Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert, kontrollert studie

Alternativ tittel: A 3-day intervention for CFS/ME in adults: a randomized controlled trial

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

312152

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Geografi:

En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert kontrollert studie Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) kan være en alvorlig og invalidiserende tilstand, med høy symptombelastning og lavt funksjonsnivå. Arbeidsuførhet er vanlig og sosialt liv er kan være dramatisk påvirket. CFS/ME er et utfordrende helseproblem så vel som et samfunnsproblem. De senere årene er det rapportert om en dobling av antall pasienter med CFS/ME-diagnose i Norge. Pasientgruppen representerer en utfordring for helsevesenet, kommunen og Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Ifølge nyere tall betaler NAV 100 millioner kroner hver måned i varig uføre utgifter til personer med CFS/ME. Kommunene har utgifter i form av pleie, rehabilitering og andre tiltak. Det mangler effektiv behandling for CFS/ME, og det er et sterkt behov for evidensbasert kunnskap. Vi vil derfor gjennomføre en randomisert kontrollert studie for å undersøke potensiell effekt (positiv og negativ) av en 3-dagers intervensjon for 100 voksne med CFS/ME. Intervensjonen inkluderer velkjente komponenter fra evidensbaserte psykologiske behandlinger, men er presentert i en konsentrert form. Vi vil undersøke potensiell effekt på symptomer, uførhet og livskvalitet, og gjennomføre en langtidsoppfølging av arbeidsdeltakelse. Eventuelle negative hendelser erfart underveis eller etter intervensjonen vil bli håndtert i henhold til protokoll. Hvis intervensjonen viser lovende effekt, så kan det ha positive konsekvenser for både pasienter, pårørende og helsepersonell, men også økonomisk for samfunnet og kommunene. Prosjektet utgår fra Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ? NTNU, og er et samarbeidsprosjekt med forskere fra Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie (NTNU); Psykologisk institutt og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo (UiO), samt Folkehelseinstituttet (FHI).

En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert, kontrollert studie. Kronisk utmattelse er et økende samfunnsproblem med store kostnader, og det er rapportert om en dobling av antall pasienter med CFS/ME-diagnose. Målgruppen er utfordrende, både for helsevesenet, NAV og kommunen, da kunnskap om behandling og effektive tiltak for tilbakeføring til arbeid, er mangelfull. Den randomisert kontrollerte studien på 100 voksne med CFS/ME vil undersøke om en 3-dagers intervensjon kan gi mindre fatigue, økt funksjon og livskvalitet, samt tilbakeføring til arbeid. Ifølge nye tall betaler NAV 100 millioner kroner hver måned i varig uføre utgifter til personer med CFS/ME. Kommunene har gjerne ekstra utgifter i form av pleie, omsorg, rehabilitering og andre tiltak. Hvis 3-dagers intervensjonen har god effekt og få negative effekter vil det kunne ha positive implikasjoner for pasienter, pårørende og helsepersonell, men også økonomisk for samfunnet og den enkelte kommune. Prosjektets potensielle FoU-utfordringer innebærer rekruttering av tilstrekkelig antall deltakere innenfor prosjektets tidsplan, unngåelse av kontaminering av kontrollgruppe, samt en tydelig og balansert fremstilling av studiens funn til målgruppen for studien. Kunnskapen fra prosjektet vil kunne påvirke forståelse av tilstanden og valg av tilnærming til dem som er berørt.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune