Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

MVO Establishment of and participation in the IEA EBC Annex 81 "Data-driven Smart Buildings"

Tildelt: kr 74 999

International Energy Agency (IEA) Implementing Agreement on Energy in Buildings and Communities (EBC) lanserer et nytt Annex om "data-driven smart buildings", heretter kalt Annex 81 eller Annex. Vedlegget vil være i kraft i 3 år fra Juni 2020, og det er nå det første driftsåret. Annexet er ledet av Australia, og 8 land er allerede engasjert i det, mens ytterliggere 2 vil sannsynligvis delta, avhengig av tilgjengeligheten av finansiering. SINTEF Community har allerede vært involvert i utarbeidelsen av Annex 81 - beskrivelsen, dvs. utarbeidelse av det første utkast som mottok godkjenning av EBC ExCo og deretter ble tildelt Annex nummer 81. Behovet for å etablere dette nye Annex 81 kommer av det faktum at hittil ingen Annex fullt ut har fokusert på mulighetene som digitaliseringen gir, og den potensielle muligheten for IT / OT-konvergens til å levere billig innsikt generert fra data, mer intelligente data-drevet automatisering og nye HVAC- og Building-as-a-Service forretningsmodeller. Formålet med Annex 81 er å bidra til å utnytte den nye revolusjonen innen digital teknologi for både å redusere energiforbruket i bygninger, og å gjøre det mulig for bygninger å delta som distribuerte energiressurser til støtte for økt bruk av variable fornybare strømkilder. Dessuten er SINTEF Community er partner i et IPN-prosjekt sammen med IWMAC AS og DNB Næringseiendom AS. Prosjektet (Databygg) passer veldig godt til målene i Annex81, og på den måten kan norsk industri /selskaper dra nytte av den internasjonale kunnskapen innen data-drevne smarte bygninger.

The overarching Annex aim is to increase access to low-cost high-quality data from buildings and support the development of data-driven software "Applications" that provide real time building optimization and decision support for building facilities managers. The Annex has a number of specific objectives relating to the sub-components of i) data-collection, ii) digital characterization of buildings, iii) coding of knowledge into smart "Applications", and iv) supporting the utilization of data-driven products and services. Additional objectives are - Developing a Building Emulator platform that enables testing, development and assessment of the impact of alternative building HVAC control strategies; - Developing building energy efficiency (and related) software "Applications" that can be used and ideally commercialized for reducing energy consumption in buildings.

The International Energy Agency (IEA) Implementing Agreement on Energy in Buildings and Communities (EBC) is launching a new Annex 81 on "Data-driven Smart Buildings"; hereafter called Annex 81 or simply the Annex. The Annex will be operative for 3 years starting on January 2020, and it is now in the one year preparation phase. The operating Agent will be Australia; 7 countries already engaged in it and further 3 are likely to join, depending on funding availability, including Norway. SINTEF Community has already been involved in the drafting of the Annex 81 text and Description of Work, i.e. preparation of the first draft that received approval by the EBC ExCo and thereafter has been assigned the Annex number 81. A short summary of the Annex 81 Description of Work is given in Appendix. The need for establishing this new Annex 81 arises from the fact that to-date no Annex has focused fully on the opportunities offered by Digitalization, and the potential opportunity of IT/OT convergence to deliver low-cost insights generated from data, more intelligent data-driven automation, and novel HVAC- and Building-as-a-Service business models.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi