Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Event Support for The Organic Chemical Winter Meeting 2020 (OKV 35)

Alternativ tittel: Arrangementsstøtte for Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 (OKV 35)

Tildelt: kr 40 379

Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 er en nasjonal møteplass og et forum for formidling av kunnskap fra forskningsfronten av og for forskere fra universiteter og høyskoler, instituttsektoren og industrien. Næringsrelevant forskning relatert til naturprodukter, bioteknologi og legemidler vil bli viet spesiell interesse. De viktigste målsetningene for møtet er: - å sette fokus på den organiske kjemiens rolle i akademia, næringsliv og samfunnet som helhet; - utnytte plenarforedragene til å formidle kunnskap om nyvinninger innen naturproduktsyntese og bioorganisk kjemi og presentere ny syntesemetodikk som også bidrar bærekraftig utvikling; - samle minst 100 deltakere fra Norge og Norden - gi yngre forskere erfaring i å holde vitenskapelige presentasjoner i et kompetent fagmiljø; - støtte yngre forskere med reisestipend for å sikre en bred deltagelse fra alle de norske universitetene og slik bidra til at det knyttes ny kontakt mellom forskere ved universitetene og i industrien; - motivere masterstudenter til videre studier i kjemi.

Programmet for vintermøtet reflekterer utviklingen innen organisk kjemi nasjonalt og internasjonalt. De senere år har det derfor i økende grad vært holdt foredrag og blitt presentert postere om syntese av naturstoffer, potensielle legemidler og molekyler med biologisk aktivitet. Dette henger sammen med den refokuseringen som delvis skjedde som følge siste internasjonale evaluering av norsk kjemi, men vel så mye som følge av den nasjonale satsingen på bioprospektering. Dette setter selvfølgelig sitt preg møtets faglige profil ved at et økende antall kortforedrag og posterpresentasjoner er viet problemstillinger som har relevans for bioteknologi og bioprospektering. Et så framtredende nasjonalt utviklingstrekk har naturligvis konsekvenser når det gjelder valg av de inviterte plenarforedragsholderne. På det kommende møtet i januar er det derfor sikret deltagelse av fire anerkjente, internasjonale kapasiteter som til sammen har bidratt med betydelig utvikling av syntesemetodikk som har blitt benyttet til framstilling av mange forbindelser relatert til problemstillinger innen bioorganisk kjemi. Men metodene har også påvirket mange andre områder av kjemien som er av industriell betydning, for eksempel i utvikling av biopolymerer fra råstoff fra trevirke og marint restavfall og framstilling av katalysatorer som kan forenkle og gjøre industrielle prosesser mer miljøvennlige. Bærekraft og grønn kjemi har blitt nøkkelord også på denne konferansen. Med dette som bakteppe er plenarforedragsholderne plukket spesielt ut for å formidle nøkkelkunnskap som inspirerer til videre satsing på syntese og studier naturprodukter med bioprospektering og legemiddelutvikling for øye, og for å inspirere til kreativ nytenkning innen utvikling av nye syntesemetoder og mer selektive og milde katalyser.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

Bransjer og næringerNæringsmiddelindustriBioøkonomiLandbrukMatLandbrukFôr og ernæringMatTrygg verdikjedePortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Fornyelse i offentlig sektorBransjer og næringerSkog og trebrukLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Helse, forebygging og behandlingNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterLandbrukTrebrukLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningMatMat - Blå sektorLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMarinMatMat - BlågrønnHelseLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDelportefølje Klima og miljøPortefølje HavBioteknologiMarin bioteknologiBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingLandbrukPlanterLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBransjer og næringerLandbrukLTP2 Klima, polar og miljøPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matBioteknologiIndustriell bioteknologiMarinMarin bioteknologiLandbrukHusdyrPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje Industri og tjenestenæringerNaturmangfold og miljøLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMatMat, helse og velværeDelportefølje Sirkulær økonomiLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetMatNæringsmiddel og foredlingBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBioteknologiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLandbrukJordGrunnforskningPortefølje HelseLTP2 HavBransjer og næringerMiljø - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderForskningLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerLTP2 Fagmiljøer og talenterPortefølje Naturvitenskap og teknologiMatMat - Grønn sektorNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiLandbrukSkog