Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

EXEBUS: Ecological and Economic Impacts of the intensification of extreme events in the Benguela Upwelling System

Alternativ tittel: EXEBUS: Økologiske og økonomiske virkninger av intensivering av ekstrembegivenheter i Benguela-oppstrømningen.

Tildelt: kr 2,9 mill.

Kyst-økosystemer over hele Jorda viser økende utslag av ekstreme klimabegivenheter som følge av at havet varmes opp. Kystfarvannene utenfor Namibe-provinsen i det sydlige Angola er et klart eksempel på slike effekter. I disse områdene møtes den kalde Benguelastrømmen og det tropiske Atlanterhavet. Regionen varmes opp med en rate på 0.5 deg per tiår, noe som er en av de raskeste oppvarmingene blant kystregioner globalt. I tillegg til denne effekten kommer en rask stigning i havtemperaturene gjennom sommermånedene (februar-mars), forårsaket av årstidsavhengige inntrengning av overflatevann fra tropiske farvann. Intensiteten av disse inntrengningene varierer mye fra år til år, men over få år opplever man ekstremt varme somre, som er blitt kalt «Benguela Niños». Oppvarmingen over flere tiår og Benguela Niños i kombinasjon forårsaker rekordtemperaturer som kan vare i opptil to-tre måneder. En slik oppvarming er nødt til å påvirke kystfiskeriene. I en nylig reportasje fra Tombwa, en by i det sydlige Angola (The Washington Post, Sept 27, 2019) beskrives en total kollaps av industri og levekår i en fiskeridominert by som følge av sviktende fiskeressurser. Artikkelen knytter kollapsen direkte til oppvarmingen av havet, en effekt av «koking av havet» («boiling ocean»). Selv om dette er en utbredt oppfatning, er det vitenskapelige grunnlaget og kunnskapen begrenset. Undersøkelser av sosio-økonomiske effekter av ekstreme klimabegivenheter i Benguela-regionen er en kjernevirksomhet i prosjektet EXEBUS. Havforskningsinstituttet leder arbeidspakke 1 «Baseline and Variability in the BCLME». Som en del av dette har vi undersøkt tilgjengelige fjernmålingsdata, resultater fra fiskeriundersøkelser og fiskeristatistikker. Våre analyser har vært fokusert på sardinella, som er en viktig art for småskala-fiskerier, og en vesentlig matkilde for kystbefolkningen i Angola. Våre funn bekrefter ikke hypotesen om «boiling ocean», de gir tvert imot kontraindikasjoner. Sardinella er en varmtvannsart som migrerer i stor skala langs Angolas kyst, sammenfallende med inntrengning av varmt tropisk vann. Den er alltid tilgjengelig for lokale fiskerier fra Namibe-provinsen gjennom sommermånedene. Imidlertid varierer perioden Sardinella er tilgjengelig sterkt fra år til år, sammenfallende med den varierende styrken av inntrengning av varmt vann, og variasjonen i havklima over lengre tidsperioder. Mellom 2006 og 2010 var kystfarvannene varmere enn gjennomsnittet over lang tid. Gjennom denne perioden dokumenterte undersøkelser med det norske forskningsfartøyet «FF Dr. Fridtjof Nansen» tilstedeværelsen av sardinella gjennom hele året i kystfarvannene ved Namibe-provinsen. I 2011 oppsto en massiv Benguela Niño, som ble fulgt av en nedkjølingsperiode som varte til 2015, da denne studien ble avsluttet. Denne nedkjølingen forsterket upwellingen (oppstrømmingen) langs den angolanske kysten. Et år senere viste forskningstoktene en kraftig sardinella-rekruttering, assosiert med den kraftige upwellingen året før. I 2013, i samsvar med prediksjoner fra de to foregående års observasjoner, kunne angolanske fiskerier rapportere rekordstore fangster av sardinella. I 2014, mens nedkjølingen av havet fortsatte og de årstidsavhengige inntrengningene av varmt, tropisk vann ble svakere, sank sardinella-fangstene signifikant, samtidig som forskningstoktene viste en tilbaketrekning av sardinella nordover, bort fra Namibe-provinsen. Oppsummert viser våre analyser kontraindikasjoner på konseptet «koking av havet». De viser at det var den ekstreme varmebegivenheten ved Benguela Niño i 2011 som forårsaket økt forekomst av sardinella, og det var den kaldere perioden etter denne, og altså ikke oppvarming, som forårsaket den naturlige nedgangen i bestanden i 2014 og 2015. Samtidig, hensyntatt komparative studier av små pelagiske fisk globalt, understreker vi at en kollaps i en fiskepopulasjon neppe opptrer på grunn av klimatisk stress alene. Sosio-økonomiske faktorer må være like i utgangspunktet, slik som oppdrettholdelse av et for høyt fisketrykk over perioder med naturlige bestandsvariasjoner. Dette er emner for igangværende undersøkelser.

The Benguela Upwelling System (BUS) of South Africa, Namibia, and Angola is one four Eastern Boundary Upwelling Systems globally. It is bordered with warm tropical water of the Angola Benguela Front Zone in the north and by the Agulhas Current in the south. Changes in the coupled atmosphere-marine climate, natural or anthropogenic, both within the BUS and beyond, affect ecological and socio-economic important sub-systems, potentially affecting millions of people—residents of the coastline and those who derive their livelihoods and resources from the BUS.Our aim in the EXEBUS project is to understand the drivers of change in the BUS and its contribution to the changing variability of the system, with an emphasis on extreme events. Given that both natural- and human-induced changes to the functioning of the BUS occur at a range of time and space scales (and are also interdependent), we seek to understand the changing envelope of variability, extremes of this variability, and their impact. EXEBUS undertakes an Integrated Ecosystem Assessment (IEA) to establish the roles, trends, and range of variability and the extremities of natural and anthropogenic geophysical, biological, governance, socio- economic features and phenomena, and assess their impact on ecological, sociological, governance, and macroeconomic systems and processes in the BCLME. The goal is to strengthen the rational basis for management on relevant spatial and temporal scales.The work is undertaken by transdisciplinary consortium of international researchers, practitioners, and representatives of the private sector and civil society proposed here brings unique and complementary perspectives for both understanding the changes in this dynamic system, applying, and communicating the importance of these findings. This will enable the development of an Ecosystem Based Management framework for application in the region.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø