Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Demokratisering av kultur for barn og unge

Alternativ tittel: Democratizing Childrens Participation in Arts and Culture

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

312039

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

For tidlig

-

Kulturlivet og sivilsamfunnet er forutsetninger for danning og en opplyst offentlighet, og dermed en investering i demokratiet (Kulturdepartementet 2018). Dersom deltakelsen i denne opplyste offentligheten varierer med ulik sosial bakgrunn kan det tenkes å føre til et mer fragmentert samfunn. Barn og unge har lik rett til å delta i kulturlivet, og retten til å delta i kulturen er sett på som en grunnleggende demokratisk rett, men forskjellene i deltakelse vedvarer. Forskjeller i bakgrunn og eksponering i kulturen kan sette føringer for muligheten og kapasiteten til å delta i samfunnet i voksenlivet senere. Prosjektets overordnede tematikk er: Er det mulig å demokratisere barn og unges tilgang til den organiserte delen av kulturlivet? Prosjektet "Demokratisering av kultur for barn og unge" har som formål å skaffe ny kunnskap om hva som former barn og unges deltakelse i organiserte kulturtilbud og hvilken rolle offentlige kulturpolitiske intervensjoner kan spille for slik deltagelse. Hva er de viktigste barrierene mot, og insentivene, for deltakelse? Hva har deltakelse i organisert kultur å si for barns øvrige oppvekstvilkår? Ved å ta i bruk data fra Panelundersøkelsen "Bergen kommunes Barnefamiliepanel" (N=4754) vil prosjektet benytte multivariat statistisk analyse og eksperimentelle forskningdesign til å undersøke problemstillinger knyttet til deltakelse og effekten av deltakelse med Bergen som case.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder