Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

SMART PLAN - bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesser

Alternativ tittel: SMART PLAN – sustainable development through co-creation and visual simulation in public planning processes

Tildelt: kr 7,0 mill.

Når samfunnet planlegges og det skal tas beslutninger er det behov for gode kunnskapsgrunnlag. Digitale verktøy er relativt lite brukt i offentlige planleggingsprosesser selv om en rekke lovende teknologier er tilgjengelig i markedet eller under utvikling. I dag brukes det store ressurser på innsamling og bearbeiding av data, planprosessene tar lang tid og kunnskapsgrunnlaget er vanskelige å kommunisere. I SMART PLAN-prosjektet har vi sett på hvordan vi kan bruke data på nye måter gjennom visualisering og simulering. Prosjektet har utvikle datamodeller og en interaktiv digital tvilling av Ålesundsregionen. Vi har også sett på hvordan beslutningstakerne kan bruke digitale verktøy for å bidra til bedre og mer effektiv kommunal planlegging. SMART PLAN har brukt prosessen til Ålesundsregionens klima-, areal- og transportplan (PAKT) som arena for datainnsamling og testing av ulike verktøy. Prosjektet har fulgt gangen i den kommunale planprosessen, tilpasset verktøyene for brukergrupper på ulike arenaer, og innhentet erfaring med bruk. Tidlig og god involvering sikrer tillit mellom myndighetene og innbyggerne, og gjør at innbyggerne får bidra med relevant kunnskap og informere om hvilke interesser det er viktig å ivareta. Et raskere tempo i samfunnet krever nye arenaer for involvering og samarbeid mellom det offentlige, innbyggerne, akademia og næringslivet. Det tverrfaglige fokuset i dette prosjektet med utvikling av databaser og analysemodeller, visuelt simuleringsverktøy og planprosesser som blir til gjennom samarbeid, har forsøkt å svare ut noen av disse utfordringene. I prosjektet har problemstillinger i planleggingsprosesser blitt systematisert og strukturert ved å bruke en utviklingsmetodikk som bygger på systemteknikk der PAKT-prosessen er casestudie. I prosjektet er det utviklet ny funksjonalitet i en digital tvilling av kommunene Ålesund, Sula og Giske. Det er utviklet modeller for å analysere og visualisere mobilitet og forholdene for gående slik at det kan gjøres helhetlige vurderinger av overordnede planstrategier. Implementasjon av en mobilitetsmodell tillater dynamisk utforskning av ulike strategier knyttet til mobilitet. Verktøyene er testet ut med ulike brukergrupper over tid. Prosjektet har kartlagt bruken av ulike plattformer og portaler som brukes i strategisk planlegging og medvirkning i dag - som for eksempel Geoinnsyn, Webinnsyn, Kommunekart og ArcGIS StoryMaps. I intervjuene med folkevalgte og planleggere i Ålesund, Sula og Giske har vi også diskutert muligheter og utfordringer knyttet til visualisering og simulering i kommunal planlegging. Folkevalgte og planleggere er intervjuet på nytt etter at de har fått sett (blitt eksponert for) en prototype av den digitale tvillingen og tilhørende simuleringsmodeller som er blitt utviklet i prosjektet. Prosjektet har bidratt med konkrete råd om hvordan brukergrensesnittet og interaksjon med modeller bør utformes for å nå ulike brukergrupper, hvilke data som egner seg best for visualisering og simulering og i hvilke faser av planprosessen det er mest hensiktsmessig å bruke ulike digitale verktøy. Viktighet med overføring av kunnskap fra interkommunal temaplan til rullering av kommuneplanens arealdel har også vært et tema. Det er behov for å jobbe strategisk over tid for å lykkes med bruk av digitale verktøy. Arbeidet er ofte fragmentert og vi ser et stort sprik i tekniske valg og arbeid med kunnskapsgrunnlag på tvers av ulike planer, både i offentlig og privat regi. Private aktører er raske med å ta i bruk nye verktøy og kommuner som planmyndighet må som et minimum være i stand til å vurdere bruken og stille krav og kritiske spørsmål til bruk, spesielt når bruk av avansert visualisering blir billigere og tilgjengelig for alle, og i kombinasjon med ny kunstig intelligens i nær fremtid.

I SMART PLAN var ambisjonen å gi nye verktøy og metoder i klima, areal og transportplanleggingen for Ålesundsregionen og bidra til bedre beslutningsgrunnlag og mer effektive planprosesser. Det er gjennomført omfattende kartlegging av dagens digitale verktøy, og prosjektet har basert seg på litteratur innen digital tvilling, visualisering, planteori og planleggingsstøtte. Teknologien som er blitt implementert gjennom Smart Plan har allerede blitt tatt i bruk i flere kommersielle prosjekter. -Det er hovedsakelig private aktører som har brukt teknologien, også i regionen som omfattes av PAKT. Dette har nok sammenheng med både pris og kompetanse som kreves for å bruke verktøyene. -Vi ser at det generelt er krevende for kommunene å selv initiere bruk av avanserte visualiserings-verktøy og analysemodeller. I PAKT bidro fylkeskommunen med kompetanse og lisenser for å lage en informasjonsportal, det er de færreste kommuner som har nødvendig kompetanse og lisenser for å gjøre dette selv. Interkommunale samarbeid og deling av ressurser kan være en mulig modell.

Det er forventinger om at regionale og lokale beslutningsprosesser skal være kunnskapsbaserte og demokratiske og at de basere seg på FN sine bærekraftmål. For å møte disse forventninger er det behov for å oppdatere eksisterende metoder og verktøy som brukes i samfunnsplanleggingen. Som en del av ambisjonen om å bli et smartere og mer bærekraftig samfunn har Ålesundsregionen tatt en sentral rolle i FN sin smartbysatsing. Regionen er den første i Norge som er tatt opp i programmet «United for Smart and Sustainable Cities – U4SSC», og Nye Ålesund kommune skal være vertskommune for den andre FN-tilknyttede smartby-labben i verden. Formålet med SMART PLAN er å bidra til mer effektive, kunnskapsbaserte, bærekraftige og demokratiske planprosesser i kommuner og regioner. Dette skal vi gjøre ved å utvikle et visuelt simuleringsverktøy samtidig som vi utvikler kollaborative metoder for å ta i bruk verktøyet på best mulig måte. SMART PLAN vil bruke klima, areal- og transportplanprosessen (KAT) for Ålesundsregionen som et case for å utvikle og pilotere verktøyet. Simuleringsverktøyets bakgrunn vil bestå av data og modeller for å skape en mer helhetlig forståelse for kunnskapsgrunnlaget og problemstillinger i KAT-planprosessen. Videre skal det utvikles en dynamisk digital tvilling som gjør det mulig å integrere og visualisere kunnskapsgrunnlaget i et forståelig grensesnitt som inviterer til interaksjon, læring og dialog. Som en del av arbeidet vil prosjektet identifisere muligheter for tilpasning og nyttiggjøring i andre planprosesser og beslutningssammenhenger. Nettverket som åpner seg gjennom Ålesund U4SSC-labben vil muliggjøre spredning og deling av resultater både nasjonalt og internasjonalt.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025