Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RENVANN - Gravefri renovering av vannledninger ved bruk av strømper

Alternativ tittel: RENVANN - Trenchless renovation of drinking water pipes with the use of liners

Tildelt: kr 10,0 mill.

Norge har et aldrende ledningsnett med økende behov for fornyelse. For å møte denne utfordringen må vannsektoren bringe fram løsninger for en mer effektiv og bærekraftig fornyelse av ledningene. Trondheim og Oslo står i spissen for RENVANN prosjektet, som har til hensikt å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som vil redusere lekkasjer, samt bidra til å øke fornyelsestakten og effektivisere hele fornyelsesarbeidet. Løsningen skal være totalt gravefri slik at inngrep i sentrale og travle bymiljø blir minimale, og fornyelse kan gjennomføres med lite bry for beboere og næring. Prosjektet er en før-kommersiell anskaffelse, hvor 2 leverandører iløpet av 2021 har gjennomført fase 1 av prosjektet. I Fase 1 har leverandørene levert et løsningsforslag for produktet de skal utvikle, og de har levert en rekke dokumenter, blant annet relatert til testing og godkjenning av produktet. Leverandørene som er med videre har levert forslag til løsninger som går i helt ulike retninger og baserer seg på helt forskjellige teknologier. Dette er positivt for prosjektet sin del, og gjør at man får muligheten til å vurdere to helt ulike tilnærminger til å løse utfordringen. Prosjektet er nå i gang med å tegne kontrakter med leverandørene for fase 2, som vil starte opp i januar 2022. Iløpet av fase 2 vil det utvikles prototyper av løsningene, både roboter og materialkomponenter, som vil testes ut i større grad i fase 3. 2022 vil derfor være et begivenhetsrikt år for RENVANN prosjektet, hvor den fysiske utviklingen av løsningene faktisk vil finne sted, og hvor man vil kunne se hvilket potensial de innehar.

-

Norsk vannsektor står ovenfor en stor utfordring de kommende tiårene; fornyelse av ledningsnettene som forsyner Norge med drikkevann. Hvordan kommunene løser denne samfunnsutfordringen vil ikke bare påvirke dagens generasjon nordmenn, men også våre barnebarn og deres barn. Spørsmål som må besvares er hvor mye som skal fornyes, hvilke ledninger man skal fornye, og hvordan de skal fornyes. Det er behov for mer effektiv fornyelse av drikkevannsledninger for å øke fornyelsestakten, redusere klimagassutslipp og for å redusere kostnader. Det finnes idag ingen fullgode løsninger for total gravefri fornyelse av drikkevannsnett. Dette betyr at man i alle typer fornyelsesprosjekter må grave delvis eller helt opp for å fornye ledningene. De strømper som finnes på markedet idag for gravefri renovering av drikkevannsledninger har svakheter mhp styrke og gjennomføring av bend i ledningsnettet. På grunn av disse svakhetene blir ingen av de strømpemetodene som tilbys på det norske markedet idag brukt for fornyelse av drikkevannsledinger. Det er behov for å beskrive kravene man må stille til strømper som skal benyttes til fornyelse av drikkevannsledninger, og å utvikle slike produkter i kombinasjon med løsninger som legger tilrette for total gravefri tilkobling av stikkledninger til den nye strømpen. Krav til strømper innebærer blant annet nødvendig kortsiktig og langsiktig styrke, materialkvalitet i kontakt med drikkevann, praktisk installasjon/gjennomførbarhet, og kvaliteten på bend etter installasjon. En løsning som kan legge til rette for total gravefri tilkobling av stikkledningene er en spesialtilpasset robot som sikrer en helt vanntett kobling mellom ledningene. Trondheim og Oslo ønsker å utfordre markedet til å bygge en fullverdig strømpe og en løsning for tilkobling til stikkledninger som sikrer tette koblinger i mange tiår.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena