Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-NET GAS: Decision support system for sustainable and GHG optimized milk production in key European areas

Alternativ tittel: Beslutningssystem for bærekraftig melkeproduksjon med lave utslipp av klimagasser i viktige europeiske regioner

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektnummer:

310430

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Som et svar på globale utfordringer med økte klimagassutslipp skal prosjektet MilKey utvikle et beslutningsverktøy for bærekraftig melkeproduksjon i Europa med særlig vekt på reduksjon av klimagasser produsert. De tre elementene av bærekraft (økonomiske, miljømessige og sosiale forhold) fungerer som en viktig rød tråd i prosjektet. MilKey startet med å analysere drivkreftene for bærekraftig melkeproduksjon i Europa og har identifisert de viktigste utfordringene. Som grunnlag for å utvikle et online beslutningsstøtteverktøy for å overvåke utslipp og inneklima i melkefjøs er det blitt rekruttert fire representative fokusbruk i Norge som skal bidra med data fra sin daglige drift over flere år. Det er gjennoført to gårdsbesøk og flere intervjuer med gårdbrukere for å danne grunnlag for miljømessige, økonomiske og sosiale indikatorer på bruksnivå. De andre deltakerlandene gjør tilsvarende undersøkelser i sine utvalgte fokusbruk. De ulike arbeidspakkene i prosjektet jobber med å koordinere dataflyt og vekting av indikatorene samt modellering. Beslutningsstøtteplattformen MilKey vil på sikt kunne fungere som et verktøy som skal kunne anvendes i flere europeiske land og vil gi en bredere forståelse for forutsetninger, muligheter og utfordringer for å oppnå lavere klimagassutslipp fra melkeproduksjon. Især vil verktøyet hjelpe beslutningstakere (f.eks. bønder, rådgivere, politikere) med å gjøre kunnskapsbaserte valg og gi informasjon til forbrukere om nøkkelindikatorer for bærekraftig melkeproduksjon i Europa. Det skal også jobbes med å sikre verktøyets levetid etter at prosjektet er over i 2022. Det er i år utarbeidet og sendt en ny prosjektsøknad kalt DairyMix med nettopp dette for øye. Det er stor variasjon i klimagassutslipp fra melkekyr, og utslippene varierer avhengig av fôropptak, fôrtype, fôrkvalitet og fôrutnyttelse i kua. NIBIO har gått til innkjøp av en maskin som automatisk måler utslipp av klimagasser fra melkekyr og har gjennomført første test av denne Greenfeed maskinen på et privat gårdsbruk på Helgeland. I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale med GENO som eier og driver flere slike Greenfeed maskiner på 12 utvalgte gårdsbruk i Trøndelag. Datafangsten er i gang og forskerne planlegger nå videre arbeid og publikasjoner blant annet på internasjonale klimakonferanser i løpet av 2022. MilKey ledes av Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy i Tyskland og involverer partnere i Irland, Frankrike, Hellas, Belgia og Polen.

Storfe står for 14,5 % av de globale klimagassutslippene samtidig som norsk matproduksjon forventes å øke og storfe i kombinasjon med melk utgjør en betydelig andel av verdiskapning, og sysselsetting i norsk jordbruk. Gjennom beiting bidrar storfe til kulturlandkskap og biologisk mangfold. Som et svar på disse utfordringene skal MilKey utvikle et beslutningsverktøy for bærekraftig melkeproduksjon i Europa med spesiell vekt på utslipp av klimagasser. De tre pilarene av bærekraft (økonomisk, miljømessig og sosial) fungerer som rettesnor for å balansere mellom ulike hensyn. MilKey starter med å analysere drivkreftene for bærekraftig melkeproduksjon i Europa og å identifisere de viktigste utfordringene. Et online verktøy vil bli utviklet for å overvåke utslipp og inneklima i fjøset. Verktøyet vil også bli brukt til å vurdere de tre bærekraftselementene og mulige klimatiltak på bruksnivå. Verktøyet anvendes i flere europeiske land og vil hjelpe med bedre å forstå forutsetninger, muligheter og barrierer for å oppnå lavere klimagassutslipp fra melkeproduksjon. Især vil verktøyet hjelpe beslutningstakere (f.eks. bønder, rådgivere, politikere) med å gjøre kunnskapsbaserte valg og gi informasjon til forbrukere om nøkkelindikatorer for bærekraftig melkeproduksjon i Europa. Det skal også jobbes med å sikre verktøyets levetid etter at prosjektet er over i 2022. En betydelig utfordring er å bedre forstå faktorene som påvirker klimagassutslipp på faktiske melkebruk, og samspillet mellom disse. NIBIO skal gå til innkjøp av en maskin som automatisk måler utslipp av klimagasser fra melkekyr og teste denne på flere gårdsbruk i Nord-Norge. Prosjektet ledes av Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy i Tyskland og involverer partnere i Irland, Frankrike, Hellas, Belgia og Polen ved siden av Norge.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram