Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Seaweeds for Novel Applications and Products (SNAP)

Alternativ tittel: BlueBio - Nye anvendelser og produkter fra tang og tare

Tildelt: kr 6,8 mill.

SNAP-prosjektet har som mål å utvikle nye anvendelser og produkter basert på utvalgte arter av dyrkede og villhøstede brun- og rødalger. Bruken av tang og tare øker raskt på verdensbasis, hvor mesteparten av kultivert biomasse brukes direkte som mat eller som tilsetningsstoff i mat. Det er videre en økende etterspørsel etter nye høyverdiprodukter basert på mer bærekraftige naturressurser. Her viser komplekse karbohydrater (polysakkarider) lovende og kompetitive egenskaper for flere ulike markedssegmenter. Det riktignok et behov for ny kunnskap og metodikk for å effektivt isolere og karakterisere disse polysakkaridene, og for å forstå hvordan strukturene deres henger sammen med fysiske og biologiske egenskaper. Dette vil danne et viktig grunnlag og en forutsetning for å bruke polysakkarider fra tang og tare til nye produkter. Nye innovative anvendelser samt bioraffineri for effektiv utnyttelse av biomassen vil være viktige drivere for etablering av akvakultur av tang og tare i Europa i industriskala. SNAP vil bidra ny kunnskap om struktur og sammensetning i viktige industrielle arter av brun- og rødalger, og benytte avanserte bioraffineriprosesser for å isolere polysakkaridfraksjoner av høy kvalitet. Disse polysakkaridene vil modifiseres med kjemiske og enzymatiske metoder, karakteriseres med tanke på struktur og funksjon, og brukt i nye produkter mot flere industrielle sektorer som inkluderer biomedisinske materialer, kosmetikk, og funksjonell mat og fôr. Prosjektet har et akademisk og interdisiplinært sterkt konsortium med seks forskningspartnere fra fem land (SINTEF (NO), NTNU (NO), KTH (SE), TLU (EE), UNITS (IT) and MARUM (DE)), og to industripartnere (DuPont (NO) og Seaweed Solutions (NO)) som bidrar med villhøstet og dyrket biomasse, respektivt, samt nøkkelekspertise på produksjon, høsting og prosessering av tang og tare. Etter prosjektets start i mars 2020 har det blitt distribuert fersk dyrket og villhøstet tare til forskningspartnerne for preliminær karakterisering av biomassen og prosessering for produksjon av biopolymerer. Prosjektet har etablert et integrert bioraffineri for brunalger i lab-skala for opparbeiding av alle biopolymerene som skal brukes i prosjektet (fucoidan, laminaran, alginat, cellulose) fra samme prøve. Karakterisering av biopolymerene pågår fortsatt, men denne multi-ekstraksjonsmetoden ser lovende ut med hensyn til utbytte av og kvaliteten på biopolymerene, Konsortiet har videre påbegynt arbeid med å identifisere og karakterisere nye enzymer fra brunalge assosierte mikroorganismer som kan modifisere biopolymerer til preparering av nye, strukturdefinerte produkter. Biopolymerer fra dyrkede brunalger blir nå strukturkarakterisert, og vi ser allerede forskjellige og interessante egenskaper sammenlignet med biopolymerene fra villhøstede arter. Med tanke på utforsking av nye anvendelser og produkter, har prosjektet startet arbeid med å karakterisere synergistiske effekter i blandinger av biopolymerer, og spesifikke biopolymerer har blitt kjemisk funksjonalisert for bruk i biomedisinske materialer. Vi har nylig preparert testmaterialer med høy renhet som vil brukes til karakterisering av bioaktivitet i 2021, med fokus på sammenhenger mellom struktur og funksjon av biopolymerene for å forstå deres potensielt gunstige egenskaper i funksjonell mat/fôr, kosmetikk og biomedisin

The future bio economy is reliant on increased utilization of marine resources to meet increasing needs for food, feed, materials and products. Seaweed is an underutilized biomass in Europe with a great potential for value creation and industry development. The SNAP project is innovation-focused and aims to develop novel products by upgrading and modifying five different polysaccharides (alginate, cellulose, fucoidan, laminarin and carrageenan) from selected brown and red algae: Laminaria hyperborea, Saccharina latissima, Alaria esculenta and Chondrus crispus. A consortium with extensive infrastructure and competence in seaweed and marine polysaccharide research and innovations has been established. SES is a Norwegian seaweed farming and processing company, and DuPont has broad experience in seaweed utilization and is a major manufacturer of high-quality hydrocolloids from brown and red algae. Tallinn University has expertise in processing, isolation and utilization of valuable compounds from a wide range of seaweeds. The Royal Institute of technology has expertise in plant and seaweed polysaccharide structural elucidation and development of polysaccharide-based products. The Norwegian University of Science and Technology and SINTEF have decades of experience on structural characterization and chemoenzymatic tailoring of marine polysaccharides. University of Trieste has expertise in making advanced biomaterials from marine biopolymers. The University of Bremen has expertise in discovery and use of biopolymer-modifying enzymes. SNAP will improve processing methods by enzymatic approaches allowing for complete utilization of biomasses. Furthermore, important knowledge on the structure/function relationship of the polysaccharides by the use of advanced analytical techniques will be obtained. Next, SNAP will deliver highly defined chemoenzymatic functionalized oligomers and polysaccharides, and novel materials targeting selected markets and high cost applications.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

InternasjonaliseringNordområdeneLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningLTP2 HavResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktHavbrukAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBioøkonomiMarinHavbrukNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerBransjer og næringerNæringsmiddelindustriLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerHelsenæringenResponsible Research & InnovationPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterMarinMarin bioteknologiERA-NETBioteknologiIndustriell bioteknologiPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakPortefølje Muliggjørende teknologierMatNanoteknologi/avanserte materialerPortefølje HavPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningBioteknologiMarin bioteknologiAvanserte produksjonsprosesserBransjer og næringerFiskeri og havbrukNordområdeneKlima, miljø og biologiske ressurserAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)LTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapERA-NETERA-NET CofundMarinNordområdeneKunnskapsbasert næringsutvikling