Tilbake til søkeresultatene

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Norwegian Centre for CERN research

Alternativ tittel: Norsk senter for CERN forskning

Tildelt: kr 182,8 mill.

Prosjektnummer:

310713

Prosjektperiode:

2020 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Siden 1954 har European Organization for Nuclear Research (CERN) vært det ledende forskningssenteret i Europa. I tillegg til å huse noen av de aller største laboratoriene i verden innen partikkelfysikk, utfører CERN noe av den mest avanserte og interessante forskningen som eksisterer til dags dato. Forskningen er svært allsidig og består av internasjonale samarbeid mellom over 20 medlemsland. Norges rolle i forskningen på CERN har stått sterkt fra starten og nordmenn bidrar aktivt til flere av eksperimentene ved Large Hadron Collider (LHC). Forskningen det norske CERN-miljøet deltar i kan deles inn i to hovedområder; høyenergi og lavenergi. Høyenergiområdet består av flere eksperimenter. ATLAS har hovedfokus på Higgsbosonet, samt å utforske ny fysikk som kan forklare fenomener som ikke er beskrevet av standardmodellen, eksempelvis supersymmetri, mørk materie og andre eksotiske partikler. ALICE forsker på tunge ioner og sterkt vekselvirkende materie ved ekstreme energitettheter. Ved siden av eksperimentene utføres det forskning og utvikling av detektorer og akseleratorer for både LHC og oppgraderingen High-Luminosity LHC. Etter perioden med LHC vil denne forskningen videreutvikles med andre fremtidige prosjekter som Compact Linear Collider (CLIC) og AWAKE. I tillegg til forskning i høyenergiområdet, arbeider norske forskere også i lavenergiområdet på CERN. Dette særlig innenfor ISOLDE-eksperimentet, en unik kilde av lavenergi stråling med radioaktive kjerner, som muliggjør studier av atomkjerner inkludert de mest eksotiske artene. Sist, men ikke minst, vokser forskningsmiljøet innen teori i Norge raskt, og arbeider tett med CERN for å utforske fundamentale fysikkspørsmål. Fysikkspørsmålene dekker alt fra universet utvikling til opprinnelsen av mørk materie. Denne støtten fra Forskningsrådet gjør dermed at norske forskere kan fortsette bidraget med å flytte forskningsfronten og være med på viktige oppdagelser innen fysikk, eksempelvis slik som Higgsbosonet. 2023 var et viktig år for NorCC, da LHC og dets eksperimenter fortsatte innsamlingen av Run 3-data, tilsvarende en integrert luminositet som oversteg 60 inverse femtobarn for proton-proton-kollisjoner ved en verdensrekord-energi på 13,6 TeV. Kollisjonene ble registrert og målt av den fullstendig ombygde ALICE-detektoren samt ATLAS-detektoren, og gir dermed nye uunnværlige data for fysikkforskere. Disse nye dataene vil være avgjørende i søket etter enda sjeldnere prosesser og enda tyngre ukjente partikler. På grunn av flere tekniske problemer med akseleratoren, hvorav heliumlekkasje var en av dem, måtte proton-proton-kjøringen ved 13,6 TeV avbrytes. Noe kompensasjon for dette vil bli gjort i 2024. Vi ser også viktige utviklinger for akseleratorforskning og ISOLDE- og AEGIS-eksperimentene, samt viktige fremskritt innen teknologi og andre områder. Sist, men ikke minst, er forskningsinfrastrukturprosjektet NorLHC videreført og finansiert for en ny femårsperiode (NorLHC-II, 2023-2027), som vil være avgjørende for å fullføre fremtidige computing- og detektoroppgraderinger for ATLAS og ALICE.

The European Organization for Nuclear Research (CERN) has been the leading research centre in Europe since its start in 1954. Now one of the largest particle physics laboratories in the world it is at the centre of some of the most advanced and interesting research in particle and nuclear physics performed today. Norwegian scientists have contributed to research at CERN from the start and are today participating actively in the ATLAS and ALICE experiments at the Large Hadron Collider (LHC) as well researching and developing novel detectors for the LHC and the High-Luminosity LHC (HL-LHC). Whereas the research at ATLAS is focused on studying the Higgs Boson and finding new physics beyond the Standard Model, such as supersymmetry, dark matter or other exotic particles, ALICE is a heavy-ion experiment studying the physics of strongly interacting matter at extreme energy densities. Norwegian scientists are also working at the forefront of accelerator research in particular for the Compact Linear Collider (CLIC), which will be essential to design novel accelerators for the future after the HL-LHC, and AWAKE, investigating the use of plasma wakefields driven by a proton bunch to accelerate charged particles. In addition to the high energy program, Norwegian scientists are participating in low energy research at CERN. In particular at the ISOLDE experiment, which is a unique source of low-energy beams of radioactive nuclides, permitting the study the vast area of atomic nuclei including the most exotic species. Last but not least, the theory community in Norway is fast growing and is working closely with CERN to explore open fundamental physics questions such as the origin of Dark Matter or the life of the Universe. The future of CERN related research in Norway is very much dependent on a stable funding situation and this grant enables Norwegian scientists to work at the frontiers of physics and be at the mids of physics discoveries such as the Higgs Boson.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

CERN-Kjerne- og partikkelforskning