Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Sammen om god oral helse hos barn og ungdom utsatt for vold og overgrep – et prosjekt fra Statens Barnehus.

Alternativ tittel: Good oral health in children and adolescents exposed to violence and abuse - a project from the Norwegian Childrens House.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

311982

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Vold og overgrep i barndommen kan føre til alvorlige helsemessige konsekvensene. Effekten av vold og overgrep på den orale helsen til de utsatte barna et lite utforsket området, men de få studier på dette temaet viser likevel at barn med volds- og overgrepserfaringer har dårligere munnhelse enn befolkningen generelt. Det er også grunn til å tro at dårlig oral helse hos barn i sårbare livssituasjoner har en negativ effekt på deres generell helse og livskvalitet. I Norge er den offentlig tannhelsetjenesten den eneste helsetjenesten i landet som ser alle barn på regelmessig basis og tjenesten har derfor mye erfaring og kunnskap om barnas tannhelse. Over halvparten av skadene barn og unge får etter vold eller seksuelle overgrep er rettet mot hals eller hode og tannhelsetjenestens rollen er derfor sentral i både avdekking og forebygging av dårlig oral helse hos de utsatte barna. I dette prosjektet retter vi fokus mot barn som på begjæring fra påtalemyndigheter har vært undersøkt ved Statens barnehus av sakkyndige tannleger i saker hvor det forelå mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep. Våre erfaringene viser at tannlegene har det vanskelig å følge opp barna og deres behov for tannbehandling etter at barna har vært undersøkt ved Statens barnehus. Det finnes per i dag ikke noen rutiner på hvordan informasjonen formidles til den offentlige tannhelsetjenesten. Derfor er det heller ikke kjent om barna får den tannhelsehjelpen de har rett på. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om barns rett til helsehjelpen er ivaretatt og hvordan barna følges opp i den offentlige tannhelsetjenesten etter å ha vært på Statens barnehus. Vi ønsker videre å inkludere barnas og ungdommens perspektiv (brukermedvirkning) på egen oral helse. Kunnskapen vi utvikler i dette prosjektet skal danne et grunnlag for utvikling av oppfølgingsrutiner av utsatte barn etter undersøkelse ved Statens barnehus og å sikre best mulig oral helse hos barn og ungdom i sårbare livssituasjoner.

Vold og overgrep i barndommen kan føre til alvorlige helsemessige konsekvensene. Effekten av vold og overgrep på den orale helsen til de utsatte barna et lite utforsket området, men de få studier på dette temaet viser likevel at barn med volds- og overgrepserfaringer har høyere forekomst av ubehandlet tannråte, dårligere munnhygiene, dårligere munnhelse og mer tapte avtaler innen helsehjelp enn befolkningen generelt. Det er derfor grunn til å tro at dårlig oral helse hos barn i sårbare livssituasjoner vil også ha en negativ effekt på deres generell helse og livskvalitet. Den nylig publiserte litteraturoppsummeringen på sammenheng mellom barnemishandling og oral helse påpeker videre at det finnes få kvalitative eller deltakende studier hvor barnas egne erfaringer og oppfatning av sin oral helse settes i fokus. I Norge er den offentlig tannhelsetjenesten den eneste helsetjenesten i landet som ser alle barn på regelmessig basis og tjenesten har derfor mye erfaring og kunnskap om barnas tannhelse. Fra 2016 har tannlegene blitt implementert ved de fleste Statens barnehus i Norge. Våre erfaringene med denne implementeringen viser at tannlegene har det vanskelig å følge opp barna og deres behov for tannbehandling etter at barna har vært undersøkt ved Statens barnehus. Det finnes per i dag ikke noen rutiner på hvordan informasjonen formidles til den offentlige tannhelsetjenesten. Derfor er det heller ikke kjent om barna får den tannhelsehjelpen de har rett på. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om barns rett til helsehjelpen er ivaretatt og hvordan barna følges opp i den offentlige tannhelsetjenesten etter å ha vært på Statens barnehus. Vi ønsker videre å inkludere barnas og ungdommens perspektiv (brukermedvirkning) på egen oral helse. Kunnskapen vi utvikler i dette prosjektet skal danne et grunnlag for utvikling av tiltak om behandlingsplan og måten man bør følger de utsatte barna etter undersøkelse ved Statens barnehus i den offentlige tannhelsetjenesten.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder