Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Flomrespons - Tidligere og mer presis varsling av flom

Alternativ tittel: Flood response - Early and more accurate flood warning

Tildelt: kr 8,0 mill.

På grunn av et fuktigere og mer uforutsigbart klima, er flom og naturkatastrofer er et økende problem både nasjonalt og globalt. På tross av gode, regionale varslinger fra nasjonale myndigheter, opplever en rekke kommuner at det er utfordrende å forutsi når og hvor en flomhendelse inntreffer på lokalt nivå. Det gjør beredskapsarbeidet vanskeligere, og øker risikoen for ulykker. Gjennom dette prosjektet ønsket Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal å utvikle et verktøy som varsler flom på et mer lokalt nivå og tidligere tidspunkt, samtidig som det gjør systemet mindre personavhengig enn i dag. Dette kan redusere risikoen for innbyggere, og gi store kostnadsbesparelser for både det offentlige, innbyggerne, forsikringsbransjen og andre private næringsdrivende. Dette prosjektet er en før-kommersiell anskaffelse. Før-kommersielle anskaffelser brukes når det er behov for å utvikle løsninger som per i dag ikke finnes i markedet. Utviklingsprosessen ble organisert som en innovasjonskonkurranse hvor markedet inviteres til å løse en konkret utfordring. Tanken er å sette i gang flere utviklingsprosjekter på en konkret utfordring. Utviklingsprosessen ble delt opp i ulike faser. Utviklingsarbeidet i de ulike utviklingsløpene ble evaluert etter hver fase. De beste løsningene ble invitert videre til neste fase. To konkurrerende leverandører gikk frem helt til siste fase. Når utviklingsarbeidet er avsluttet, skjer selve innkjøpet av den utviklede løsningen. Innkjøpet gjennomføres som en separat anskaffelse, som er åpen for alle leverandører (www.anskaffelser.no). Prosjektet har resultert i to ferdige løsninger for flomvarslingstjeneste. Systemene er tilpasset oppdragsgiver, men kan, med justeringer, tilpasses og tilbys til andre kjøpere i det nasjonale og internasjonale markedet. En anbudsprosess vil eventuelt planlegges i 2023.

Utvikling av et slikt flomvarlsingssystem er en viktig innovasjon som kan gi store virkninger for bruker, leverandør og samfunnet generelt. Et bedre flomvarslingsverktøy på lokalt nivå har stort verdiskapingspotensial for både kommuner, staten forøvrig og leverandør i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv: - Kommunene får tydeligere prediksjoner på flomsituasjonen, som reduserer deres tidsbruk på å holde oversikt over kritiske punkter. Samtidig vil bedre flomprediksjon tilrettelegge for bedre og mer målrettet beredskapsarbeid, som igjen kan redusere kostnadene av flomsituasjonene for både kommuner, departement, vegvesen mm. Dette er relevant for en rekke kommuner, og kan enkelt skaleres. - Produktet er svært relevant for private aktører, blant annet forsikringsbransjen. - Med økende globale klimautfordringer kan et slikt produkt også gi muligheter for leverandøren på det internasjonale markedet. Produktet kan også tilpasses til andre fagfelt og beredskapssituasjoner. - Flom og beredskap er et kommunalt ansvar. Dagens varslingssystem ledes av NVE, og er baserte på detaljert informasjon om blant annet vannføring, snømengde og/eller vått i bakken, og prognoser for nedbør og temperatur. Varslene utarbeides på regionalt nivå, og dekker store områder, tidvis flere fylker. Disse regionale varslene danner et grunnlag for kommunenes vurdering av den lokale flomrisikoen. I små kommuner med små administrasjoner, er det imidlertid krevende å vite hvor flommen kan inntreffe. Samtidig har de liten mulighet til å holde oversikt over alle lokale, utsatte punkter. Det er derfor et behov for verktøy som kan predikere mer lokale varsler for flom, og som gjør det mindre personavhengig for kommunene. Dette gjør det enklere for kommunene å iverksette nødvendige risiko- og skadeforebyggende tiltak for flommen inntreffer. - Prosjektet har resultert i to markedsklare løsninger, som begge svarer på bestillingen om nøyaktig prediksjon av flom. - I tillegg til utvikling av to nye løsninger for flomvarsling, så har selve prosjektformen hatt nytteverdi for prosjektdeltakerne. Bedriftene som har levert løsninger, har fått inngående kjennskap til problemstillingen hos bestiller (kommuner) og arbeidshverdagen for bestiller samt hvordan denne påvirker krav til flomvarslingsverktøyet. Til sammen har det gitt en verdifull og helhetlig forståelse av behov hos bestiller. Samtidig har bestiller fått innblikk i utviklingsprosessen av verktøyet, og har kunne opparbeide seg mer forståelse for muligheter og begrensninger i en slik prosess. Det har ført til økt bestillerkompetanse hos bestiller. Kommunene har uttrykt at de er positive til å bruke denne type anskaffelsesprosess i andre oppdrag.

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal skal gjennom dette prosjektet utvikle et verktøy som gir en enkel varsling av flom på et tidligere tidspunkt og på mer lokalt nivå, enn dagens varslingssystem. Med et varmere og fuktigere klima og mer uforutsigbart ekstremvær, er flom en økende og kostnadskrevende utfordring i kommune-Norge. Flomberedskap er avansert og ressurskrevende, og hver enkelt flomsituasjon påvirkes av mange variabler. Flommen utløses derfor som regel av ulike årsaker, og treffer sjelden likt. Uten gode verktøy er det derfor svært krevende for kommunene å vurdere hvor neste flom vil slå ut, hvor de mest kritiske punktene er og forebygge mot potensielle flomhendelser. Dette fører til store kostnader knyttet til både beredskap og gjenoppretting av flomskader, effektivitetstap som følge av ødeleggelser og økt risiko for liv og helse. Dagens varslingssystem dekker store områder, og tar ikke høyde for lokale forhold, sidevassdrag mm. Det eksisterer tilbud av andre måleløsninger, men dette er fragmentert, avansert og kostbart. Våre undersøkelser viser at kommunene etterspør a) mer lokale og presise varsler, b) tidligere flomvarsel og c) et verktøy som gjør flomvarsling og -beredskap mindre personavhengig. Samtidig har kommunene stram økonomi, og ikke kompetanse og ressurser til å utvikle en slik løsning selv. Vi ønsker gjennom dette prosjektet å utvikle et helhetlig flomvarslingssystem som gir lokale, presise prediksjoner av flomhendelser. Med grunnlag i eksisterende informasjon som nasjonale varslingssystem (NVE), værmelding, kartinformasjon, informasjon fra vannmagasiner mm, vil vi bruke teknologi og modellering til å utvikle et presist varslingssystem. Dette er en innovativ løsning som kan gi store kostnadsbesparelser for kommunene og private bransjer.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena