Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Når og hvordan kan barnevernet samarbeide med foreldre som utøver vold?

Alternativ tittel: When and how can child welfare services collaborate with parents who abuce their children?

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

310520

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Forskningen handler om å utforske praksiser i barnevernet som ivaretar beskyttelse av barn mot vold, og samtidig muliggjør samarbeid med foreldrene. Til tross for omfattende utvikling av kunnskapsbaserte metoder i barnevernet blir det stadig påpekt at praksis er mangelfull. Et tydelig signal er at Norsk barneverntjeneste i senere tid har tapt i den Europeiske menneskerettsdomstolen og at flere andre saker venter på behandling. Kompetansestrategien for det kommunale barnevernet 2018-2024 stadfester også at det i mange kommuner gjøres for dårlig forebyggende arbeid. Det pekes på at det ikke jobbes systematisk nok for å forhindre omsorgsovertakelser. Videre at det er behov for økt vekt på tidlig innsats og medvirkning, mer tilpassede tjenester, og for å mobilisere ressurser og relasjonene rundt barnet. Re kommune har de siste 5 årene arbeidet med et utviklingsprosjekt i barnevernet. Formålet har vært å utvikle praksis i barnevernet med vekt på økt medvirkning, og individuelt tilpassede og fleksible hjelpetiltak. Erfaringen har vært at en samarbeidsorientert og styrkefokusert tilnærming både har utvidet ansattes handlingsrom og bidratt til mer tillitsfulle samarbeid mellom barnevernet og familien. Forskningen skal utvikle kunnskap om tre hovedområder innenfor temaet. Først skal det utvikles kunnskap om foreldres erfaringer i møte med barnevernet når det er bekymring for vold, og hvordan samhandlingen med barnevernet har virket inn på deres omsorgsutøvelse. Deretter skal det utvikles kunnskap om ansattes erfaringer i å jobbe med å beskytte barn fra vold og samtidig samarbeide med foreldre. Her vil det vektlegges hvordan ansatte forstår og utøver sine oppgaver, for eksempel når og hvordan barn involveres ved bekymring for vold. I siste del av prosjektet skal ansatte og foreldre med erfaring fra barnevernet jobbe sammen for å se på hvilke praksisforbedringer som kan gjøres i barnevernet som ivaretar både hensyn til beskyttelse av barn og samarbeid med foreldre.

Barnevernreformen fremhever særlig behov for økt vekt på tidlig innsats, forebygging og medvirkning. Det understrekes også et behov for mer tilpassede tjenester til barn og familier, og behovet for å mobilisere ressurser og relasjonene som finnes rundt barnet, og som barnet har tilhørighet og tillit til. Til tross for omfattende utvikling av nye evidensbaserte metoder i barnevernet har vi en situasjon i dag hvor 26 barnevernssaker er tatt opp til behandling i EMD, og den første av disse har fått medhold. I en forskningsrapport om barnevernets hjelpetiltak bestilt fra barne,-ungdoms og familie- direktoratet pekes det på at de fleste familier som er i kontakt med barnevernet har omfattende og komplekse problemer (Christiansen, et al., 2015). Disse komplekse problemene lar seg ikke løse av én enkelt metode, men krever et mangfold av metoder og tilnærminger, og praktikere som kan gi fleksibel, helhetlig og formålstjenlig hjelp til den enkelte familie. Forskningsrapporten anbefaler å utvikle tiltak basert på å identifisere og systematisk ta bruk «felleselementer» som viser seg å være virksomme på tvers av ulike programmer, og at disse bør kombineres på en måte som ivaretar fleksibilitet til barnas og familiens behov (Christiansen, 2015). Prosjektet er et kvalitativt forskningsprosjekt og skal ta i bruk ulike metoder for datainnsamling: forskningsintervjuer, fokusgruppeintervjuer, deltakende observasjon og workshops. Tema for første artikkel vil være foreldres erfaringer i møte med barnevernet, og hvordan det har virket inn på deres omsorgskapasitet. Tema for andre artikkel vil være hvordan ansatte beskriver å jobbe i spennet mellom å beskytte barn fra vold og samtidig skulle samarbeide med foreldrene. I tredje artikkel vil tema være konkrete forslag til praksis som ser ut til å balansere både beskyttelse av barn og samarbeid med foreldre. Disse praksisbeskrivelsene vil utvikles i et tett samarbeid mellom ansatte i barnevernet og foreldre med erfaringskompetanse.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder