvikling av nye teknologier og forbedring av regulatoriske og økonomiske rammevilkår er nødvendig for å sikre en mer bærekraftig håndtering av overskuddsmasser og avfall. Innovasjoner inkluderer metoder for å sortere ut verdifullt materiale fra avfall, nye behandlingsprosesser for forurenset jord og teknologi for å lage nye råvarer og produkter fra overskuddsmasser. Bedre løsninger for kontroll og rensing av sigevann fra deponier samt nye metoder for å overvåke og redusere gasslekkasjer fra deponi er også etterspurt. Nye verktøy for miljødokumentasjon av tekniske løsninger og resirkulerte overskuddsmasser og avfall er også fokus. Systeminnovasjoner inkluderer nye økonomiske kriterier og skatteregler for å sikre bærekraftige forretningsmodeller og en sirkulær avfallssektor. SFI earthresQue gir et betydelig løft for forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon for en mer sirkulær ressurs- og arealbruk. Kartlegging av barrierer som hindrer gjenvinning og nyttiggjøring identifiseres av en PhD-stipendiat gjennom strukturerte intervjuer med brukerpartnere og kartlegging av gjeldende praksis. Primært institusjonelle og forretningsmessige barrierer, og manglende standarder for Best Practice. Nye måter å nyttiggjøre betong fra riveprosjekter, er fokus til en våre PhD kandidater. Dette inkluderer nye løsninger, f.eks. bruk av betong for å hindre utlekking av syre ved å forbehandle syredannende berg. Forsøkene på NOAH Langøya og Lindum Oredalen viser lovende resultater. Langtidsstudier av svartskifer med overvåking av syredannelse og effekt av behandling er nkludert. Flere PhD-stipendiater koblet til senteret har fokus på behandling av PFAS-forurenset jord og vann, en stor samfunnsmessig utfordring. Det utføres laboratorie- og pilottester på fraksjoner fra behandlet forurenset jord fra AF Decoms vaskeanlegg med målsetning om å oppfylle kriteriene for at avfall blir et produkt. Filterkake fra vaskeanlegget testes i pilot for bruk som impermeable barriere i toppdekke på avluttede deponier. Massene må være tette nok til å hindre at vann innfiltrerer ned i de deponerte massene. Annen innovativ nyttiggjøring av overskuddsmasser i toppdekke på deponi er kalksement stabilisert leire fra bygg- og anleggsprosjekter. Videre undersøkes bruken av tunellboremaskin (TBM) masser fra Skanskas prosjekt for VAV til konstruksjon av geologiske barrierer og teknosoil. Kalksement-stabilisert leire som gjenbrukes fra bygg og anleggsprosjekter. Vasking og behandling av mudrede sedimenter fra farledsprosjektet i Borg havn på jordvaskeanlegget til AF Decom har blitt gjennomført. Kystverket er en sentral partner i earthresQue her. Målet er å skille forurensede fra rene masser, slik at de rene kan gjenbrukes, og forurensede masser håndteres på en miljømessig forsvarlig måte. Om og hvordan rene masser kan brukes til naturrehabilitering på land og i våtmarksområder undersøkes. Vi ser også på hvordan slik og annen arealbruk kan inngå i livssyklus analyser. Vi utvikler metoder for å sikre en god vurdering av lokaliteter for nye deponier, f.eks. i nedlagte steinbrudd. Dette for å hindre vann og forurensningstransport i naturlige sprekksystemer. En PhD student undersøker innovativ metodikk for kartlegging og modellering av strømning i oppsprukket fjell. Rekefjord benyttes som case. På det nedlagte deponiet på Brånåsen i Lillestrøm og på Kjørbekk i Skien er det uført undersøkelser for å kartlegge deponerte masser ved hjelp av geofysiske målinger og målinger av gassutslipp. Målet er å kartlegge utbredelse og transportveier for forurensning. Nye og forbedrede løsninger for behandling av deponisigevann er et annet tema som senteret jobber med. For både kartleggingsmetodikk og sigevannsbehandling har det startet to PhD kandidater. Arbeidet blir presentert nasjonalt og internasjonalt, og det er tett samarbeid med aktører utenfor senteret bl.a. gjennom referansegruppen der både Avfall Norge og Miljødirektoratet er med. Ved NMBU og BI jobbes det med å tilpasse studieprogram som gir kandidater med kompetanse som etterspørres av våre brukerpartnere.

Our society is generating excess earth-materials and waste at an ever-increasing rate. Currently no sustainable ways of handling excess earth materials and wastes are available, and we lack suited localities for their storage. These materials should be recycled, upcycled or reused in infrastructure/construction projects, instead of virgin raw materials. New innovations to strengthen the market for recycled raw materials are needed. The earthresQue centre will create an innovative environment through long-term cooperation between stakeholders (municipalities, NGOs and citizen groups), innovation-oriented R&D-performing companies (waste management companies and contractors) and prominent research groups working in relevant disciplines from natural sciences to socio-economical sciences. The centre will establish an outstanding industry-oriented research cluster building on an international network enhancing the internationalization of the Norwegian business sector. Ensure researcher training and the transfer of knowledge and technology in areas with major potential for future value creation. This is achieved through 3 technical workpackages: WP1. Reuse Technology; WP 2. Sustainable reuse; 3. Regulatory framework in addition to an extensive outreach and dissemination activity. The research work is centred around 8 case studies in close collaboration with 25 user group partners addressing the following research questions: How can new treatment processes for earth material wastes be developed to make these suitable as raw materials in new products? How can waste materials be managed in a sustainable manner, including all aspects of environmental, social and economic aspects? Including the management of old and future landfills. How can current obstacles for reuse be removed both in economic, regulatory, and governance terms? This includes business concepts to encompass society’s need for more reuse/-cycling and less use of virgin earth materials

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Temaer og emner

ByBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiForurensningNaturmangfoldBioteknologiAvanserte produksjonsprosesserLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterBioteknologiLandbruksbioteknologiAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Naturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonMaterialteknologiFNs BærekraftsmålMål 6 Rent vann og gode sanitærforholdNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidKlimaAnvendt forskningKlimaGlobale klimautfordringerBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Muliggjørende teknologierForskning og innovasjonBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInternasjonaliseringLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerBioøkonomiØvrig bioøkonomiLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensGrunnforskningPortefølje Energi og transportBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomBioøkonomiLTP3 Fagmiljøer og talenterPortefølje Mat og bioressurserLavutslippBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiFNs BærekraftsmålResponsible Research & InnovationFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningBransjer og næringerLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPortefølje Banebrytende forskningKutt i utslipp av klimagasserKlimarelevant forskningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Innovasjon i stat og kommunePortefølje Klima og miljøNaturmangfold og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderPortefølje ForskningssystemetPortefølje InnovasjonSirkulær økonomi