Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

"Nye transnasjonale fortellinger om nordisk fotografisk modernisme"

Alternativ tittel: New Transnational Stories of Nordic Photographic Modernism

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

312127

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Geografi:

Dette prosjektet vil, på bakgrunn av den unike samlingen av fotografier i Nicolai Tangens kunstsamling, undersøke mulighetene for å etablere nye, transnasjonale perspektiver på nordisk fotomodernisme. Dette er perspektiver som så langt har vært fraværende i den nordiske fotohistorieskrivningen, som i stor grad har vært preget av metodologisk nasjonalisme. I tillegg vil prosjektets vektlegging av fotografiet som medium potensielt kunne bidra til å utfordre en «kanonisert» kunsthistorisk fortelling om modernismen. Tangensamlingen består av modernistisk kunst, med hovedfokus på perioden 1930-1970 tallet, herunder en betydelig mengde fotografier. Fotografiet representerer altså et viktig satsingsfelt i Tangens samlervirksomhet. På samme måte som samlingens øvrige deler har også fotosamlingen hele Norden som sitt geografiske nedslagsfelt, noe som gjør samlingen unik. Ved å bruke Tangen-samlingen som utgangspunkt er hovedmålsetningen med dette planlagte PhD-prosjektet å skrive frem en ny alternativ fotohistorie som nettopp kan få fram og tydeliggjøre transnasjonale forbindelser. Problemstillingen vil altså være spørsmålet om det er mulig å bruke Tangen-samlingen som grunnlag for å etablere en ny transnasjonal forståelse av nordisk fotomodernisme ? og slik også gi fotografiet en plass i fortellingen om nordisk modernisme i videre forstand. Herunder vil prosjektet undersøke hvilke muligheter og begrensninger som vil ligge i en slik tilnærming til samlingen? Hvilke transnasjonale bevegelser, forbindelser og transaksjoner kan kartlegges og utdypes med utgangspunkt i samlingens fotografier? Undersøkelsen vil også forsøke å kartlegge samlingens «blinde felt» - der hvor den mangler verk og materiale til å kunne fange inn den kunstpraksisen og de forbindelsene som faktisk utfoldet seg i Norden. Dette vil dessuten også innebære et kritisk blikk på samlerens rolle som potensiell premissleverandør for fotohistorieskrivning.

Tangensamlingen gir en enestående anledning til å overskride hermeneutiske nasjonale perspektiver og åpne for å se historien som resultat av interaksjon og utveksling over landegrensene. For fotografer har, som andre kunstnere, beveget seg over landegrensene, kunstverk har turnert i form av reisende utstillinger, eller forflyttet seg som resultat av innkjøp til samlinger i inn og utland. Med utgangspunkt i materialet som ligger i samlingen, vil jeg gjennomføre en muntlig og skriftlig kildeinnsamling. Jeg vil foreta intervjuer med fotografer, relevante arkivstudier og gjennomgå sentrale fotografiske tidsskrift. Kildematerialet vil danne et utgangspunkt, sammen med en kritisk nylesning av eksisterende fotohistorisk litteratur, for en transnasjonal nyskriving av nordisk fotomodernisme. Min tilnærming til materialet er inspirert av kunsthistorikeren og antropologen Wielfried van Dammes teoretiseringer omkring transnasjonal utveksling. Han ser følgende tre momenter som sentrale for å analysere kulturell og kunstnerisk utveksling på tvers av landegrenser: Det første er en kartlegging av de overordnede strukturelle (økonomiske, politiske eller kulturelle) forutsetninger som ligger til grunn for kulturell og kunstnerisk utveksling. Det andre retter fokus mot enkeltindividet, eller grupper av individer. Hvilke motivasjonsfaktorer og handlinger kan kartlegges på individnivå, med tanke på å motta og integrere, samt formidle og eksportere kunstneriske uttrykk? Det tredje er kunstverket(ene) i seg selv og spørsmålet om hvordan de bærer med seg transnasjonale forbindelser, med hensyn til stil, motiv, symboler, tematikk, funksjon og bruk. Avhandlingen er planlagt som en monografi, bestående av case-studies basert på samlingens materiale med utgangspunkt i van Dammes momenter. Her finnes eksempler på fotografer med koblinger til 1930-tallet surrealistiske strømninger i Europa, forbindelser til tysk etterkrigsfotografi, og koblinger til den amerikanske bevegelsen «New Topography».

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune