Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan vil bruk av AI i kunderelasjonen påvirke Sparebanken Sør sin evne til å opptre som en etisk, samfunnssansvarlig relasjonsaktør

Alternativ tittel: How will use of AI in the customer interface affect Sparebanken Sørs ability to act as an ethical, socially responsible relational operator

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektnummer:

310584

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Flere sentrale teknologer, teknologiske miljøer og samfunnsaktører peker på at teknologisk utvikling i større grad enn tidligere må ha fokus på hva et samfunn ønsker å oppnå med teknologi - hva det overordnede målet for teknologien som settes ut i verden bør være - snarere enn hva teknologien kan gjøre. Teknologiske aktører bør bestrebe å forstå og gjøre samhandlingen mellom mennesker og teknologi best mulig og sørge for at teknologien tjener menneskelige mål på beste måte. I takt med den økende digitaliseringen generelt i vår tid, er også norske banker i ferd med å bli solide teknologileverandører. For å bygge tillit og troverdighet som er essensielt for bankvirksomhet, er det ikke nok å bare følge loven. I spørsmålet rundt digital etikk dreies raskt oppmerksomheten fra å gjøre det som må til, til å vurdere om man gjør de rette tingene. Det vil si om man gjør det som skal til for å fortjene tilliten fra sine kunder, ansatte og andre sentrale interessenter. Noen hovedspørsmål i dette forskningsprosjektet er: Når teknologien gjennom AI blir mer autonom og dens drivere mer integrert i hverdagen og mer usynlig for kunden: hvilke etiske spørsmål reiser seg? Når sentrale kundeprosesser blir digitalisert og automatisert, kundebetjening erstattes av chatboter, og beslutninger om hvilke tjenester og produkter kundene skal få tilbud om ikke lenger gjøres lokalt av den enkelte banksjef, men av algoritmer og kunstig intelligens: hvilke verdier står eventuelt på spill? Vil digitaliseringens inntog med økt bruk av kunstig intelligens føre til et skifte av verdier?

-

PhD-arbeidet skal undersøke og belyse hvilke verdier som eventuelt står på spill når algoritmene overtar sentrale prosesser i kunderelasjonen. Perspektiver fra Martin Heidegger sin tenkning om menneskets væren og eksistens vil bringes inn – i særdeleshet hans tanker rundt teknologien (teknikkens) betydning for det moderne mennesket – for å undersøke om det åpenbarer seg noen tydelige, etiske spørsmål som kan og bør belyses sterkere når teknologien i vår tid i større og raskere grad utvikler seg fra å være et verktøy til å bli en mer autonom form for teknologi. Når teknologien blir en mer integrert og en usynlig “forlengelse” eller “utvidelse” av menneskets væren og “befintlighet” i Heideggersk forstand - hva skjer da? Hva gjør teknologien med oss? På hvilken måte kan dette være etisk problematisk? Avhandlingen vil undersøke hva den digitale transformasjonen kan føre til når informasjonsteknologien og utvikling av kunstig intelligens har nådd et punkt der AI er både et formidabelt verktøy og samtidig et formidabelt våpen. Det trengs nye, bevisste tilnærminger for å lede teknologiske virksomheter i vår tidsalder som fremover blir definert av kraftfulle nyutviklinger som AI. Selskaper som skaper teknologi må også ta på seg et større ansvar for fremtiden. PhD-prosjektet skal resultere i en monografi og bruke anvendt filosofi og kvalitativ metode som forskningsmetoder. . Avhandlingen vil skrives på norsk, det vil lages en engelsk abstract.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd