Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Samarbeid om sykefravær ved lettere psykiske lidelser mellom Fastleger og NAV; skaper kommunikasjonen begrensninger for brukerne?

Alternativ tittel: Collaboration on sickness absence between general practitioners and NAV; does communication create restrictions for service users?

Tildelt: kr 1,8 mill.

Ph.d.-prosjektet skal framskaffe kunnskap om kommunikasjon mellom helsetjenesten/fastleger og NAV. Gjennom kvantitative og kvalitative innholdsanslyser av sakkyndige legeerklæringer (sykmeldinger), og intervjudata, undersøkes det om det er lagt til rette for tilbakeføring til arbeid eller inntektssikring for brukere med lettere psykiske lidelser tidlig i sykefraværsløpet. Ph.d. prosjektet skal belyse hvilken kunnskap som overføres samt å identifisere eventuelle språklige barrierer for samarbeid. Studien vil også forsøke å gi kunnskap om hvordan informasjon utformes og tolkes i forskjellige leire, og om dette kan føre til en misforståelse av roller. Kunnskap generert vil være et verktøy i å forbedre dialog mellom NAV og helsetjenesten med sikte på tilbakeføring av yngre personer med lettere psykiske lidelser.

Kommunikasjon mellom helsetjenesten og NAV foregår i starten på et sykefravær gjennom en sykmeldingsblankett – sykmeldingen - et skjema som både skal gi nok medisinsk informasjon til å møte vilkår i folketrygdloven for inntektssikring og samtidig gi råd for muligheter for tilbakeføring til arbeid. En slik dikotomi antas å gi grunnlag for problemstillinger i kommunikasjon mellom involverte parter, særskilt mellom institusjoner med forskjellige innlærte logikker og fagspråk. Ph.d.-prosjektet vil gi kunnskap om kommunikasjon mellom helsetjenesten og NAV gjennom sakkyndige erklæringer (sykmeldinger) er lagt til rette for tilbakeføring til arbeid eller inntektssikring for unge brukere med vanlige psykiske lidelser tidlig i sykefraværsløpet. Den skal belyse hvilken kunnskap som overføres samt å identifisere eventuelle språklige barrierer for samarbeid. Studien vil også forsøke å gi kunnskap om hvordan informasjon utformes og tolkes i forskjellige leire, og om dette kan føre til en misforståelse av roller. Prosjektet tar utgangspunkt i et sekvensielt, eksplorerende mixed methods design, der data samles inn og analyseres i tre adskilte faser av forskningsprosessen. I fase 1 skal kvantitative innholdsanalyser av sykmeldingsblanketter gjennomføres. I andre fase gjennomføres en kvalitativ innholdsanalyse av samme materiale. Tredje fase baserer seg på kunnskap generert i fase 1 og 2, og skal brukes til å utarbeide intervjuguide som skal benyttes i forbindelse med fokusgruppeintervjuer av NAV-veiledere. Språkets innvirkning på NAV-veiledernes erfaringer med det å tolke og «oversette» innholdet i sykmeldingsblankettene er hovedformålet med fase 3.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder