Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

COOPERATION BETWEEN NORWAY AND BRAZIL IN RESEARCH AND EDUCATION FOR IMPROVED BREEDING IN SUSTAINABLE AQUACULTURE

Alternativ tittel: SAMARBEID MELLOM NORGE OG BRASIL I FORSKNING OG UTDANNING FOR FORBEDRET AVLING I BÆREKRAFTIG HAVBRUK

Tildelt: kr 2,6 mill.

Havbruk er den raskest voksende næringsmiddelindustrien i verden, og står for mer enn 50% av fisken til konsum over hele verden. Havbruk er også en av de viktigste og internasjonale næringene i Norge. NORBRAQUA vil etablere et langsiktig samarbeid mellom Norge og Brasil innen forsknings- og forskningsbasert utdanning innen havbruk gjennom gjensidig mobilitetsopphold for hovedfagsstudenter, felles studentveiledning, utvikling av en ferskvannsoppdrettsmodul på MSc-nivå og organisering av et workshop i selektiv avl og reproduksjon av fisk. De akademiske institusjonene som er involvert er Nord University, Universidade Estadual de Londrina og Brazilian Agricultural Research Corporation, som er det største forskningsinstituttet innen dyreproduksjon og landbruk i Brasil. I tillegg vil NORBRAQUA ha et sterkt samarbeid med havbruksnæringen gjennom to ledende fiskeoppdrettsselskaper, nemlig GenoMar og AquaBel. Prosjektet vil være direkte knyttet til ERC Consolidator-stipend EPIFISH ved Nord University. De forventede resultatene fra NORBRAQUA vil bidra til i) langsiktig høykvalitetssamarbeid mellom Brasil og Norge innen forskning og utdanning, ii) økt bilateral mobilitet for studenter og akademikere, iii) rekruttering av høyst nødvendig kompetanse i havbruksnæringen og iv) forbedring av selektive avlsprogrammer og bærekraft av fiskeoppdrett.

Aquaculture is the fastest growing food production sector in the world, accounting for more than 50% of the fish for human consumption worldwide. Aquaculture is also one of the most important and international industries in Norway. NORBRAQUA will establish a long-term cooperation between Norway and Brazil in research and research-based education in aquaculture through reciprocal mobility stays of graduate students, joint student supervision, development of a freshwater aquaculture module at the MSc level and organisation of a workshop in selective breeding and fish reproduction. The academic institutions involved are Nord University, Universidade Estadual de Londrina and the Brazilian Agricultural Research Corporation, which is the largest research institute in animal production and agriculture in Brazil. In addition, NORBRAQUA will have a strong collaboration with the aquaculture industry through three leading fish breeding companies, namely AquaGen, GenoMar and AquaBel. The project will be directly linked to the ERC Consolidator grant EPIFISH at Nord University. The expected outputs from NORBRAQUA will contribute to i) long-term high quality cooperation between Brazil and Norway in research and education, ii) increased bilateral mobility of students and academics, iii) recruitment of much needed competence in the aquaculture industry and iv) improvement of selective breeding programmes and sustainability of fish farming.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research