Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Addressing Operator Performance in Shore-based Control Centres for Autonomous Shipping

Alternativ tittel: Ta fatt på operatør ytelse i landbasert kontrollsentral for autonome skip

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

311365

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Maritime industrien leter stadig etter måter å redusere kostnader, øke sikkerheten og forbedre driftseffektiviteten. Gitt dagens trender innen teknologiutvikling, forventes det at i fremtiden skip vil bli delvis eller helt fullstendig automatisert. Dette får konsekvenser for sjømannskapets roller. Sjømannskapets hovedrolle er å opprettholde sikkerheten under fartøyets seilas. Å endre rollene til mannskapet som et resultat av teknologiske fremskritt (dvs. automatisering) har konsekvenser for sikkerhet. Uavhengig av den autonome funksjonens evne til å navigere fartøyet trygt, er det kapteinens juridiske ansvar. Gitt denne potensielle konflikten, er det derfor viktig å bedre forstå samspillet mellom mennesker og automatiserte systemer. Spesielt fokus er nødvendig på systemets evne til å formidle viktig og relevant informasjon til mennesket slik at de holdes "i informasjonssløyfen". Ettersom kompleksiteten til automatisering øker, for eksempel ved å bruke avanserte algoritmer, øker også menneskets utfordring med å forstå systemets informasjonsprosessering. Automatiseringstransparens er en måte å lindre dette ved å gi brukerne innsikt i systemets indre funksjoner. Imidlertid er det mangel på forskning angående automatiseringstransparens og dens relevans for komplekse operasjonelle situasjoner som maritim autonom navigasjon. Derfor har dette prosjektet som mål å adressere hvordan automatiseringstransparens kan gi ytelsesfordeler i overvåking av autonome fartøy. Med tanke på nyheten om autonomi i maritim industri, er det behov for å generere kunnskap og forstå dens rollen, og funksjonene og oppgavene operatørene utfører for å oppnå sikker drift av autonome fartøyer. Resultatene fra forskningen er derfor relevante for å utvikle kunnskap og konkrete metoder for utforming av autonomiløsninger, utvikling av internasjonale maritime forskrifter angående autonome fartøy, utvikling av klassekrav slik at ytelse og sikkerhet for systemet som helhet er sikret.

The maritime industry is constantly looking for ways to reduce cost, increase safety and improve operational efficiency. Given current trends in technology development, it is expected that, in the near future, at least some functions on vessels will be fully automated. This has consequences for the roles of seafarers. The primary role of seafarers, especially bridge crew, is to maintain safety during the vessel’s voyage at all times. Changing the roles of seafarers as a result of technological advancements (i.e. automation) has consequences for how safety is ensured and how a shipowner can prove adherence to safety requirements. Shore-based control centres (SCC) are proposed for meeting safety requirements for remote monitoring and control of autonomous vessels (AV). Therefore, it is essential to understand, evaluate and assess SCC operator functions, tasks and performance when monitoring and controlling autonomous vessels. The primary objective of the research is to understand, evaluate and assess the performance of shore control center (SCC) operators when monitoring and controlling autonomous vessels. Secondary objectives include mapping the distribution of functions between vessels and SCC, what tasks the SCC operators are expected to perform, and what information and interaction requirements can be defined to enable task performance, including proposals for design. Given the novelty of autonomy in the Maritime industry, there is a need to generate knowledge and understanding the role of SCCs, and the functions and tasks operators perform in achieving safe operation of autonomous vessels. The outcomes of the research, therefore, is relevant for developing knowledge and concrete methods for designing for SCC solutions, development of international maritime regulations regarding autonomous vessels, the development of class requirements such that the performance and safety of the system as a whole is ensured.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd