Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Climate Heat And Maternal and Neonatal Health in Africa

Alternativ tittel: Klimaendringer, ekstrem hete og konsekvenser for helsen til gravide kvinner og nyfødte barn i Afrika

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektnummer:

312601

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Geografi:

CHAMNHA støttes av Belmont Forum, og er et samarbeid mellom finansieringsorganisasjoner, internasjonale vitenskapsråd og konsortier forpliktet til å fremme tverrfaglig vitenskap. CHAMNHA har partnere i Norge, Sverige, USA og UK. Prosjektleder i CHAMNHA konsortiet sitter i London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK. CHAMNHA har tett samarbeid med forskere og land i Afrika sør for Sahara (SSA). Vårt tverrfaglige team er fra tre kontinenter og spenner over natur-, helse- og samfunnsfag. Ekstrem hete påvirker og øker risiko for sykdom i sårbare grupper som gravide kvinner og de som nettopp har født, og nyfødte barn. Få studier har vurdert disse påvirkningene i SSA, hvor dødstall og sykdom blant gravide, fødende og deres nyfødte barn allerede er høyest i verden. Helsesystemene har lav tilpasningsevne og tilgang til tjenester som i økende grad blir forstyrret av forværret klima. CHAMNHA inkluderer epidemiologiske studier, kvalitativ forskning og co-design i 2 fattige SSA land, deretter intervensjoner i disse landene for å redusere negativ påvirkning av eksem hete på mødre og deres nyfødte barn. Mot slutten av CHAMNHA planlegger vi klima-analyser som kan lede til planlegging og politiske endringer på internasjonalt og nasjonalt nivå. Pilotering av den kvalitative studien, samt co-design arbeidsmøter starter ved årsskiftet 2020/2021, mens feltarbeidet hvor vi observerer hetepåvirkning skjer et par måneder senere når hetebperioden inntrer og lufttemperaturen øker til 43-45oC. Intervensjoner vil skje i neste hetebølge. Også innendørs er det i fattige regioner ekstremt varmt under heteperiodene. Det er dårlig bygningsmasse og lite vegetasjon, samt begrenset tilgang til strøm slik at luftvifter og «air condition» ikke er tilgjengelig for avkjøling av nyfødte og deres mødre. Vi tester intervensjoner for å bedre beredskapen; gjennom advarselssystemer; endret atferd for å redusere varmeeffekten på mødre og nyfødtes helse; trene fødselshjelpere og helsepersonell som følger opp nyfødte; fremme amming, nøye observasjon av barn under hetebølger, blant annet ved skin-mot-skin terapi (Kangaroo-Mother-Care) og optimal hydrering for kvinner og nyfødte. I intervensjonsperioden vil vi dels bruke et randomisert design. Mot slutten av prosjektperioden, planlegger CHAMNHA, basert på sine forskningsfunn, og sammen med helsedepartementer og WHO, å gi anbefalinger for å forbedre forebyggende tiltak mot ekstrem hetepåvirkning i nasjonal og internasjonal politikk. Prioritering av tiltak av forskning innen klimaendringer og helse bør nå gå lenger enn å dokumentere omfanget av varmepåvirkninger. Vi må gå videre og formulere og teste løsninger som reduserer omfanget av klimapåvirkninger. CHAMNHA prosjektet er et av de første som systematisk co-designer og deretter vurderer effektiviteten av tiltak for å redusere varmerelaterte negative konsekvenser blant kvinner og nyfødte i Afrika sør for Sahara. De fleste vurderinger hittil har vært basert på post-hoc-analyser av trender i helseovervåkingsdata etter hetebølger. Vår tilnærming kombinerer en kvalitativ fase, hvor vi lærte om problemene som oppleves i fattige lokalsamfunn i Burkina Faso og Kenya, så vel som årsakene bak dette,, og deretter en deltakende co-designprosess for å sikre at intervensjonene vi tester er skreddersydd for de lokale sosiokulturelle og geografiske kontekstene ved studiestedene. Dette kan øke sannsynligheten for at tiltakene er akseptable og effektive i lokalsamfunnet.

CHAMNHA is a Belmont Forum project with the following partners: University of Oslo, Norway; Karolinske Institutet, Sweden; London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK; University of Leeds UK; University of Washington, US. Heat exposure complicates Maternal and Neonatal Health (MNH), increasing risk for MN disease. Few studies have assessed these impacts in sub-Saharan Africa (SSA), where MN deaths are frequent, and health systems have low adaptive capacity and access to services that is increasingly disrupted by climate events. CHAMNHA is the largest heat impact and MNH intervention study in SSA. A transdisciplinary team from 3 continents, spanning the natural, health and social sciences will address gaps around heat and MNH in SSA, employing qualitative and quantitative methods, implementation and evaluation science, and climate impact methods. WP1 will quantify impacts of heat on MNH outcomes, using trial data, birth cohorts and other sources from SSA, Scandinavia and characterize sub-groups at high-risk. In WP2, we will document practices relating to heat exposure in pregnant women and neonates in Burkina Faso and Kenya. In conjunction with pregnant women and family, we will co-design community- and facility-based interventions, such as improving preparedness for heat, e.g. through warning systems; changing behaviors and health worker practices to reduce heat impacts on MNH; training birth companions and traditional birth attendants on heat reduction during childbirth; and promoting breastfeeding and optimised hydration for women and neonates. WP3 will test the acceptability, feasibility and effectiveness of selected interventions using a randomized design (Kenya) and pre-post study design (Burkina Faso). In WP4, building on established collaborations with stakeholders, ministries of health and WHO, we will translate research findings into recommendations for improved MNH practice, adaptation planning, and national and international policies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn