Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Developing tools to optimize the control of coccidiosis without use of antimicrobials

Alternativ tittel: Verktøy for optimal kontroll av fjørfekoksidiose

Tildelt: kr 1,9 mill.

Koksidier i kylling og kalkun er i tillegg til å være en viktig sykdom i seg selv, en av de viktigste predisponerende faktorer for nekrotiserende enteritt, et syndrom som er årsak til mer enn 90% av antibiotikaforbruket i norsk fjørfeproduksjon. Hovedmålet med TEiCON-prosjektet er å legge til rette for og styrke en bærekraftig utvikling av norsk fjørfekjøttproduksjon basert på minimal bruk av antibiotika og koksidiostatika. Vi vil kartlegge antall koksidier i norske slaktekyllinger og slaktekalkuner med og uten tarmsjukdom, og undersøke hvilke koksidiearter som er de viktigste sjukdomsårsakene. Videre vil vi identifisere ulike stammer innen sentrale koksidiearter, for å kunne påvise hvilke stammer som gir mest tarmsjukdom. Vi ønsker også å studere betydningen av samspillet mellom ulike koksidier og tarmbakterien Clostridium perfringens for utvikling av sjukdom. Resultatene fra TEiCON vil bli brukt av norsk fjørfenæring og norske dyrehelsemyndigheter til å få bedre forståelse av hvilke arter og stammer av koksidier som gir tarmsjukdom, og om ulike arter og stammer rammer ulike aldersgrupper av kyllinger. Denne nye kunnskapen vil bli brukt til å gjøre tiltak for å forbedre kontrollen med de viktigste sjukdomsframkallende koksidie-artene hos norsk slaktefjørfe, og dermed styrke et oppdretts-system basert på minimal bruk av antimikrobielle midler. I prosjektet har vi jobbet med å planlegge innsamling for kasus/kontroll flokker, og for de dynamiske studiene. Prøver vil blir innsamlet på ulike tidspunkter for de ulike flokker, og for kalkun og kylling. Industripartnerne har bidratt med feltveterinærer og har fulgt opp kasus/kontroll flokker, og valgt ut flokker for dynamikkstudiene. Prøver har blitt sendt inn til Veterinærinstituttet for analyser, og blitt undersøkt for mengde Clostridium perfringens, og oocyster fra koksidier i mikroskop med hjelp fra våre diagnostikere. Molekylærgenetiske undersøkelser ved kvantitativ PCR metodikk, der man leter etter de viktigste Eimeria-artene, er påbegynt. Prøver har også blitt tatt ut for Biobank-lagring, og vil bli brukt i nye analyser, som for eksempel NGS metodikk. Prøve innsamlingen i felt, startet i september 2021 og vil foregå i ett år fremover. TEiCON-prosjektet ble introdusert på Nordic Poultry Conference 10. november 2021 i et foredrag av Silje Granstad. Tittelen på presentasjonen var "Poultry Health Status in Norway 2020 - 2021", og TEiCON ble presentert som det største pågående fjørfehelse-relaterte forskningsprosjektet ved Veterinærinstituttet. Konferansen samlet over 230 deltakere fra 10 ulike land.

The main objective of ‘Tools for Eimeria Control’ (TEiCON) is to reinforce a sustainable development of the Norwegian poultry meat production based on a minimal use of therapeutic antibiotics and in-feed anticoccidials. To this end the project will pursue a number of sub-goals. We will screen Norwegian broilers and turkeys with and without intestinal disease for abundance of protozoan Eimeria species, and investigate the association between Eimeria species and intestinal health. TEiCON will examine Eimeria species for genetic markers of strain differences, and examine if different strains are associated with different state of intestinal health. We will characterize isolates of the intestinal bacterium Clostridium perfringens from turkeys, and study the interplay between Eimeria strains and Clostridium perfringens in their impact on intestinal disease. Strain identification is important because different Eimeria strains within same species may vary substantially in terms of capability to induce disease. However, identifying the optimal strain marker with regard to disease-inducing property is not straightforward, and may require the use of several approaches. Differentiating between vaccine strains and field strains of Eimeria is another challenge that is important to overcome in order to understand the Eimeria epidemiology of flocks vaccinated with live vaccines. The results of TEiCON will be used by the Norwegian poultry meat industry and Norwegian animal health authorities to gain a much better understanding of which species and strains of Eimeria are causing intestinal disease, and if different species and strains affect different age groups of birds. This new knowledge will be used to take measures to improve the control of the most important disease-causing Eimeria species and strains in Norwegian broilers and turkeys, and thus reinforce a farming system based on minimal use of antimicrobials.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder