Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Alternativ tittel: Transport av mikroplast i nordeuropeiske farvann.

Tildelt: kr 0,19 mill.

Dette er et lite prosjekt som inngår i et større europeisk prosjekt under JPI-oceans paraplyen, «Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters» (FACTS), koordinert av Universitetet i Aalborg. FACTS vil gi økt kunnskap og forbedre vår forståelse av kilder, transport, forekomst og skjebnen til små mikroplastpartikler i nordligeuropeiske farvann. FACTS vil kombinere avanserte analyse-, overvåkings- og modelleringsmetoder for å beskrive kilder og transport av mikroplast (MP). Området som skal studeres strekker seg fra den sørlige Nordsjøen til det arktiske vannet i Barentshavet. Undersøkte transportprosesser spenner fra drivscenarier via lufttransport til opphopning- og synkeprosesser. FACTS fokuserer også inn på regional skala for å studere transport av MP i et halvt lukket fjordsystem. Målet er å undersøke hvordan MP beveger seg vertikalt i vannsøylen under relativt godt definerte forhold. Her vil Byfjorden utenfor Bergen bli brukt som et naturlig laboratorium. Dette delprosjektet består hovedsaklig av et dr.-grads prosjekt ved Universitetet i Bergen som skal ta del i Byfjordstudiet. Målet er å bygge et rammeverk av forskjellige simuleringsverktøy for å bygge statistikk, bestående av resssurskrevende hav-modeller til en redusert modell brukt til å simulere flere scenarier. Hensikten er å finne potensielle opphopningssoner som kan bistå i utformingen av et måleprogram. Sammen med de tilhørende målingene fra Byfjorden vil dette bidra til økt forståelse av miljøpåvirkningen fra plast og kunne gi bedre modeller.

FACTS will create new knowledge and improve our mechanistic understanding on the sources, transport, occurrence, and fate of small microplastics in the northern marine waters. FACTS will combine state-of-the-art analytical, monitoring and modelling approaches in feedback cycles to describe transport and geographical sources of microplastics contamination as well as sinks from the temperate waters of the southern North Sea to the Arctic waters of the Barents Sea. It analyses the distribution of MP in the water column and quantifies Skagerrak as a major sink zone. Investigated transport processes range from drift scenarios to air transport to aggregation and sinking processes. FACTS also zooms in on the geographic scale to study microplastic transport and fate in a semi enclosed fjord system. The goal is to address the question of how MP move vertically in the water column with time under comparatively well-defined hydrodynamic conditions. University of Bergen main contribution is to provide a PhD position that will work on the enclosed fjord study. The aim is to build a framework consisting of procedures to build current statistics, based in input from general circulation models, and a reduced model that will be used to run scenarios in a Monte Carlo fashion. The purpose is to find potential aggregation zones that can assist in designing a measurement program.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø