Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Gut-targeted RNA-based nanoparticles for fibrostenotic Crohn’s Disease: a novel therapeutic approach - RuNNINg

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektnummer:

310566

Prosjektperiode:

2020 - 2022

RuNNINg er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Italia, Hellas, Frankrike og Norge. Konsortiet består av eksperter innen nanobærerutvikling og formulering, karakterisering av nanomedisiner og cellebiologi, samt kliniske spesialister på tarmsykdommer, som for eksempel inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og Crohns sykdom. Fibrose i tarm, som oppstår i tarmvev som følge av kronisk betennelse, er en alvorlig komplikasjon hos pasienter med kroniske inflammatoriske tarmsykdommer, eks. Crohns sykdom. Det finnes i dag ingen behandling for fibrose i tarm. Prosjektets hovedmål er å utvikle en nanopartikkelbasert genmedisin for behandling av fibrose i tarm. Nye nanobærere fylt med et nukleinsyre-basert medikament, som reduserer uttrykket av et protein som har vist seg å være involvert i utviklingen av fibrose, vil bli utviklet. Slike nanopartikler må kunne penetrere tarmslimhinnen for å bli målrettet levert til de inflammatoriske cellene i tarmveggen. Partiklene vil derfor overflatemodifiseres med ligander som er spesifikke mot disse cellene i tarmveggen. Til slutt må nanopartiklene støpes inn i en gel, slik at de kan gis til pasientene enten oralt eller rektalt. De nye nanomedisinene vil bli nøye karakterisert og effekt og toksisitet vil bli testet i celle-baserte analyser og i in vivo musestudier. Etter endt prosjekt håper man å ha utviklet en ny kandidat for et nanomedisinprodukt for behandling av fibrose i tarm, klar for videreutvikling og kliniske studier. Regulatoriske, etiske og markedsmessige spørsmål vil bli inkludert på alle trinn av produktutviklingen. Konsortiet hadde i januar 2020 et kick-off videomøte og planla arbeidet for første året i detalj. Det ble også gjennomført regelmessige oppdateringsvideomøter hver 3. måned. Dessverre førte COVID-19 pandemien til en sterkt redusert laboratorietaktivitet i prosjektet det første året, mens man nå i andre året har kunnet starte laboratorieaktivitet hos alle partnerne igjen, men delvis fortsatt i redusert omfang, spesielt i Italia. SINTEF mottok de første nanopartikkelprøver fra Italia allerede i fjor, foreløpig uten medikament, og de ble testet for sine fysikalsk-kjemiske egenskaper og for toksisitet i ulike celle-baserte analyser. Det er viktig å ha de tomme nanobærere godt karakterisert før man starter med å fylle dem med medisin, slik at man oppdager ustabilitet i cellemedia og plasma på et tidlig tidspunkt og også for å senere kunne utelukke for eksempel toksisitet fra selve bærermaterialet. Det viste seg at disse partiklene er veldig ustabile under lagring og i en del relevante media. Til tross for flere bilaterale møter med partikkelprodusenten, så har man foreløpig ikke klart å løse dette problemet, noe som har ført til lite karakteriseringsaktivitet. I tillegg til lav stabilitet viste det seg også at den italienske partneren ikke klarer å produsere partikkeldispersjoner med høye nok konsentrasjoner for senere in vivo forsøk. SINTEF startet derfor å utvikle en egnet oppkonsentreringsprosess sammen med den italienske partneren. Også dette arbeidet viser seg å være mere utfordrende enn antatt, primært på grunn av den lave stabiliteten av partiklene. Man jobber fortsatt med å utvikle en prosess for fremstilling av partikler med høy nok stabilitet.

RuNNINg er et transnasjonalt Europeisk prosjekt (Euronanomed III) med partnere fra Italia (koordinator), Hellas, Frankrike og Norge. Konsortiet består av eksperter innen nanobærerutvikling og formulering, karakterisering av nanomedisiner, cellebiologer og kliniske spesialister for tarmsykdommer, som for eksempel inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og Crohns sykdom. Fibrose i tarm, en skade som oppstår i tarmvev som følge av kronisk betennelse, er en alvorlig komplikasjon hos pasienter med kroniske inflammatoriske tarmsykdomer, eks. Crohns sykdom. Det finnes i dag ingen behandling for fibrose i tarm. Prosjektets hovedmål er å utvikle en nanopartikkelbasert genmedisin for behandling av fibrose i tarm. Nye nanobærere fylt med et nukleinsyre-basert medikament, som kontrollerer et protein som har vist seg å være involvert i utviklingen av fibrose, vil bli utviklet. Slike nanopartikler må kunne penetrere tarmslimhinnen og bli levert målrettet til de inflammatoriske cellene i tarmveggen. Partiklene vil derfor overflatedekoreres med ligander som er spesifikk mot disse cellene i tarmveggen. Til slutt må nanopartiklene støpes i en gel, slik at de kan gis til pasientene enten oralt eller rektalt. Alle nye nanomedisiner vil bli nøye karakterisert og effekt og toksisitet testet i celle-baserte analyser og in vivo musestudier. Etter endt prosjekt håper man å ha utviklet et nytt nanomedisinprodukt for behandling av fibrose i tarm, klar for videreutvikling og kliniske studier. Regulatoriske, etiske og markedsmessige spørsmål vil bli inkludert på alle trinn av produktutviklingen.

Aktivitet:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale