Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Feasibility study of a concept for operating remotely controlled underwater vehicles from an unmanned surface vessel, phase 2.

Alternativ tittel: Mulighetsstudie av et konsept for å betjene fjernstyrte undervannfarkoster fra et ubemannet overflatefartøy, fase 2.

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektnummer:

310166

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Geografi:

Prosjektets formål er å etablere en konseptløsning for operasjon av fjernstyrte undervannsfarkoster fra ubemannede overflatefartøy. Prosjektet bygger videre på en mulighetsstudie som har sannsynliggjort konseptets gjennomførbarhet. Prosjektresultatet skal være tilstrekkelig for å kunne beslutte industrialisering av løsningen. Fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) er blant de viktigste verktøy for havbunnsundersøkelser og installasjon- og vedlikehold av havbunnsinstallasjoner i olje & gassnæringen, og i økende grad innen havbruk og havbasert vindkraft. ROV-er er svært manøvrerbare, og kan operere en rekke ulike verktøy og instrumenter. ROV-ene opereres normalt fra et bemannet overflatefartøy, og er forbundet med dette via en kabel for krafttilførsel og utveksling av data og -kontrollsignaler. Overflatefartøyene er ofte store, flerfunksjonelle offshorefartøyer. Som konsekvens er kostnadene for ROV-operasjon i dag hovedsakelig knyttet til overflatefartøyet og dets besetning, og i mindre grad til ROV-en og dens operatører. Videre må ROV-operatørene oppholde seg på skipet kontinuerlig, selv om ROV-en kanskje bare tidvis er i bruk, som bidrar ytterligere til høye kostnader. For en rekke ROV-formål hvor et flerfunksjonelt overflatefartøy ikke gir merverdi, vil det derfor kunne oppnås betydelige besparelser dersom operasjon kunne skje fra et ubemannet, lite og énfunksjonelt overflatefartøy, og hvor ROV-en ble fjernstyrt av operatører på et landbasert kontrollsenter etter behov, og hvor operatørene ofte kan fjernstyre flere ROV-er. Sistnevnte aktualiseres ytterligere av at ROV-er forventes i økende grad å operere autonomt, og kun tidvis vil kreve manuell kontroll. De viktigste utfordringene som vil adresseres i prosjektet knytter seg til følgende: 1) Bevegelser og minimering av disse for små fartøy; 2)Utsetting og inntakning av ROV fra/til små og mer bevegelig fartøy; 3)Kommunikasjon til havs for effektiv monitorering- og fjernstyring av ROV og overflatefartøy. Prosjektet har gjennom 2021 hatt høy aktivitet og gjennomført oppgaver og aktiviteter tidligere enn opprinnelig planlagt. Dette har resultert i en godkjent endringssøknad med oppdatert aktivitetsplan, budsjett og prosjektvarighet. Det har blitt gjennomført to skalerte modelltester i regi av henholdsvis SINTEF Ocean og NTNU med fartøy alene og med ROV tilkoblet. Resultatene er analysert og delt mellom partnerne. Basert på samme resultater er etablert bevegelsesmodell fra fase 1 av prosjektet oppdatert og det arbeides med videre utvikling av etablert dynamisk simuleringsplattform. Videre er spesifikasjon for neste generasjons ROV etablert, samt potensielle leverandører identifisert. Fartøyskonsept og LAR system er videre raffinert. Arbeidet med risk og pålitelighet er nettopp påstartet.

Due to superior performance and versatility, work-class ROVs are – and are likely to remain – the workhorse of subsea construction and IMR within oil & gas and renewables. ROVs are today primarily operated- and controlled from large, manned, multi-functional subsea vessels. However, for many ROV duties, there is limited- or no value added from the extensive capabilities of such vessels. On the contrary, the current means of operation drives costs and restricts productivity. The project pertains to a concept for operating ROVs from a small-scale, un-manned, self-propelled, remote or autonomous controlled mother vessel (named the ROV Revolution). If and when the mother vessel and/or ROV does not operate autonomously, either may be controlled from a manned control centre, either ashore or aboard another fixed or floating asset. Pursuant to a proof-of-concept study (phase 1) a concept solution and accompanying numerical motion model has been developed, showing promising results. However, considering the moderate scale, particular hull features and interaction between vessel and ROV while in close proximity, the motion model shall have to be calibrated and validated. This project (phase 2) will perform model tests to calibrate and verify the motion model, and employ the model to dimension the means of control and devise control algorithms accordingly for vessel, ROV and LARS to enable effective ROV launch and recovery – which is considered the foremost challenge in realizing the concept. Furthermore, the project will identify and qualify relevant ROV(s) with reliability and maintenance concepts that would allow for prolonged operation from an unmanned vessel. If successful, the ROV Revolution concept could radically reduce costs and enhance productivity of ROV operations, thereby lowering the cost of offshore oil & gas, and enhancing the competitiveness of offshore renewables.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2