Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Skolehjemsguttene på Falstad – hvem var de? En mikrohistorisk undersøkelse av to årskull elever på Falstad skolehjem.

Alternativ tittel: The boys at Falstad. A microhistorical study of two school classes at Falstad orphanage school (1895-1941).

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

311956

Prosjektperiode:

2020 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Institusjonen Falstad i Levanger ble etablert som skolehjem under navnet «Opdragelsesanstalt for vanartede gutter» i 1895. Den var en av flere lignende institusjoner som ble reist som alternativ til ordinær skole og fengsel i siste halvdel av 1800-tallet. Prosjektet ønsker å finne ut mer om barna som havnet her. Det stilles to følgende spørsmål: Hvem var elevene på Falstad skolehjem og hvorfor havnet de på denne institusjonen? Var det spesielle forhold i deres bakgrunn som gjorde at de ble tatt ut fra sin familie og sitt oppvekstmiljø for å bli plassert på Falstad? Forskningsperioden vil begrense seg til perioden 1895-1941. Det vil bli brukt et sammensatt kildemateriale, blant annet arkivet etter Falstad barnehjem ved både Riksarkivet og Statsarkivet, folketellinger og kirkebøker. Disse kildene gjør at man kan undersøke om det finnes likheter i disse barnas oppvekst, bakgrunn, sosiale tilhørighet og andre forhold. Her vil man kunne se etter årsaker til hvorfor nettopp disse barna ble overført til skolehjemmet. Mange gutter hadde en vanskelig oppvekst. Bare et fåtall av disse ble skolehjemselever. Å vokse opp i vanskelige hjemmeforhold var på slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet ingen sjeldenhet, og det må derfor ha vært flere eller andre årsaker til at man valgte å overføre disse guttene til skolehjemmet. Hvilke forhold hadde betydning for at nettopp disse barna ble overført til Falstad? Det vil gi en inngang til å studere hvordan samfunnets syn på oppvekst og barndom endret seg over tid, og hvordan dette påvirket elevene på skolehjemmet. Forskningen vil gi ny kunnskap om Falstad skolehjems historie, om samspillet mellom institusjon og lokalsamfunn og om forholdet mellom avvik og normalitet. Dette vil videre gi viktig kunnskap til dagens debatter om utfordringene knyttet til utenforskap og sårbare barn. Historisk kunnskap kan gi innsikt som vil være nødvendig for blant annet lærere, barnevernsarbeidere, pedagoger og andre helsefagarbeidere som jobber med barn i dagens samfunn.

Det overordnede temaet for dette prosjektet er knyttet til sårbare barn som falt utenfor samfunnets normer for hva en «riktig» barndom og oppvekst er. «Falstad Opdragelsesanstalt for vanartede gutter» var en av flere institusjoner i landet som ble opprettet for å håndtere de utfordringene disse barna skapte for samfunnet og familiene. Skolehjemmet ble etablert i 1895, og var i drift fram til 1941 da skolebygningen ble overtatt av den tyske okkupasjonsmakten. Målet med prosjektet er å undersøke hvem disse skolehjemselevene var og hvorfor de havnet på Falstad. Mange barn på slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet hadde en vanskelig oppvekst. Bare et fåtall av disse ble skolehjemselever. Å vokse opp i vanskelige hjemmeforhold var i denne perioden ingen sjeldenhet, og det må derfor ha vært flere eller andre årsaker til at man valgte å overføre disse guttene til skolehjemmet. Finnes det noen fellestrekk for de barna som ble overført til skolehjemmet? Målet er å gi et innblikk i hvem disse guttene var, og hva som fantes av likheter/ulikheter mellom dem. Forskningen vil gi ny kunnskap om Falstad skolehjems historie, om samspillet mellom institusjon og lokalsamfunn og om forholdet mellom avvik og normalitet. Det vil videre gi viktig kunnskap til dagens debatter om sårbare barn, der vi som samfunn har utfordringer med hvordan vi skal forholde oss til temaer som utenforskap og inkludering.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder