Tilbake til søkeresultatene

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Curating Sustainable URBAn Transformations through HERItage

Alternativ tittel: Den fragmenterte kulturarvens funksjon i en bærekraftig byutvikling

Tildelt: kr 3,0 mill.

Et overordnet mål med CURBATHERI-prosjektet har vært å undersøke hvordan byfornyelse med utgangspunkt i bruken av urban kulturarv kan bidra med å skape sosialt bærekraftige byer. Prosjektet har inkludert digitale løsninger og medvirkningsmetodikk i byplanlegging der både lokalsamfunn og gode miljøhensyn søkes ivaretatt. Vi har introdusert begrepet 'den dype byen’ som et konsept for å undersøke sosial bærekraft relatert til kulturarvsspor etter byens dype historie. Det innebærer å undersøke hvordan kulturarvsverdier knyttet til byers endringshistorie og byers stadig skiftende karakter over tid (bytransformasjon) bli implementert i byplanleggingen. Basert på dette rammeverket har CURBATHERI utviklet en digital verktøykasse for forvaltningen som kan være et styringsverktøy i urbane planprosesser (se https://www.deepcities-toolbox.unifi.it/index.html). Formidlingen omfatter etablering av en egen webside - https://curbatheri.niku.no/ (se også https://www.heritageresearch-hub.eu/project/curbatheri/) - der både forskerne og forvaltnings-/byutviklingsaktørene i prosjektet har skrevet blogger om prosjektets problemstillinger og temaer. Prosjektet har også en egen Instagram-side (#deepcities).

CURBATHERI-Deep Cities has demonstrated with empirical research innovative uses of digital technologies, such as those of social media, for the design of sustainable cities through the uses of heritage. The project has launched a toolbox that enables reflexive and deliberative management processes and enhances social inclusion through digital technologies for the co-production of broader values associated with urban heritage. In effect, the toolbox intends to be an interactive tool for dialogue and negotiation on what should be preserved and integrated into contemporary and future urban plans. It is expected to enhance the leveraging character of heritage in urban management systems in a culturally diverse Europe. The expected impacts of the CURBATHERI-Deep Cities are: Expected technological impact of the project: - Contributing in developing new participatory methodological model with the use of a combination of online and offline sources. - Contributing in developing digital visualization technologies & cross-cutting transnational platform for local European managers and communities, tools effective for future urban planning processes. Expected economic impact of the project: - Contributing in creating more efficient planning processes saving time and money. Expected socio-cultural and institutional (political) impact of the project: - Contributing in linking theory with practice for achieving social (and cultural) sustainability through people-centered participatory methodologies and a new conceptual model integrating a social just perspective in urban planning. - Contributing in improving management practices. - Creating guidelines and recommendations to EU conservation policy and local management bureaucracies for future pan-European policymaking. - Creating stable dialogues between stakeholders with solutions that promote predictable planning processes. - Promoting awareness of wider societal implications of urban processes of transformation and placemaking through heritage and efforts involving a diversity of stakeholders and users.

Kulturarv i dagens byer er i stor grad et produkt av transformasjon og tilpasning over tid. Denne kulturarven er ofte representert ved fragmenterte spor fra forskjellig tid. Formålet med CUBRATHERI-prosjektet er å utvikle et forvaltningsverktøy for planleggere og beslutningstakere som bidrar til en bedre forståelse av hvordan historisk endring kan håndteres i byutvikling. Prosjektet tar utgangspunkt i at sporene etter historien utgjør verdier som gjennom bevaring og tilrettelegging kan bidra med å skape en bærekraftig byutvikling. Rammen for arbeidet er begrepet «Den dype byen», et konsept relatert til «den grønne byen» og «den smarte byen», hvor de historiske lagene fra forskjellig tid og endringshistorie er de sentrale verdiene. En hovedutfordring er å finne frem til et fleksibelt metodisk forvaltningsverktøy som kan brukes i planleggingsprosesser der mange aktører er involvert i byplanleggingen. I prosjektet har vi en ambisjon om å utvikle et planleggingsverktøy og en fremgangsmåte for forvaltning av fragmentert kulturarv som inkluderer både et medvirkningsperspektiv og en digital plattform for dialog og samhandling. Resultatene av forskningen vil kunne anvendes i fremtidig byplanlegging der fragmentert kulturarv kan inngå i ny design og utvikling av byens plasser og rom. Prosjektet vil stimulere til dialog og refleksjon over mulighetsrommet ved de forskjellige måtene å forvalte historisk endring i byplanleggingen. Resultatet av prosjektet vil skape et grunnlag for å gjøre faglige bevisste valg i planprosessene. Målet er at planleggere og forvaltere skal gjøre etterprøvbare faglige bevisste valg i planprosessene, og skape en forutsigbar og klar forvaltningsstrategi og -praksis, der fragmentert kulturarv inngår i en bærekraftig byutvikling.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Finansieringskilder