Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Climate Heat And Maternal and Neonatal Health in Africa

Alternativ tittel: Klimaendringer, ekstrem hete og konsekvenser for helsen til gravide kvinner og nyfødte barn i Afrika

Tildelt: kr 3,6 mill.

I første del av prosjektet (WP1) analyserte vi allerede eksisterende datasett på daglige aktiviteter hos kvinner i Burkina Faso etter at de hadde født. Vi fant en sammenheng mellom ekstrem hete og redusert tid brukt på amming, men det hadde ingen sammenheng med arbeidstid eller tid brukt til barnepass (Part C, BMJ Open). Vi utforsket også det svenske fødselsregisteret og brukte en modell med høyoppløselig temperatur og et kart for forurensning og eksponering i Sverige. Vi fant ingen sammenheng med temperatur og prematur fødsel i Sverige, til tross for at vi brukte data med høy kvalitet og metoder for å sammenligne og vurdere temperatureffekter (De Bont et al. 2022). Vi analyserte videre luftforurensningseffekter på prematur fødsel. Vi fant en sammenheng med troposfærisk ozon og for tidlig fødsel i Sverige, etter justering for temperatur. Dette er et nytt funn ettersom tidligere studier av forurensningseffekter på fødselsutfall har fokusert på effekter av partikler av faste stoffer eller væsker som er i luften (Aziz N et al, Environment International). I et datasett på sykehusfødsler fra Soweto, Sør-Afrika, fant vi en sammenheng mellom høye lufttemperaturer i de første ukene av svangerskapet og risiko for maternell hypertensjon. Videre fant vi en sammenheng mellom høye lufttemperaturer og risiko for dødfødsel og prematur fødsel. Vi fant også nye sammenhenger mellom individuelle effektmodifikatorer på forholdet mellom temperatur og fødselsutfall: Kvinner som lever med HIV er mer utsatt for varmerelatert prematur fødsel. Videre fant vi en sammenheng mellom høy temperatur og død før eller under fødsel. (Effekter av omgivelsestemperatur på dødfødsel og prematur fødsel i Soweto, Sør-Afrika: En case-crossover-analyse som skal sendes inn). I samsvar med dette fant vi også i et datasett på sykehusfødsler i Gambia en sammenheng mellom høye temperaturer og økt risiko for død før eller under fødsel (Paper in progress). Til slutt, ved å bruke fødselsinformasjon samlet inn for ALERT-studien om nyfødthelse fra Benin, Uganda, Tanzania og Malawi, forsker vi videre på nyfødthelse og klima som skal presenteres i fremtidige artikler. I WP2 utforsket vi opplevd varme hos gravide, kvinner etter fødsel og hos nyfødte. Basert på feltarbeid i Kenya og Burkina Faso fant vi en sammenheng mellom ekstrem varme og velvære hos gravide kvinner i Kilifi/Kenya. Kvinner tilskrev varmeeksponering en rekke symptomer, inkludert svimmelhet, hudsykdommer og hypertensjon. Varmepåvirkningen opplevdes verre ved manglende mulighet til å redusere arbeidsbelastningen for de gravide. Effekten av varme blir også verre av den nåværende tørken i Kenya som reduserer tilgangen til husholdningsvann. Våre publikasjoner, inkludert kvalitative analyser, var basert på feltarbeidet i Kenya (Scorgie F et al. (2023), Lusambili et al. (2023)). Et arbeid på effekter av helse og velvære for gravide kvinner i Burkina Faso er underveis (Kadio K et al, under vurdering og Kouanda et al, under forberedelse; Impact of heat on maternal and neonatal health service in Burkina Faso). I WP3 utviklet vi og fikk tilgang til intervensjoner for å redusere effekten av varme på mødre og babyer. Atferdsendringstiltak med intervjuer, videoer og illustrasjoner brukt i diskusjoner, reduserte de negative helseeffektene på MNH. Intervensjonene ble utviklet ved bruk av en co-designprosess med lokalsamfunn (Lusambili et al (2023); Kadio et al. (2023), Seni et al i forberedelse, "Intervention co-design for å redusere effekten av varmeeksponering på gravide, kvinner etter fødsel og nyfødte i Burkina Faso"). CHAMNHA bidro til et «policy brief» om co-design i klima- og helsestudier, et resultat av workshopen på Sustainability Research and Innovation Congress (SRI) i 2022, koordinert med andre Belmont-finansierte prosjekter. Vurderingen av gjennomførbarheten av intervensjonene sluttføres i 2024. I Kenya er data om tiltak etter intervensjon ferdigstilt og analysert. Intervensjonen ble godt mottatt, og endringer i atferd reduserte varmerisikoen. I Burkina Faso var feltarbeid for å vurdere gjennomførbarheten av intervensjonen bare mulig på ett feltsted og dataene analyseres nå. I WP4 sendte vi inn policy briefs (Climate change and child health: Public health measures are needed to protect the health of current and future generations) samt 3 videoer basert på feltarbeid i Kilifi/Kenya relatert til Maternal and Neonatal Health, videoer som også er tilgjengelige på internett. Vi utførte klimaanalyser og estimerte virkningen av klimaendringer på varmerelatert barnedødelighet i Afrika, ved å kvantifisere den ekstra nåværende helsebyrden (1995 – 2019, NAT-HIST) som kan tilskrives observerte klimaendringer og fremtidige byrder frem til 2050 (Environmental Research Letters). Vi videreutviklet en modell for å estimere den varmerelaterte risikoen for dødfødsel og prematur fødsel i Afrika. Her vil vi estimere byrden som kan tilskrives menneskeskapt oppvarming og fremtidige klimaendringer.

Outcomes of CHAMNHA include results of epidemiological analyses on high quality datasets that quantify ambient temperature effects on a range of Maternal and Neonatal Health (MNH) outcomes, among these the frequency of stillbirth, preterm birth and hypertension in pregnancy. Field work with qualitative research in two sites in Burkina Faso and one site in Kenya describe how the communities perceive extreme heat. In co-design workshops the outcome was to develop interventions to change the behavior and reduce heat impacts on maternal and newborn health. Quantitative and qualitative research found that extreme hot weather was associated with adverse outcomes on a range of important events in maternal and neonatal health including: stillbirth, premature birth, skin rashes, breastfeeding and infant care, neonatal dehydration and nutrition, maternal wellbeing, maternal hypertension, and access to maternal health services. Qualitative research describes the lived experience of pregnant and post-partum women dealing with extreme heat. We found that heat affected the choice of delivery place and frequency of antenatal care visits, because women may walk long distances to arrive at health facilities. This severely affects care for their neonate who is carried on the back. Interventions, including behaviour change, climate services, cooling, planting trees to provide shadow, encouraging breastfeeding and drinking water were suggested to mitigate extreme heat impacts on pregnant women and neonates in community settings and health facilities. We have produced more than 18 journal papers as well as fact sheets and policy briefs.

CHAMNHA is a Belmont Forum project with the following partners: University of Oslo, Norway; Karolinske Institutet, Sweden; London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK; University of Leeds UK; University of Washington, US. Heat exposure complicates Maternal and Neonatal Health (MNH), increasing risk for MN disease. Few studies have assessed these impacts in sub-Saharan Africa (SSA), where MN deaths are frequent, and health systems have low adaptive capacity and access to services that is increasingly disrupted by climate events. CHAMNHA is the largest heat impact and MNH intervention study in SSA. A transdisciplinary team from 3 continents, spanning the natural, health and social sciences will address gaps around heat and MNH in SSA, employing qualitative and quantitative methods, implementation and evaluation science, and climate impact methods. WP1 will quantify impacts of heat on MNH outcomes, using trial data, birth cohorts and other sources from SSA, Scandinavia and characterize sub-groups at high-risk. In WP2, we will document practices relating to heat exposure in pregnant women and neonates in Burkina Faso and Kenya. In conjunction with pregnant women and family, we will co-design community- and facility-based interventions, such as improving preparedness for heat, e.g. through warning systems; changing behaviors and health worker practices to reduce heat impacts on MNH; training birth companions and traditional birth attendants on heat reduction during childbirth; and promoting breastfeeding and optimised hydration for women and neonates. WP3 will test the acceptability, feasibility and effectiveness of selected interventions using a randomized design (Kenya) and pre-post study design (Burkina Faso). In WP4, building on established collaborations with stakeholders, ministries of health and WHO, we will translate research findings into recommendations for improved MNH practice, adaptation planning, and national and international policies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn