Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PlastiSirk - Quality control and documentation of recycled thermoplastics

Alternativ tittel: PlastiSirk - Kvalitetskontroll og dokumentasjon av resirkulerte termoplaster

Tildelt: kr 4,0 mill.

NOPREC har med dette prosjektet oppnådd forbedret kvalitetssikring og flere typer produktdokumentasjon for resirkulert termoplast i samarbeid med Containerservice Ottersøy og Norner Research. Prosjektet bidratt med ny kunnskap og metodesett for å dokumentere den resirkulerte plastens kvalitet, kvalitetsforbedringer, og som følge utvidet anvendelsesområdet for resirkulert termoplast til vareproduserende bedrifter. Dokumentasjonsmetodene utviklet i prosjektet har bidratt til at de resirkulerte plastene er dokumentert godt nok til at produkter laget av NOPRECs resirkulerte plast er sertifisert for bruk etter produkt- og bransjespesifikke produktsertifiseringer og andre produktkrav. Eksempelbransjer er emballasje og havbrukskonstruksjoner. Bedriftene har etablert eget kvalitetssikringslaboratorie på gjenvinningsanlegget, med nye anbefalinger for on-site testing av material- og prosesseringsegenskaper. I tillegg har kvalitetssirkingsrutiner som omfatter nye forurensingsbarrierer og forbedret screeningmetodikk for identifisering og klassifisering av plastavfallstyper bidratt til mer stabil produktkvalitet for de resirkulerte plastene. Mer stabil produktkvalitet, og dokumentert varians, i de ulike plastene bidrar til at det vil være lettere for produsenter av plastprodukter å vite hva de kan forvente av et resirkulert råmateriale. For økt anvendelse av resirkulerte plastmaterialer i tråd med internasjonale og nasjonale målsettinger om redusert forbruk av naturressurser, sirkulærøkonomi og bærekraft, er disse resultatene viktige. Gjennom ulike produktcase har de resirkulerte plastene blitt testet for gjenværende additivnivåer i resirkulerte plaster uten tilsetninger, og det har vært gjort flere forsøk med kvalitetsendrende additiver for å forhindre degradering og endre plastens material- og prosesseringsegenskaper. Flere av forsøkene var vellykket, og er benyttet videre i andre FOU-prosjekter for oppskalering av produksjon med additivtilsetning. I tillegg er det utført forsøk med blanding av ulike plastavfallstyper for å komme fram til kombinerte resirkulerte plastmaterialer som svarer til kravspesifikasjonen til nye plastprodukter uten å tilsette øvrige additiver. Resultatene var gode for flere av blandingsforholdene, og oppfølgingsprosjekter for å oppskalere bruk av slike materialer er igangsatt for anvendelse i byggevareprodukter.

Prosjektet har bidratt til forbedret kvalitetskontroll og dokumentert produktkvalitet for resirkulerte plaster fra norske industriavfallskilder. I løpet av prosjektperioden har flere produsenter av plastprodukter fått sertifisert produktene sine etter produktstandarder og andre produktkrav basert på dokumentasjon fremarbeidet av prosjektet. Eksempler på produktbransjer er emballasje og havbrukskonstruksjoner. Teknologiløsningene for gjenvinning av plast er utviklet til å inneholde flere barrierer for reduksjon av forurensing av plastavfallsmaterialer, hvor virkningen er at mer forurensede avfallstyper kan resirkuleres. Mer resirkulert plast på markedet i Norge bidrar til markedsbygging for resirkulerte plastråvarer innenlands, og reduksjon i klimagassavtrykk fra primærproduksjon for produksjonsbedriftene. Prosjektets resultater har blitt videreført i bedriftenes FOU-arbeid, og er grunnlaget for flere nye FOU-prosjekter hos vareproduserende bedrifter som ønsker å begynne å bruke resirkulert materiale i sin produksjon. Metoder for dokumentasjon av plastegenskaper er utarbeidet i prosjektet, og kunnskapen om metodene vil kunne benyttes i bransjen utover prosjektbedriftenes egen virksomhet. Både hos andre gjenvinnere, og som dokumentasjonsgrunnlag for produksjonsbedrifter som ønsker å benytte resirkulert plast i sin produksjon.

Hovedhensikten med dette prosjektet er å utvikle teknologi, metodikk, prosesser og kompetanse som er nødvendig for å resirkulere plastfraksjoner i industriell skala. For å oppnå dette, er det nødvendig å utvikle prosesser som er nødvendige for å kvalitetssikre resirkuleringsprosessen gjennom analyse og testing av plastfraksjonene. For Norner Research vil viktige FoU-aktiviteter være: 1) Metodeutvikling og gjennomføring av screening av plastmaterialene for identifisering av sporstoffer og additiver, samt måling av konsentrasjonen av disse, 2) Metodeutvikling og gjennomføring av av migrasjonstester for identifisering og konsentrasjonsmåling av uønskede substanser, samt 3) Levere anbefalinger mhp testintervall og testsammensetning for helhetlig dokumentasjon av innhold og materialegenskaper i ulike plastfraksjoner. For NOPREC og Containerservice vil viktige FoU-aktiviteter være prosessutvikling med bakgrunn i resultater og anbefalinger fra forskningsleddet: 1) Identifisering av faktorer i avfalls- og resirkuleringsleddet som påvirker produktkvalitet og egenskaper i positiv eller negativ retning (kjennetegn for plastfraksjoner med ulike egenskaper som kan/må separeres og kjennetegn for plastfraksjoner med ulike typer av forurensning), 2) Prosessutvikling for å unngå forurensning i plastavfall for resirkulering (sorterings- og logistikkrutiner for å unngå forurensning ved bearbeiding, bearbeiding for fjerning av forurensende materiale i ulike typer av plastavfall. I tillegg aktivitetene 3) Prosessutvikling for å beholde ønskede og unngå uønskede additiver samt 4) Prosessutvikling for å tilsette ønskede additiver mhp anvendelse og etterspørsel, for NOPREC.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena