Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Traumebevisst forståelse (TBF) som modell for miljøterapeutisk arbeid i møte med mennesker med utviklingshemming.

Alternativ tittel: Trauma informed care (TIC) as a model for health- and social care practices for people with intellectual disability

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

312011

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Traumebevisst forståelse (TBF) som modell for miljøterapeutisk arbeid i møte med mennesker med utviklingshemming. Offentlige dokumenter peker på behov for økt kunnskap og kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming. Prosjektet utforsker traumebevisst forståelse (TBF) som miljøterapeutisk modell i kommunalt botilbud for mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse. Målsetningen er økt kvalitet i tjenester ved å tilføre kunnskap som kan bidra til å endre praksis. TBF bygger på kunnskap om tilknyting- og reguleringserfaringer som betydningsfullt i menneskers utviklingsforløp. Kunnskap fra nevropsykologi bidrar også til forståelse av kognitiv og emosjonell utvikling, og sees i lys av de pedagogiske begrepene «den tredelte hjernen» og «toleransevinduet». Prosjektet bygger på en pilotstudie (2019) som viste at TBF som forståelsesmodell endret miljøpersonalets samspill med tjenestemottakerne i situasjoner hvor utfordrende atferd ble forstått i lys av TBF. Miljøpersonalet opplevde at endret samhandling la til rette for økt medborgerskap, livsmestring og bedre psykisk helse. Konkret medførte dette også sterk reduksjon i avviksmeldinger. Prosjektet har et aksjonsrettet design hvor samproduksjon av kunnskap står sentralt. En deltakende kontekst ansees særlig nyttig for praksisfeltet. Gjennom aksjoner som undervisning, refleksjonsgrupper og workshops søkes ny kunnskap og forståelse som kan bidra til å øke kvalitet i tjenester til mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse.

Målsetningen med prosjektet er å implementere TBF som forståelsesmodell i miljøterapeutisk arbeid. TBF bygger på kunnskap om tilknyting- og reguleringserfaringer som betydningsfullt i menneskers utviklingsforløp. Forståelsen inviterer til fokus på samspill og samhandling, som legger til rette for medborgerskap, livsmestring og god psykisk helse. Altså retter prosjektet seg mot økt kvalitet i miljøtjenester. Ved bruk av praksisforskning som metodisk tilnærming settes fokus på samproduksjon av kunnskap. Målsetningen er at kunnskap som utvikles i en deltakende kontekst kan være særlig nyttig for praksisfeltet. Kunnskapsutvikling fremmes hovedsakelig gjennom felles fagdager og refleksjonssamlinger. Slik får medforskere anledning til å anvende sine teoretiske forståelser i lys av deres praksiserfaringer. Utvikling av en felles forståelse kan legge til rette for nye erfaringer som får betydning miljøterapeutisk praksis. Refleksjonssamlingene vil danne grunnlag for datamaterialet som skal analyseres. Det overordnede målet i EFF sitt utviklingsarbeid har siden 2016 vært implementering av Positiv atferdsstøtte (PAS) som verdi og rammeverk for tjenesteytingen. Målsetting er at personer med nedsatt funksjonsevne skal oppnå meningsfulle liv, god livskvalitet og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og samfunnet. Miljøtiltak skal være i tråd med humanistiske verdier og grunnleggende menneskerettigheter. For å styrke relasjonell kompetanse i miljøterapipraksis, ønsker kommunen å ta i bruk TBF som forståelsesmodell. PAS vektlegger heving av ansattes trivsel og kompetanse gjennom støtte, opplæring og oppfølging, samt støtte og samarbeid med pårørende og andre involverte. TBF har i 2019 vært satsingsområde i en avdeling i EFF. Satsingen har gitt svært gode resultater og enhetens faglige kurs er derfor endret. Sentrale begrep I TBF som reguleringsstøtte, den tredelte hjerne og toleransevinduet er inkludert for å øke kompetansen.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder