Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Child’s Best Interests in Child Protection: Learnings from a Cross-country Comparison.

Tildelt: kr 0,65 mill.

"Discretion and the child's best interest in child protection" (DISCRETION) er et banebrytende forskningsprosjekt finansiert av Det europeiske forskningsrådet, som ser på barnevernsystemet og skjønnsutøvelse i ulike land. Målet er å undersøke kvaliteten på de skjønnsmessige vurderingene som gjøres når barnevernet flytter barn fra foreldrene, og å bringe frem ny kunnskap om ulike europeiske barnevernssystemer. Dette forsterkningsprosjektet støtter opp om formidlingen av funn fra DISCRETION-prosjektet, rettet mot et norsk publikum. Prosjektet har i løpet av prosjektperioden tilgjengeliggjort forskningsresultater fra DISCRETION gjennom blogginnlegg på bloggen Stat & Individ (https://blogg.forskning.no/blogg-stat-og-individ) og på nettsidene til Centre for Research on Discretion and Paternalism (https://discretion.uib.no/category/blog/). Blogginnleggene er populærvitenskapelige fremstillinger av forskningsfunn som gir et lettfattelig innblikk i noen av DISCRETIONs viktigste resultater. Prosjektet har også lagt til rette for en satsning på det digitale formidlingsinitiativet Barnevernfrokost i samarbeid med Bergen kommune og Centre on Law and Social Transformation (UiB). Dette initiativet er et lavterskeltilbud som gir forskningsbasert innsikt i dagsaktuelle temaer knyttet til barnevern, skjønnsutøvelse og barns rettigheter i Norge og internasjonalt. Barnevernfrokost har fagfolk og studenter på barnevernsfeltet som målgruppe og videoopptak fra alle webinarene er tilgjengelig for bruk i kurssammenheng og undervisning (https://discretion.uib.no/barnevernfrokost/). Forskere tilknyttet prosjektet har også presentert forskningsfunn under konferansen Bergen Exchanges i 2021 og 2022, blant annet om globale typologier av barnevernssystemer og praksis knyttet til barns medvirkning i barnevernssaker. Prosjektet har også lagt til rette for forskningsutveksling og Centre for Research on Discretion and Paternalism har hatt to gjesteforskere på besøk i løpet av 2022, Dr. Rami Benbenishty (The Hebrew University of Jerusalem) og Dr. Zalman Rothschild (Stanford Constitutional Law Center).

Prosjektet har resultert i at forskning som er presentert i engelskspråklige tidsskrifter, er tilgjengeliggjort på norsk, både skriftlig og digitalt, for allmenheten og for praktikere på ulike nivå i forvaltningen og i domstolene. Det har videre vært konferanser (Bergen Exchanges) som er en møteplass for forskere og praktikere, fra Norge og fra andre land, hvor resultater er presentert i generalisert form. Det har vært publisert blogposter og videoer som er offentlige og tilgjengelig for de som er interessert.

The ERC-funded H2020 project "Discretion and the Child’s Best Interests in Child Protection" (DISCRETION) conducts the most comprehensive cross-country comparison of child protection systems to date and aims to unlock the black box of discretionary decision-making in child protection cases. The project is at the research frontier of interdisciplinary studies of decision-making and the welfare state. This additional project, titled "Child’s Best Interests in Child Protection: Learnings from a Cross-country Comparison, seeks to bring knowledge and insights from DISCRETION to a Norwegian audience, in order to impact research and society in Norway. The ambition is to involve Norwegian researchers in the frontier research conducted in the project and to open up new platforms for research on the Norwegian child protection system. Further, the ambition is to communicate findings from DISCRETION to professionals, policy makers and the general public to establish a knowledge base for the political debate and policy development on Norwegian child protection. These ambitions will be achieved through a wide range of activities, including: Preparing accessible research summaries in Norwegian (video, text and audio), operate a Visiting scholar program, and hosting an Academic seminar, PhD course, Policy seminar and a Public event.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder