Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kunstfaglig skjønn, en begrepsanalyse.

Alternativ tittel: Artistic discretion, a conceptual analysis.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

312280

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Kunstfaglig skjønn, en begrepsanalyse Kunstfaglig skjønn er et sentralt premiss for Kulturrådets virksomhet. Hvert år behandles ca. 8 000 søknader om støtte til kunst og kultur og ca. 1 milliard kroner tildeles på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn. Men hva er kunstfaglig skjønn? Kan profesjonelle kunstfaglige vurderinger og utøvelse av skjønn forklares og forstås som noe annet enn smak? Dette er prosjektets hovedspørsmål. Gjennom historien er vurdering av kunst nært knyttet til begrepet smak og det finnes mange teorier om smak og estetisk bedømmelse innenfor kunstfilosofi og estetikk. Det finnes derimot få tekster om begrepet kunstfaglig skjønn. Nyere forskning innenfor profesjonsteori, forskningsetikk og medisinsk etikk har imidlertid videreutviklet en generell teori om skjønn. Begrepsapparat om skjønn fra disse fagområdene vil være relevante for å analysere og forstå det spesifikke kunstfaglige skjønnet. Dette prosjektet vil analysere og sammenligne begrepene smak og kunstfaglig skjønn, og diskutere relevansen av teorien i forhold til vurdering av kunstneriske praksiser i dag. Prosjektet har visuell kunst som hovedfokus og vil analysere konkrete kunstfaglige vurderinger i to ulike kontekster: a) et utvalg relevante beslutninger og begrunnelser innen offentlig forvaltning, foretatt i fagutvalg og råd i Kulturrådet som forvalter av Norsk kulturfond b) et utvalg kunstkritikker i tre internasjonale kunsttidsskrifter, Artforum, Artpress og Frieze. Disse eksemplene på vurderinger vil dekke et bredt utvalg av dagens visuelle kunstuttrykk.

Kunstfaglig skjønn er et sentralt premiss for Kulturrådets virksomhet. Hvert år behandles ca. 7 000 søknader om støtte til kunst og kultur og ca. 1 milliard kroner tildeles på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn. Hovedmålet med dette ph.d.-prosjektet er å finne svar på følgende spørsmål: Hva er kunstfaglig skjønn? Kan profesjonelle kunstfaglige vurderinger og skjønnsutøvelse analyseres og forstås som noe annet enn smak? Gjennom en komparativ analyse og diskusjon av begrepene smak og kunstfaglig skjønn vil jeg skissere et teoretisk rammeverk med relevans for kunstfaglige vurderinger av samtidens kunstneriske praksiser. Det teoretiske rammeverket vil sammenholdes med en empirisk analyse av konkrete kunstfaglige vurderinger i to ulike kontekster: a) et utvalg relevante beslutninger og begrunnelser foretatt i fagutvalg og råd i Kulturrådet som forvalter av Norsk kulturfond b) et utvalg kunstkritikker i tre internasjonale kunsttidsskrifter, Artforum, Artpress og Frieze. Det empiriske materialet vil dekke vurderinger av et bredt utvalg av dagens kunstneriske praksiser. Prosjektet har visuell kunst som hovedfokus og plasserer seg innenfor forskningsfeltene filosofi, kunstteori, estetikk, kunsthistorie og praksisfeltet offentlig forvaltning. Det konkrete teorigrunnlaget for prosjektet er kunstfilosofi og kunstteori som knyttes sammen med forskning om skjønn innen profesjonsteori, forskningsetikk og medisinsk etikk. Metoden baseres primært på litteraturstudier og teoretisk analyse, men relevansen av det teoretiske rammeverket konkretiseres ved en empirisk analyse av et utvalg relevante vurderinger innen offentlig forvaltning og kunstkritikk.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune