Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Konsept for styrket demokratimedvirkning

Alternativ tittel: Consept for strengthening democratic influence

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektnummer:

310122

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fordi det «Gir mening» Hva gjør vi når demokratiet ikke føles kompatibelt med tiden vi lever i? Vi utvikler 2.0-versjonen. PostLocal vil via satsningen «Gi mening» modernisere dialogen i samfunnet, med mål om å skape mer engasjement og deltagelse - hos flere. Grunnmuren i demokratiet er en god dialog mellom folk og folkevalgte. Aldri før har det vært enklere å ytre seg. På sosiale medier kan alle være sin egen «redaktør». «Influencer» har blitt en yrkesgruppe. Teoretisk burde dette være positivt for demokratiet. Det oppleves ikke slik. Hvorfor ikke? Forklaringen er sammensatt. Polariseringen blir større og frontene hardere. Dialogen lider. Folkevalgte opplever utfordringer knyttet til muligheten for å sette dagsorden, og betaler dessuten en høy pris for å være aktive og synlige i den offentlige samtalen. Forandringene har kommet raskt. Mange har ikke lykkes å tilpasse seg nye rammebetingelser i det offentlige ordskiftet - heller ikke politikerne. Vårt utgangspunkt er at «nye tider» krever nye verktøy og metoder. Vi ønsker altså å utforske mulighetene og barrierene i konseptet «Gi mening». Vår tilnærming er enkel: Vi tror mennesker som snakker sammen løser flere utfordringer enn de som ikke gjør det. Derfor startet vi jobben med å finne metoder og verktøy som kunne stimulere dialogen i en virkelighet som er annerledes enn den var bare for 8-10 år siden. Vi har nå startet «fase 2» av FoU-prosjektet med to spørsmål: 1) Kan vi gjøre verktøyet og metodene mer effektive? 2) Vil dialogen gjøre folkevalgte og unge mer engasjerte? Målet er delvis å diskutere muligheter og barrierer i dialogen, og delvis å konkretisere temaer og spørsmål som vi ønsker å stille unge respondenter. Svarene kommer i forskningsprosjektet som gjennomføres i 5 kommuner. Forskningsprosjektet har det siste året vært vesentlig utfordret av den pågående korona-pandemien. Dette har medført at en del aktiviteter og workshop har vært planlagt for deretter å bli utsatt. Dette har i perioder medført betydelig merarbeid. Til tross for disse utfordringene, er prosjektet godt i rute til å få gjennomført feltundersøkelsene. Vi har fått gjennomført med 8 av 15 samarbeidspartnere. De øvrige er avtalt og vil komme på plass i løpet av kort tid. Med mindre den 4. smittebølgen setter oss tilbake, vil testene trolig være avsluttet i løpet av januar 2022. Status/erfaringer: Vårt utgangspunkt var å forsøke å komme rundt utfordringene pandemien ga oss ved hjelp av digitale løsninger. Vi har derfor gjennomført en rekke Teams-møter. Den generelle erfaringen er at dette bare i liten grad kan erstatte fysiske møter, og dette jevnt over fungerte vesentlig dårligere enn fysiske møter. Spesielt utfordrende var digitale møter i forhold til ungdomsråd og elevråd. Vår erfaring så langt, er også at rolleforståelsen hos enkelte elevråd og ungdomsråd kunne vært bedre. I noen kommuner velger vi å sette spørsmål ved om unge representanter i ungdomsråd og elevråd har fått den opplæringen og oppfølgingen de fortjener og trenger for å spille en mer aktiv rolle. Konsekvensen av manglende rolleforståelse kan være at ungdomsråd og elevråd i praksis blir mer «forsiktige» og defensive enn de kunne - og trolig burde vært. Vår opplevelse på dette området står i kontrast til de føringene som har kommet fra sentralt hold. Som kjent er signalene at kommunens ungdomsråd skal vitaliseres og styrkes. Vi tror dette neppe vil skje uten samtidig å gi de unge mer opplæring og derved bedre forutsetninger for å engasjere seg mer offensivt. «Gi mening» har tatt et initiativ overfor aktuelle aktører, for å avklare om vårt verktøy (Gi mening) og vårt forskningsprosjekt kan bidra til et mulig opplærings- og utviklings-program. Vi vurderer dette som en potensielt spennende mulighet.

PostLocal skal levere et verifisert konsept bestående av teknologiske verktøy, metode og rammeverk, som skal stimulere til økt demokratideltagelse og styrket medborgerskap blant unge. Demokratisk medvirkning er gjenstand for en rekke utfordringer, og det er mange tegn på at det representative demokratiet er truet. Til tross for at det finnes engasjement i befolkningen, og hos unge i særdeleshet, så er det behov for fornyelse i demokratiske prosesser og innbyggermedvirkning. PostLocal skal utvikle et konsept som kan styrke de unges engasjementet og deltagelse i demokratiet. For å lykkes trenger PostLocal forskning som avklarer hvordan ny teknologi kan utnyttes hensiktsmessig i lokalpolitisk dialog, og hvordan eventuelle barrierer kan overkommes. Konseptet skal også testes i skolen, med mål om styrket elevdemokrati, og en praktisk og effektiv tilnærming til tverrfaglige mål i ny læreplan i grunnskolen og videregående opplæring (Demokrati og medborgerskap). De sentrale FoU-utfordringene prosjektet vil ta tak i er å: - Utforske konseptets demokratiske innovasjonspotensial i teori og praksis, samt kartlegge eventuelle barrierer. - Videreutvikle teknologien vi har fra et gjennomført pilotprosjekt, og ferdigstille en fullverdig teknisk løsning, samt se på ny teknologi (gamification) brukt på nye måter. - Verifisere hvordan og i hvilken grad konseptet bidrar til demokratisk deltagelse og medborgerskap blant unge. Signalene fra markedet (kommuner og nasjonale offentlige aktører) er entydige på behovet for demokratisk innovasjon. Dersom prosjektet kan dokumentere positive virkninger, er problemstillinger og behov så homogene og tydelige blant kommuner at det vil være en betydelig betalingsvilje for konseptet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena