Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Made in Norway

Tildelt: kr 1,00 mill.

Vareproduserende industri og tilknyttede verdikjeder er viktig for norsk verdiskapning og arbeidsplasser, særlig når det er ventet en reduksjon i verdiskapningen fra olje og gass i kommende år. I dag står vareproduksjon alene for omtrent 11 % av verdiskapningen i Norge. I utkast til strategisk plan for Horizon Europe er det et stort fokus på nettopp vareproduserende industri. Dette er en svært viktig sektor i Europa som skaper store verdier og mange arbeidsplasser, også i andre verdikjeder. EU vil i strategisk plan for Horizon Europe videreutvikle denne bransjen gjennom å satse på digitalisering, bærekraft og nye teknologier. Skal norske bedrifter og industri lykkes må vi være med på dette, og sørge for at fortsatt utvikling av denne industrien kan foregå i Norge. Mange av selskapene som har produksjon i Norge er eid av globale selskaper, da blir det ekstra viktig å legge til rette for at utviklingsarbeidet kan foregå i Norge for å sikre en fortsatt konkurransedyktig industri. Da må vi være med å sette premissene for verdens største forsknings -og utviklingsfond, Horizon Europe. I tillegg til kjernefokuset på vareproduserende industri vil SINTEF Manufacturing også jobbe for medvirkning i en bredere verdikjede som også involverer oppdrett, næringsmiddel- og prosessindustri. Disse industriene har viktige felles trekk og utfordringer gjennom sterkere utviklingsfokus på bærekraft, automatisering, digitalisering og nye forretningsmodeller. SINTEF Manufacturing ønsker med denne søknaden å: • løfte nasjonale prioriteringer og utfordringer inn i strategien og arbeidsprogrammet til Horizon Europe, samt i utviklingen av missions der det er relevant. • øke deltakelsen fra norske bedrifter og aktører innen manufacturing og tilknyttede verdikjeder. Både gjennom å påvirke prioriteringene i utlysningene, men også gjennom bred involvering i medvirkningsprosessen. Vi mener at bedre kjennskap til EU og Horizon Europe vil kunne øke deltakelsen fra norske aktører i programmene.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020