Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Etablering av beste praksis for innstrømningskontroll

Alternativ tittel: Inflow control technology, best practice

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektnummer:

310152

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Ranold har ledet et arbeid sammen med utvalgte partnere med å systematisere og samle kunnskap om detaljer om teknologier brukt for å styre og påvirke innstrømmingen i gass/oljebrønner. Dette er teknologier som er i utstrakt bruk i dag, men oljeselskapene som er kunder er avhengig av informasjon fra den enkelte teknologileverandør. Ranold vil bidra til å øke konkurransen mellom leverandørene, og forbedre beslutningsgrunnlaget for oljeselskapene ved å gjøre denne informasjonen offentlig tilgjengelig. Utviklingen av numerisk og analytisk modelleringsverktøy for å muliggjøre sammenligning av teknologier på et likt grunnlag er godt i gang. Dette vil bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget både i valg av teknologi, og også i å bestemme hvor stor innvirkning bruk av slik teknologi vil ha på produksjonen. Denne innvirkningen vil stort sett påvirke økonomien i brønnprosjektene, og bidra til å senke karbonavtrykket av olje/gass produksjonen. I prosjektets avsluttende fase er en håndbok, kalt "Inflow Control Technologies, Best Practice" i sluttføring. Denne vil sammenfatte kunnskap samlet i prosjektet, og tilgjengeliggjøre den for bransjen. Modeller og metoder utviklet i prosjektet er i en siste implementeringsfase, som vil gjøre nye og forbedrede metoder tilgjengelige for en rettferdig sammenligning av teknologier.

Oljeselskapene har de siste årene omfavnet nye og autonome innstrømningsventiler som gir svært mye bedre styring med innstrømningen til olje og gass brønnene. Som et eksempel så har Equinor bare på Trollfeltet alene installert mer enn 20.000 slike ventiler. Gjerne med 200 - 300 ventiler i hver enkelt brønn. Equinor fornyet sommeren 2019 kontrakten for leveringen av disse, noe som er et bevis for at selskapet har tro på teknologien. Equinor har gjennom mange år utviklet egen modelleringsmetodikk for bruk på sine oljefelt, men denne er ikke åpent tilgjengelig. Ranold har blitt utfordret av flere oljeselskaper og også Petoro om å etablere slike modeller for alle de tilgjengelige teknologiene og gjøre disse åpent tilgjengelig. Motivasjonen for dette er at innstrømningskontroll, enten den er passiv eller autonom, kan ha svært stor innflytelse på selve dreneringen av oljereservoaret, og dermed den totale utvinningsgraden for hvert enkelt reservoar. Ranold har gjennom et tidligere Skattefunn prosjekt (277933) utviklet en analytisk modell som kan brukes for en av de nye innstrømningsventilene, DAR teknologien(tidligere kalt ERV). Det prosjektet det her søkes om, har til hensikt å utarbeide en beste praksis for bruk av alle former for innstrømningskontroll. Prosjektet ønsker å resultere i en "lærebok" på området hvor det også følger med simuleringsmodeller for alle de kjente innstrømningsteknologiene og at disse kan kobles mot, eller integreres direkte i moderne og kommersielle reservoarsimulatorer. Dette er vurdert som svært viktig fordi dette vil være en uavhengig gjennomgang av all tilgjengelig teknologi og når dette gjøres modellmessig tilgjengelig så blir oljeselskapene gitt en mulighet til å sammenligne de ulike teknologiene og dermed ta mer kvalifiserte valg. Prosjektet skal gjennomføres som et samarbeid med eksterne partnere og universiteter som hver for seg er svært anerkjente for sin kunnskap innenfor dette området.

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum