Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Arctic Wetlands Ecosystems - Resilience through restoration and stewardship

Tildelt: kr 1,0 mill.

Dette Belmont Forum-prosjektet adresserer utfordringer knyttet til å styrke økosystem-resiliens i et raskt skiftende Arktis. Prosjektet setter søkelys på menneskelige aktiviteter som påvirker arktiske våtmarkssystemer og lokal kunnskap om og forvaltning av våtmarker. Ved å gjenopprette og ivareta arktiske våtmarker kan disse økosystemenes funksjoner og verdier styrkes. Lokalt fungerer våtmarker som en buffer ved å lagre og filtrere kraftig nedbør og smeltevann. Våtmarker utgjør viktige hekkeområder for fugl, gyteområder for mange fiskearter og viktige habitater for annen fauna og flora. De samme habitatene har også en kulturell og økonomisk verdi i form av reindrift, jakt, fiske, turisme og rekreasjon. Våtmarker er viktig fordi de lagrer store mengder karbon. Selv om våtmarker bare utgjør ca. 3% av jordens landareal, lagrer disse økosystemene anslagsvis 20% av karbonet på landjorda. Gjennom deltagende metoder vil prosjektet teste og identifisere løsninger for å styrke lokal deltagelse i restaurering og forvaltning av arktiske våtmarkssystemer. Dette vil bidra til en mer relevant og legitim forvaltning av disse naturtypene, sikre økosystemtjenestene og bygge resiliens hos urfolks- og lokalsamfunn som lever av eller på annen måte er avhengig av disse tjenestene. Prosjektet bidrar til et eksisterende prosjekt (Resilience and Management of Arctic Wetlands - RMAW), og dette gir en mulighet til å dele resultater og ny kunnskap inn i arktiske diskusjoner og beslutningsprosesser. Kunnskapen som kommer ut av dette Belmont Forum-prosjektet inkludere perspektiver og erfaringer fra ulike aktører, inkludert lokale brukere av våtmarkssystemer.

This Belmont Forum project address the challenge of building resilience in a rapidly changing Arctic. It does this by focusing on human activities that impact Arctic wetlands ecosystems, supporting and strengthening communities' capacity to engage in wetlands restoration and stewardship. Restoring and caring for Arctic wetlands builds ecosystem resilience and natural capital. At a local scale, wetlands buffer heavy precipitation and snow-melt and filter and store water. They provide crucial habitat for biodiversity, providing nesting and breeding areas for migratory bird species and spawning areas for fish species. As such, they support traditional livelihoods activities including reindeer husbandry, hunting and fishing, other cultural and recreational activities, and tourism. Also, intact wetlands store a stunning amount of global carbon. While they make up only about 3% of the Earth's land area, wetlands store an estimated 20% of the worlds terrestrial carbon - the largest regional store of carbon on the planet. Identifying and testing approaches for strengthening the engagement of local communities and other actors in the restoration and stewardship of Arctic wetlands ecosystems helps increase community resilience though shared engagement - and through the ecosystem service benefits derived from improving wetlands ecosystems' resilience. NIVA's role in the project is to provide methodological and technical support, to contribute to the development of methods for knowledge co-production, and to contribute to communications. The other partners of this project are: Arctic Initiative (Belfer Center, Harvard University Kennedy School of Government), Conservation of Arctic Flora and Fauna, Institute of Forest Science (Russian Academy of Sciences), Northland Sustainability Consulting, Saami Council International, Stiftelsen Stockholm Environment Institute, Stockholm Sustainable Finance Center, Swedish EPA, Sámiid Riikkasearvi and World Wide Fund for Nature.

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram