Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Alternativ tittel: Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Water

Tildelt: kr 0,91 mill.

Det overordnede målet med JPI FACTS-prosjektet er å avklare hvordan MP beveger seg vertikalt i vannsøylen over tid, under velkjente hydrodynamiske forhold. FACTS er strukturert rundt et sett med prøvetakingskampanjer fra Tyskebukta til Svalbard, samt kystområder som Byfjorden i Bergen. Plastpartikkelkonsentrasjoner hentet fra de foreslåtte prøvetakingskampanjene vil bli implementert i oseanografiske modeller. Modelleringsmetoden brukes til å integrere frigjørings- og transportprosesser. Sannsynligheten og tidsskalaen for partikkelveier er estimert basert på observerte defragmenteringshastigheter og synkende. I 2021 ble det gjennomført et cruise innenfor rammen av JPI?O-prosjektet FACTS med sikte på stortransporten, fra sør til nord. Under cruiset ble det tatt prøver fra 23 stasjoner fra Bergenskysten til den arktiske Bjørnøya. På transekter mellom utformede stasjoner ble "på vei" luft- og vannprøvetaking utført ved hjelp av luftprøver med høyt og lavt volum og det nyutviklede automatiserte filtreringssystemet. Alle stasjonene ble startet med en CTD-støpt for å få oversikt over de oseanografiske forholdene og de forskjellige vannmassene som er til stede. Basert på denne informasjonen ble prøvetakingsdybder definert for CTD, in situ pumpe og Marine Snow catcher prøver som ble tatt senere. Alle prøver ble lagret avkjølt eller frosset om bord på Heincke og vil til slutt bli analysert i laboratoriene til samarbeidspartnerne ved hjelp av FTIR Imaging/FTIR-mikroskopi eller Pyr-GCMS. Submikronmikroplast (nanoplast) vil bli analysert ved hjelp av Raman mikroskopi eller nano-FTIR. Marine «Snow catcher» prøver vil bli utsatt for grundige mikrobiologiske og mikroskopiske analyser I en småskala studie ble tre aktuelle målere utplassert i to måneder i Byfjorden for å gjøre det mulig for modellører å få en oppdatert status for dagens distribusjon. Innhentede data vil bli brukt til å optimalisere distribusjonsmodellen for partikler med lav forekomst. Videre ble det utført en foreløpig prøvetakingskampanje rettet mot innsamling av sjøvann og marine sedimenter på få utvalgte lokaliteter i samme område. Dette ble gjort både for å teste modellens prediksjonseffektivitet og for å teste noen av prøvetakingsenhetene som er spesielt designet for prosjektet. Den viktigste prøvetakingsaktiviteten som forventes å være i Byfjorden innen utgangen av 2021 forsinkes med tre til fire måneder i 2022 på grunn av COVID -situasjonen.

FACTS is structured around a set of sampling campaigns reaching from the German Bight to Svalbard, where samples are collected from large research vessels, smaller research vessels, fishery vessels and land based boats. Plastic particle concentrations, obtained from the proposed sampling campaigns are implemented into oceanographic models. The modelling approach is used to integrate release and transport scenarios, and the likelihood and timescale for particle pathways is estimated based on sinking, defragmentation, and beaching rates, obtained from observations. FACTS will be enhanced by tackling the current challenges of nanoplastics and tyre wear particle detection in marine samples. Both particle types are currently not accessible for mass balances of marine plastics contamination. Finally FACTS synthesises the knowledge gained and disseminates it to a wide range of stakeholders, ranging from other scientists to European decision makers.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø