Tilbake til søkeresultatene

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Bedre etterlevelse av antibiotikabehandling gjennom kompetanse og kompetanseformidling i apotek

Alternativ tittel: Better compliance of antibiotic treatment through better competence in pharmaceutical interventions in the pharmacies

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektnummer:

311364

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Geografi:

Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem i verden. Alle tiltak for å redusere antibiotikaresistens er viktige. Bruk av antibiotika kan føre til resistensutvikling, det er derfor viktig at antibiotika både forskrives, men også brukes riktig. Både feil bruk og suboptimal bruk kan gi antibiotikaresistens, derfor er det viktig at behandlingen er mest mulig effektiv og riktig. Apoteket har en viktig rolle for å sikre riktig legemiddelbruk både for den enkelte, men også for befolkningen. Det meste av antibiotikaforskrivningen foregår i allmennpraksis og hos tannlegen. For de aller fleste av disse pasientene vil antibiotika bli hentet ut på apoteket. Pasienter får råd om de legemidlene de henter ut, og farmasøyters informasjon til pasientene er vesentlig for å sikre riktig bruk. For riktig antibiotikabruk bør pasienter få god informasjon både hos legen som forskriver, men også fra farmasøyten som utleverer antibiotika. Å styrke apotekfarmasøyters kompetanse på antibiotikaområdet kan bidra til bedre etterlevelse av pasienters antibiotikabehandling.

I dette prosjektet er antibiotikabehandling i fokus. Prosjektet har ulike resultatmål knyttet til apotekfarmasøyters kunnskapsnivå om antibiotikabehandling og resistensproblematikk, og hvordan de følger opp pasienter som henter ut antibiotika på apoteket. En del av prosjektet er å se om kunnskapsheving blant apotekfarmasøyter bidrar til bedre etterlevelse av pasienters antibiotikabehandling. Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem i verden og utgjør en stor trussel mot global helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) slo i 2012 fast at dette er en av de største helsetruslene verden står overfor. Fremveksten av antibiotikaresistens kommer samtidig med stagnasjonen i utviklingen av nye antimikrobielle legemidler. Vi risikerer en fremtid der infeksjoner som i dag lett kan behandles blir livstruende. Høyt forbruk av antibiotika er en viktig driver for utvikling av antibiotikaresistens. I regjeringens nasjonale strategi mot antibiotikaresistens er et viktig mål å redusere bruken av antibiotika, øke kunnskapen om hva som er viktige drivere av antibiotikaresistens og sørge for riktigere bruk av antibiotika. det er utarbeidet faglige nasjonale retningslinjer for bruk av antibiotika i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Apoteket har en viktig rolle for å sikre riktigere antibiotikabruk i befolkningen. Til sammen skjer 85 % av all antibiotikaforskrivning i allmennpraksis og hos tannlegen. For de aller fleste av disse pasientene vil antibiotika bli hentet ut på apoteket. Farmasøyters informasjon til pasientene er vesentlig for å sikre riktig bruk. Pasienter må læres opp til riktig bruk, og dette bør skje både hos legen som forskriver, men også fra farmasøyten som utleverer antibiotika. Det er samtidig viktig å informere om tiltak rettet mot spredning av antibiotikaresistens, for eksempel viktigheten av å bruke legemidlene riktig, ikke kaste de i vasken, samt informere om bevisstheten rundt vaksinering. Det er fokus på apotekenes rolle i dette arbeidet.

Budsjettformål:

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen