Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI4Users: Responsible Use of Artificial Intelligence through Design for Accountability and Intelligibility

Alternativ tittel: AI4Users: Ansvarlig bruk av kunstig intelligens gjennom design (KI4Brukere)

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektet AI4Users tar et menneske-sentrert perspektiv på utviklingen av verktøy og designprinsipper som skal bidra til å øke brukeres tillit til løsninger basert på kunstig intelligens (KI). Det nye ved AI4Users er at det retter seg spesielt mot ikke-eksperter, altså går prosjektet utover KI-spesialister og dataanalytikere. KI vil si maskiner som utfører kognitive funksjoner typisk knyttet til mennesker, inkludert persepsjon, resonnering, og læring. Det beskriver ikke en spesifikk teknologi, men er et paraplybegrep som inkluderer en rekke ulike teknologier. For eksempel inkluderer KI maskinlæringsalgoritmer som behandler data for å identifisere mønstre, utføre prediksjoner, og foreta klassifiseringer. Mennesker er til syvende og sist ansvarlige for alle KI-teknologier, og mennesker må derfor være involvert på en ikke-overfladisk måte for å sikre meningsfull menneskelig kontroll over dem. Ansvarlig bruk av KI innebærer derfor å sikre forståelighet og ansvarlighet. Forståelighet betyr at KI-teknologier må være forståelige med tanke på tilstand, informasjonen de prosesserer, evner og begrensninger. Dette er knyttet til generelle problemer ved KI-forklarbarhet. Ansvarlighet og ansvarsgjøring er en annen sentral utfordring ved KI, noe som gjelder hele KI-livssyklusen fra utvikling til bruk og ytelsesovervåking. Prosjektet har gjennomgått eksisterende forskning på ansvarlighet og KI. Denne analysen har avslørt at forskningslitteraturen stort sett er konseptuell og har begrenset empirisk forankring. Videre er det interessant å merke seg at den nyeste forskningen innen feltet omhandler lignende problemstillinger som ble dekket av forskning utført allerede på 1980 tallet (sikring av åpenhet, opplæring av brukere til å forstå begrensningene ved KI, bestemmelse av juridisk status og bruksområder). Dette er en indikasjon på at de samme problemene vedvarer, men det viser også at det er hull i dekningen av nye spørsmål og utfordringer. Den pågående utvidelsen av bruk av maskinlæringen og praksisen med å bruke data til andre formål enn det opprinnelige innsamlingsformålet skaper nye ansvarlighetsutfordringer knyttet til samspillet mellom data, modeller og menneskelige eksperter. Vi har også sett på nye handlingsmuligheter som tilbys av KI-baserte digitale assistenter (chatbots) for offentlige tjenester. Å forstå nye handlingsmuligheter er nøkkelen for å utfordre eksisterende begrensninger for helautomatiske tjenester. Ytterligere prosjektaktiviteter utføres etter metoden Action Design Research (ADR). ADR er en iterativ og adaptiv forskningsmetode knytter forskning nært til praksis. Metoden vektlegger samarbeid og er evalueringsdrevet. Prosjektet inkluderer a) design, prototyper og vurderingsverktøy som gjør det mulig for ulike ikke-eksperter å opprettholde innsikt i AI-applikasjoner, b) formalisering av designkunnskap generert i brukbare designprinsipper, c) kapasitetsbygging gjennom samarbeid mellom akademia og offentlig sektor nasjonalt og internasjonalt.

Infusing public services with AI solutions can contribute to efficiency and effectiveness improvements but this may come with an increase in opaqueness. This opaqueness can pose limits on involving humans in shaping, operating and monitoring the arrangements in place ensuring meaningful human control. The responsible use of AI entails ensuring algorithmic intelligibility and accountability. Intelligibility means that algorithms in use must be intelligible as to their state, the information they possess, their capabilities and limitations. Accountability means that it is possible to trace and identify responsibility for the results of algorithms. Both are required for using algorithms under human oversight. The AI4Users project will contribute to the responsible use of AI through the design and assessment of software tools and the formalisation of design principles for algorithmic accountability and intelligibility. The project takes a human-centred perspective addressing the needs of different groups implicated in AI-infused public services: citizens, case handlers at the operational level, middle managers and policy makers. The novelty of the AI4Users is that it targets specifically non-experts extending the reach of research beyond AI experts and data scientists. The use cases to be employed by the project will address different oversight scenarios including human-in-the-loop, human-on-the-loop and human-in-command. The User Organisation will be NAV and the project will be associated with NAV’s AI lab. The project research will be linked to NAV´s ongoing AI work and specific AI solutions under deployment. The project will seek access to case handlers in local NAV offices and NAV´s permanent local and national user committees (NAV Brukermedvirkning lokalt & nasjonalt). The overall aim is to advance the public infrastructures and contribute to introducing human-friendly and trustworthy artificial intelligence in practice.

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Fagmiljøer og talenterPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerAnnen tjenesteytingAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderLikestilling og inkluderingPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPolitikk- og forvaltningsområderForskningGrunnforskningPortefølje Velferd, kultur og samfunnInternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorKjønnsperspektiver i forskningKjønnsperspektiver i forskningKjønn som perspektiv i problemstillingLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPortefølje Industri og tjenestenæringerArbeidPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittArbeidArbeidslivDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Innovasjon i stat og kommune