Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Samskaping i utforming av kunnskapsbaserte velferdstjenester

Alternativ tittel: “Co-creation of knowledge-based welfare services”

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektnummer:

311901

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

«Samskaping i utforming av kunnskapsbaserte velferdstjenester» er et PhD-prosjekt med fokus på å undersøke hvordan samskaping kan bidra til å sikre samhandlende, kunnskapsbaserte og treffsikre tjenester og eventuell innvirkning av samskaping og vitenskapelig støttet innsats i utvikling av kommunale velferdstjenester. PhD-prosjektet er tilknyttet et lokalt tjenesteutviklingsprosjekt i Bærum kommune, hvor kommunen skal utvikle en samhandlingsmodell med utgangspunkt i prinsippene bak BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats). Utviklingsprosjektet har som mål å sikre helhetlige, tverrfaglige og forebyggende tjenester overfor barn og unge i risiko og deres familier, og samtidig sikre at disse er effektive og kunnskapsbaserte. Det vil legges opp til innsamling av prosessdata som fanger opp hvordan kommunen jobber med samskaping og kunnskapsanvendelse i utforming og implementering av velferdsprosjektet. Hovedmålet er å undersøke hvordan kommunen tar i bruk samskapende strategier og eventuelle innvirkninger av dette ovenfor tjenestenes målgruppe. Samskaping fremstår som velferdsområdets nye moteord, og som et ledd i studiet vil det være fokus på å utforske hvordan dette begrepet kan operasjonaliseres på en slik måte at det blir brukbart for praksis. Det vil legges opp til et praksisnært forskningsdesign hvor samspill mellom PhD-prosjekt og tjenesteutviklingsprosjektet vil kunne gi tilgang til forskning som vil være relevant for kommunens arbeid. Et praksisnært forskningsdesign tar sikte på å gi kommunen feedback i utviklingsprosessene, hvor innsikter og kunnskap som genereres gjennom datainnsamling og analyse, vil spilles inn og muliggjøre justeringer underveis. PhD-prosjektet har til hensikt å bidra til at kommunens arbeid med å utvikle ny praksis er kunnskapsforakret. Parallelt med dette vil det bli belyst og diskutert hvorvidt vitenskapelig støttet innsats i samskapende tjenesteutvikling kan bidra til økt integrering mellom forskning og praksis.

-

PhD-prosjektet vil legges opp som et 3-årig følgeforskningsprosjekt med utgangspunkt i Bærum kommunes prosjekt «Sammen om velferd» hvor de skal utvikle en samhandlingsmodell i velferdstjenestene. Utviklingsprosjektet har som mål å sikre helhetlige, tverrfaglige og forebyggende tjenester overfor barn og unge i risiko og deres familier, og samtidig sikre at disse er effektive og kunnskapsbaserte. Forskningsprosjektets overordnede tematikk er «samskaping i utforming av kunnskapsbaserte velferdstjenester» med fokus på hvordan kommunen jobber med å ta i bruk forskjellige kunnskapskilder i både utforming og implementering av samhandlingsmodellen. Det vil legges opp til innsamling av prosessdata som fanger opp i hvilken grad kommunen jobber med samskaping og kunnskapsanvendelse i utforming og implementering av velferdsprosjektet samt hvilken innvirkning disse strategiene har i praksis. Forskningsprosjektet vil være todelt. En del adresserer og undersøker kommunens arbeid med samhandling og samskapende prosesser og hvordan dette kan bidra til positiv endring ovenfor brukere av velferdstjenester. Parallelt med dette har prosjektet en ambisjon om å bidra med noen innsikter inn i den vitenskapelige diskusjon rundt hvorvidt samskaping av kunnskap kan bidra til økt integrering mellom forskning og praksis i streben etter kunnskaps- og evidensbaserte tjenester. Samspill mellom PhD-prosjektet og tjenesteutviklingsprosjektet i kommunen antas å kunne bidra til å gjøre tilgang til forskning og teoridannelse relevant for arbeidet utover det som vanligvis skjer i slike innovasjonsprosesser. Dette vil være et viktig element i datainnsamling, men også i tjenesteutviklingsprosessen. Samlokalisering av stipendiat og prosjektledelse bidrar også til samarbeid mellom dem. Prosjektet kan gi viktige bidrag til utvikling av videre samarbeid mellom NTNU og Bærum kommune på velferdsområdet.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder