Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Membrane processes for the next decades challenges in the water sector

Alternativ tittel: Membran prosesser for det neste tiårs utfordringer i vannsektoren

Tildelt: kr 3,4 mill.

Membraner kan brukes til å separere partikler eller / og ioner fra løsninger, typifisert i produksjon av drikkevann fra sjøvann. Nylige teknologiske utviklinger har forbedret de teknologiske og økonomiske faktorene som tilrettelegger for anvendelsen av dette konseptet i mange andre anvendelsesområder i vann og avløpsrensing, som for eksempel fjerning av farge fra råvann fra innsjøer. MEMPREX-I-prosjektet (2015-2019) bygde et sterkt Virtual Membrane Center of Excellence ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i utmerket samarbeid med de ledende forskningsgruppene fra USA, Canada, Kina og Japan. Dette nettverket tiltrekker seg internasjonal/EU-finansiering, øker mobiliteten til studenter og ansatte, og øker synligheten av NMBUs og MEMPREX-teamets forskning på den internasjonale membranarenaen. Partnere bemerket behovet og potensialet til membraner for å løse utfordringene i vannsektoren i fase I; (1) Membranfouling og (2) høyt energiforbruk som fremdeles anses som uløst; (3) Den forventede revisjonen av EU-direktivene som krever fjerning av nye mikroforurensende stoffer; (4) Delta i digitalisering av vannindustrien mens man håndterer trusler mot nett; (5) Potensialet for større synergi ble notert når man utførte ikke-tradisjonelle hybridløsninger. MEMPREX-II skal fremme involvering av doktorgradsstudenter i nyttige og ettertraktede forskningsaktiviteter i bransjen og hos sluttbrukere, og dermed øke attraktiviteten til de nyutdannede på arbeidsmarkedet. Dermed er ambisjonen å veilede kandidatstudentene til å velge forskningsemner fra de ovennevnte 5 retninger, samtidig som de skal styrke læreplanene og undervisningsverktøyene. Ambisjonen med MEMPREX-II er å videreutvikle det tverrfaglige forsknings- og pedagogiske samarbeidet som ble opprettet i fase I til et Virtual Membrane Excellence Network som takler de neste tiårs utfordringer i vannsektoren. Som et viktig resultat av dette, har faggruppen ved NMBU satset på etablering av en avansert membran laboratoriet.

Membrane processes are increasingly applied in the water sector worldwide, but Norway is yet to embrace the technology. The relatively weaker national R&D capacities, high energy consumption, fouling and ageing of membranes are causing frequent replacements, and the dominance of conventional treatment methods are the main cause for this slower entrance. The MEMPREX-I project (2015-2019) built a strong Virtual Membrane Center of Excellence at the Norwegian University of Life Sciences in excellent collaboration with the leading research groups from the US, Canada, China and Japan. The network is attracting international/EU funding, increasing the mobility of student and staff, and increasing the visibility of NMBU’s as well as the MEMPREX team’s research in the international membrane arena. Partners noted the need and potential of membranes in solving the challenges in the water sector during phase I; (1) Membrane fouling and (2) high energy consumption which are still considered unsolved; (3) The anticipated revision of the EU Directives requiring the removal of emerging micro-pollutants. (4) Engage in digitalisation of the water industry while managing cybersecurity threats. (5) Potential for greater synergy was noted when performing non-traditional hybrid solutions. MEMPREX-II shall promote the involvement of graduate students in useful and highly sought-after research activities in the industry and end-users, thereby increasing the attractiveness of the young graduates in the job market. Thus the ambition is to guide the graduate students to choose research topics from the above mentioned 5 directions, while also strengthening the curricula and teaching tools. The ambition of the MEMPREX-II is to further develop the interdisciplinary research and educational collaboration established during phase I to a Virtual Membrane Excellence Network addressing the next decade's challenges in the water sector.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research